Pdf-edi­tor: Asham­poo PDF Pro

Voor een com­ple­te pdf-edi­tor is Asham­poos PDF Pro be­slist niet duur. Je moet er dan ook niet te veel van ver­wach­ten.

C’t Magazine - - Inhoud -

Met gra­tis pdf-pro­gram­ma's als Ado­bes ei­gen Acro­bat Re­a­der kun je ei­gen­lijk niet veel meer dan be­stan­den be­kij­ken. En voor een echt all­round pak­ket als Acro­bat Pro be­taal je dan met­een al bij­na 20 eu­ro per maand. Ge­luk­kig zit­ten tus­sen die twee ui­ter­sten nog wat an­de­re mo­ge­lijk­he­den. Zo kwam Asham­poo on­langs met PDF Pro voor slechts 30 eu­ro.

Daar­mee kun je in pdf's ook tekst en af­beel­din­gen be­wer­ken. Die func­ti­o­na­li­teit is wel be­perkt. Een rij aan een ta­bel toe­voe­gen of een op­som­ming uit­brei­den zit er niet in. Hy­per­links kun je wel in­voe­gen, maar die zijn dan ge­kop­peld aan een be­paal­de po­si­tie in de tekst en niet aan de tekst zelf.

Qua op­mer­kin­gen heb je min­der mo­ge­lijk­he­den dan in de Re­a­der. Stan­daard voeg je ze los toe als een soort post-it. Om een op­mer­king over een spe­ci­fiek stuk tekst te ge­ven, moet je dat eerst se­lec­te­ren en via het con­text­me­nu mar­ke­ren. Pas daar­na komt ook de op­tie be­schik­baar om een op­mer­king aan die se­lec­tie toe te voe­gen.

Die om­slach­tig­heid zie je va­ker te­rug. Pdf's sa­men­voe­gen of her­or­de­nen werkt bij­voor­beeld mak­ke­lij­ker met mi­ni­a­tu­ren van de pa­gi­na's. Maar die me­tho­de duikt pas op als je in het Weer­ga­ve-me­nu voor Mi­ni­a­tu­ren ge­ko­zen hebt. In de Ne­der­land­se in­ter­fa­ce wordt het er niet be­ter op. Dan past de om­schrij­ving bij­voor­beeld niet meer op de knop­pen. Met Pro in de naam had­den we meer ver­wacht.

(hhe)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.