Ap­ple is Goog­les voor­beeld

C’t Magazine - - Nieuws | Pixel 2 -

An­droid is in veel op­zich­ten voor­uit­stre­ven­der dan Ap­ples iOS. Veel men­sen we­ten dat al­leen niet, om­dat de mees­te fa­bri­kan­ten van An­droid­te­le­foons het be­stu­rings­sys­teem ge­heel naar ei­gen smaak in­rich­ten – en vaak min­der waar­de hech­ten aan up­da­tes. Om te la­ten zien hoe An­droid ei­gen­lijk zou moe­ten wer­ken, heeft Goog­le de Pixel be­dacht. Met de twee­de ver­sie van de te­le­foon wordt dui­de­lijk dat Goog­le ei­gen­lijk wil wat Ap­ple al ja­ren doet: veel geld ver­die­nen met hard­wa­re – en niet al­leen met ad­ver­ten­ties. In te­gen­stel­ling tot de goed­ko­pe­re Nexus-se­rie moe­ten de Pixels niet al­leen een in­druk ge­ven van de ech­te An­droid-kwa­li­teit, maar zich ook met ex­clu­sie­ve fea­tu­res on­der­schei­den van de 'An­droid-mas­sa'. Bo­ven­dien in­te­greert Goog­le hard- en soft­wa­re op een even vlek­ke­lo­ze ma­nier als Ap­ple en biedt het con­cern een up­da­te-ga­ran­tie van drie jaar – een uni­cum voor ie­der­een die een ap­pa­raat met An­droid heeft.

De Pixel 2 met 64 GB kost zo'n beet­je even­veel als een iPho­ne 8 – zo­ver je hem ten­min­ste aan­schaft in een land waar hij of­fi­ci­eel uit­komt. De ver­koop­cij­fers van de Pixel 1 wa­ren door Goog­les ho­ge prijs­be­leid ver­ge­le­ken met die van de iPho­ne lach­wek­kend. Het is de vraag of de Pixel 2 het be­ter gaat doen: de soft­wa­re is ab­so­luut ver­be­terd, maar de hard­wa­re is an­der­zijds soms dui­de­lijk slech­ter dan die in goed­ko­pe­re An­droid-ap­pa­ra­ten van een an­der merk. Daar­naast is de nieuw­ste iPho­ne wel in Ne­der­land ver­krijg­baar.

Jan-Ke­no Jans­sen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.