Schermscan­ner

C’t Magazine - - Nieuws | Mobiel -

Smartpho­ne­fa­bri­kant Vi­vo en tech­no­lo­gie­be­drijf Sy­nap­tics heb­ben de eer­ste vin­ger­af­druks­can­ner ge­pre­sen­teerd die in een tou­chs­creen zit ver­werkt. Of ei­gen­lijk moe­ten we zeg­gen 'on­der', want de ei­gen­lij­ke scan­ner be­vindt zich on­der het tou­chs­creen. Op stand­by of als je bij­voor­beeld een be­ta­ling moet au­to­ri­se­ren, geeft een beeld op het scherm aan waar je je vin­ger moet neer­zet­ten. Het scherm ver­licht je vin­ger en het beeld wordt tus­sen de pixels door op­ge­van­gen door de scan­ner. Dat werkt al­leen bij oled­scher­men om­dat bij een ge­woon lcd het bac­k­light in de weg zou zit­ten.

Vin­ger­af­druks­can­ners in re­cen­te top­mo­del­len zo­als de Ga­laxy S8 en iPho­ne 8 ge­brui­ken een hap­ti­sche sen­sor om het pa­troon van je vin­ger­af­druk te her­ken­nen. De gang­ba­re re­so­lu­tie daar­van is zo'n 500 dpi. De nieu­we 'Clear ID'­scan­ner van Sy­nap­tics ge­bruikt een op­ti­sche sen­sor met een nog on­be­ken­de re­so­lu­tie. Op­ti­sche vin­ger­af­druks­can­ners kun­nen re­so­lu­ties van 2000 dpi of meer ha­len, wat een re­den is dat ze door mi­li­tai­re in­stan­ties en der­ge­lij­ke ge­bruikt wor­den. Een an­der voor­deel is dat ook voch­ti­ge en nat­te vin­gers goed her­kend wor­den.

De op­ti­sche vin­ger­af­druks­can­ner van Sy­nap­tics werkt iets tra­ger dan die in re­cen­te top­mo­del­len, maar die zijn dan ook erg snel. De prijs zal ho­ger lig­ gen, waar­door je hem in 2018 voor­al bij nieu­we top­mo­del­len zult te­gen­ko­men. De ver­wach­ting is wel dat steeds meer fa­bri­kan­ten een vin­ger­af­druks­can­ner in (of ei­gen­lijk on­der) het scherm in­te­gre­ren om­dat dat goed past bij de trend naar 'rand­lo­ze' scher­men. In plaats van de scan­ner naar de ach­ter­kant te ver­ban­nen of een hap uit het scherm te ha­len voor an­de­re sen­sors, kan Sy­nap­tics' vin­ger­af­druks­can­ner naad­loos in het ont­werp ver­werkt wor­den. Ove­ri­gens is het ener­gie­ver­bruik van het dis­play voor het be­lich­ten van je vin­ger vol­gens Sy­nap­tics mi­ni­maal en doet het geen af­breuk aan de ac­cu­duur van je smartpho­ne. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.