Ne­der­land 2e op we­reld­rang­lijst 4G-snel­heid

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen -

Vol­gens de OpenSig­nal-app heeft Ne­der­land de op één na snel­ste 4G-snel­heid ter we­reld, met een ge­mid­del­de van 42,12 Mbit/s. Bel­gië doet het ook goed met plek 6 met 36,13 Mbit/s. Ne­der­land stond een jaar eer­der nog op plek 5, Bel­gië stond vo­rig jaar zelfs nog op plek 15. Singapo­re voert de rang­lijst aan met mi­ni­maal ver­schil: 44,31 Mbit/s. Noor­we­gen staat op plek 3, ge­volgd door Zuid-Ko­rea en Honga­rije. Oce­a­nië doet het ook keu­rig met plek 7 en 8 net na Bel­gië.

Bij­na 90 pro­cent (89,64 pro­cent) van Ne­der­land heeft toe­gang tot 4G. Een half­jaar te­rug was dit nog 86 pro­cent. OpenSig­nal ver­za­melt de ge­ge­vens via hun app die ge­brui­kers in­stal­le­ren en toe­staan om ge­ge­vens over hun ver­bin­ding door te stu­ren. Uit cij­fers van OpenSig­nal spe­ci­fiek over ons land kwam naar bo­ven dat T-Mo­bi­le ge­mid­deld de hoog­ste snel­heid biedt met 46 Mbit/s. Fr­ap­pant is wel dat de snel­he­den op de we­reld­ran­king de af­ge­lo­pen maan­den wel zijn af­ge­no­men en het op­val­lend blijft dat geen en­kel land de 50 Mbit/s haalt. De be­schik­baar­heid neemt wel toe maar de snel­he­den ra­ken maar niet die 50 Mbit/s ben­ch­mark.

Een paar leu­ke ove­ri­ge cij­fer­feitjes: de me­tin­gen von­den plaats van 1 ok­to­ber tot en met 29 de­cem­ber 2017, met dank aan ge­ge­vens van ruim 4.850.000 ap­pa­ra­ten en te­gen de 59 mil­jard me­tin­gen. Er zijn nu vijf lan­den met een 4G-be­schik­baar­heid gro­ter dan 90 pro­cent. Eu­ro­pa en Noord-Ame­ri­ka de­den er qua snel­heid een klei­ne schep bo­ven­op. (avs)

Ons klei­ne land­je doet het goed qua 4G: num­mer 2 qua snel­heid en bij­na 90 pro­cent dek­king. On­ze zui­der­bu­ren zijn ove­ri­gens ook goed be­zig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.