Asus mixed re­a­li­ty-head­set

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

Asus stapt ook de mixed re­a­li­ty-head­set­we­reld bin­nen met de HC102. De VR-bril van Asus volgt het stan­daar­d­ont­werp van Mi­cro­soft maar heeft een op­val­lend 3Dpa­troon de­signele­ment. Je krijgt ook een zeer com­ple­te kit: er wor­den stan­daard twee be­we­gings­con­trol­lers mee­ge­le­verd. Ex­ter­ne sen­so­ren of ca­me­ra's zijn niet no­dig en SteamVR-ga­mes wor­den on­der­steund. Door het klap­me­cha­niek kun je snel wis­se­len tus­sen de vir­tu­e­le en ech­te we­reld. Vol­gens Asus ben je in 10 mi­nu­ten up-and-run­ning. Aan­ge­zien de bril het stan­daar­d­ont­werp volgt zijn de specs ook ge­lijk aan an­de­re mixed re­a­li­ty-bril­len: twee scher­men met een re­so­lu­tie van 1440 bij 1440 per oog, een ge­zichts­veld van 95 gra­den horizontaal (Fre­snel-Asp­heri­cal) en een re­freshra­te van 90 Hz. Er zit­ten ca­me­ra's, een gy­ro­scoop, ver­snel­lings­me­ter, mag­ne­to­me­ter en na­bij­heids­sen­sor in­ge­bouwd. De prijs van de Asus ligt ho­ger dan de mees­te bril­len, maar dit komt door de stan­daard mee­ge­le­ver­de be­we­gings­con­trol­lers. De con­trol­lers kos­ten los 120 eu­ro. De bril weegt iets min­der dan 400 gram. Asus geeft aan zich sterk ge­fo­cust te heb­ben op com­fort door zach­te ma­te­ri­a­len te ge­brui­ken die let­ter­lijk je hoofd koel hou­den. De ma­te­ri­a­len zijn snel­dro­gend en an­ti­bac­te­ri­eel. De bril is in de VS ver­krijg­baar voor $429, hoe­veel hij hier zal kos­ten is nog niet be­kend. Om ge­bruik te ma­ken van Win­dows Mixed Re­a­li­ty heb je een com­pa­ti­be­le Win­dows 10-pc no­dig voor­zien van de Fall Cre­a­tors Up­da­te. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.