Plan­tro­nics blue­tooth-head­set met noi­se­can­cel­ling

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

Plan­tro­nics heeft een nieu­we za­ke­lij­ke head­set toe­ge­voegd aan zijn Voy­a­ger-reeks, de Voy­a­ger 6200 UC. De head­set heeft een nek­band, blue­tooth, in­ge­bouw­de mi­cro­foons, oor­dop­jes en ac­tie­ve en pas­sie­ve noi­se­can­cel­ling. De oor­dop­jes kun­nen gein­te­greerd wor­den met Uni­fied Com­mu­ni­ca­ti­ons-ap­pli­ca­ties (UC).

De Voy­a­ger 6200 UC biedt in ver­ge­lij­king met an­de­re nek­band-head­sets met oor­dop­jes een unie­ke com­bi­na­tie van func­ties en voor­de­len. De vier om­nidi­rec­ti­o­ne­le mi­cro­foons re­gi­stre­ren ge­luid uit al­le rich­tin­gen en de clear talk-tech­no­lo­gie van Plan­tro­nics zorgt voor een goe­de au­dio­be­le­ving. Ac­tie­ve en pas­sie­ve ruis­on­der­druk­king zor­gen voor fo­cus in om­ge­vin­gen met veel la­waai en af­lei­ding. Breed­band au­dio zorgt voor hel­de­re ge­sprek­ken en hi­fi-ste­reo van ho­ge kwa­li­teit, wat be­lang­rijk is bij het luis­te­ren naar mu­ziek. Bij een in­ko­mend ge­sprek en bij een waar­schu­wing vi­breert de nek­band. Hij is ge­cer­ti­fi­ceerd voor Mi­cro­soft Sky­pe for Bu­si­ness en is on­der an­de­re com­pa­ti­bel met Cis­co Jab­ber en Mi­cro­soft Teams. Je kunt er tot acht ap­pa­ra­ten aan kop­pe­len en twee ap­pa­ra­ten te­ge­lij­ker­tijd ver­bin­den. Het draad­lo­ze be­reik reikt tot 30 me­ter.

De dy­na­mi­sche mu­te-waar­schu­wing zorgt dat ge­brui­kers een ge­fluis­terd be­richt in het oor krij­gen als ze pra­ten ter­wijl de mu­te-func­tie is in­ge­scha­keld. De ge­spreks­tijd ligt op maxi­maal 9 uur en de luis­ter­tijd tot 16 uur. Meer dan ge­noeg om de he­le dag te kun­nen com­mu­ni­ce­ren en sa­men­wer­ken. De oor­dop­jes zijn in zwart en zand­kleur te krij­gen en de ad­vies­prijs ligt op 280 eu­ro. (avs)

De Plan­tro­nics Voy­a­ger 6200 UC is de ide­a­le za­ke­lij­ke head­set met pas­sie­ve en ac­tie­ve noi­se­can­cel­ling.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.