Nieu­we(re) Ga­laxy

C’t Magazine - - Nieuws | Mobiel -

Sams­ung heeft in 2018 als eer­ste smartpho­ne­fa­bri­kant zijn nieu­we top­mo­del­len ge­pre­sen­teerd. De Ga­laxy S9 en S9+ vol­gen de S8 en S8+ op, die in maart 2017 ver­scheen. Echt ra­di­ca­le ver­schil­len zijn er op het eer­ste ge­zicht niet. De nieu­we ge­ne­ra­tie lijkt voor­al een evo­lu­tie van het rand­lo­ze de­sign, dat bij de S8(+) ge­ïn­tro­du­ceerd werd. De nieu­we top­mo­del­len heb­ben het­zelf­de scherm­for­maat als de voor­gan­gers: een 5,8"­oled bij de S9 en een 6,2­inch uit­voe­ring bij de S9+. De re­so­lu­tie is met 2960 × 1440 pixels ook iden­tiek aan die van de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie. De vin­ger­af­druk­sen­sor be­vindt zich op­nieuw aan de ach­ter­kant, maar dit­maal on­der de ca­me­ra in plaats van er­naast.

De ver­be­te­rin­gen van de nieu­we mo­del­len zit­ten met na­me in de ca­me­ra's. De S9+ heeft als eni­ge een dub­be­le ca­me­ra ach­ter­op, bei­de met 12 me­ga­pixels én op­ti­sche sta­bi­li­sa­tie. De ene sen­sor heeft een F/2.5 dia­frag­ma, de an­de­re kan scha­ke­len tus­sen F/1.5 en F/2.4 – al naar­ge­lang de licht­om­stan­dig­he­den. De ge­wo­ne S9 heeft al­leen de ca­me­ra met dub­bel dia­frag­ma. De 8­me­ga­pixel front­ca­me­ra is voor­zien van au­to­fo­cus. Nieuw is ook een slow­mo­ti­on­func­tie met maxi­maal 960 beel­den per se­con­de. Daar­naast zijn in sa­men­wer­king met hi­fi­fa­bri­kant AKG ste­reo­luid­spre­kers ont­wik­keld en is ook de bij­ge­le­ver­de hoofd­te­le­foon van AKG. De hoofd­te­le­foon­aan­slui­ting blijft bij de S9(+) ge­hand­haafd. De wa­ter­dicht­heid blijft het­zelf­de (IP68).

De pro­ces­sor in het Eu­ro­pe­se mo­del is een Exy­nos 9810 oc­ta­co­re (4 × 2,9 GHz + 4 × 1,9 GHz), een up­gra­de ten op­zich­te van de Exy­nos 8895 die in de S8(+) zit (met 2,3/1,7 GHz). Het werk­ge­heu­gen is 4 GB groot ge­ble­ven bij de S9, maar de S9+ krijgt een up­gra­de naar 6 GB. De op­slag­ruim­te bij bei­de mo­del­len blijft 64 GB en is uit­breid­ baar met een ge­heu­gen­kaart. Qua soft­wa­re krijgt de S9(+) An­droid 8 mee, voor­zien van Sams­ungs Ex­pe­rien­ce 9.0 skin. De Ga­laxy S9 heeft een ad­vies­prijs van € 849 en de S9+ kost € 949. Bei­de mo­del­len zijn ver­krijg­baar van­af 16 maart. (mdt)

Een dub­be­le ca­me­ra en an­de­re po­si­tie van de vin­ger­af­druks­can­ner ver­raadt bij de S9+ dat het geen S8+ is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.