Laat­ste swi­pe

C’t Magazine - - Nieuws | Mobiel -

Slecht nieuws voor fans van de Swy­pe toet­sen­bord­app. Pro­du­cent Nu­an­ce, die ook scan­ en spraak­her­ken­nings­soft­wa­re ont­wik­kelt, stopt met het ont­wik­ke­len van de app. Nu­an­ce wil zich meer rich­ten op de za­ke­lij­ke markt en in die plan­nen is blijk­baar geen ruim­te voor Swy­pe. De al­ter­na­tie­ve toet­sen­bord­app voor iOS is ver­dwe­nen uit de App Sto­re en de hui­di­ge ge­brui­kers krij­gen geen up­da­tes meer. De An­droid­app is ook ver­dwe­nen uit Goog­le Play.

Swy­pe ver­scheen aan­van­ke­lijk voor Win­dows Mo­bi­le en werd van­af 2013 erg po­pu­lair op An­droid­toe­stel­len. Het was in 2014 een van de eer­ste toet­sen­bord­apps van der­den voor iOS, na­dat Ap­ple die mo­ge­lijk­heid in­tro­du­ceer­de bij iOS 8. De voor Swy­pe ken­mer­ken­de in­voer­me­tho­de, waar­bij ge­brui­kers over de toet­sen ve­gen ('swi­pen') om woor­den te vor­men, is po­pu­lair bij veel ge­brui­kers. Tot op he­den biedt Ap­ples ei­gen toet­sen­bord de­ze in­voer­me­tho­de niet, ook niet als op­tie.

Voor lief­heb­bers van swi­pen zijn er on­der­tus­sen ge­luk­kig ge­noeg al­ter­na­tie­ven. Goog­les po­pu­lai­re Gboard (iOS/An­droid) biedt bij­voor­beeld swi­pen als in­voer­op­tie. An­de­re voor­beel­den van toet­sen­bord­apps met swi­pe­in­voer zijn SwiftKey en Tou­chPal en de mees­te stan­daard­toet­sen­bor­den van An­droid­fa­bri­kan­ten, zo­als het Sams­ung­toet­sen­bord. Voor wie niet van swi­pen houdt, is dat door­gaans ge­luk­kig een uit­scha­kel­ba­re op­tie. (mdt)

Een me­de­wer­ker van Swy­pe haal­de een Gui­ness World Re­cord sms'en met de app. Maar dat re­cord is net als sms'en on­der­tus­sen ach­ter­haald.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.