Ap­ple be­knot macOS Ser­ver

C’t Magazine - - Nieuws | Apple - www.ct.nl/soft­link/1804014

Ap­ple gaat het soft­wa­re­pak­ket macOS Ser­ver in het voor­jaar van 2018 ver­der in­krim­pen. In het ver­le­den werd de pro­duc­tie van de ser­ver­hard­wa­re Xser­ve en het zelf­stan­di­ge Mac OS X Ser­ver al ge­stopt. Het hui­di­ge macOS Ser­ver is voor 22 eu­ro te down­lo­a­den in de Mac App Sto­re als aan­vul­lend pak­ket voor macOS. Ap­ple heeft nu ech­ter me­de­ge­deeld dat veel dien­sten die meer toe­ge­spitst zijn op 'ser­vers', zo­als DHCP, DNS, Mail, Mes­sa­ges, NetIn­stall, VPN, Web­si­te en Wi­ki, gaan ver­dwij­nen uit de soft­wa­re.

Bij ko­men­de up­da­tes wor­den ze aan­van­ke­lijk ver­bor­gen, om ver­vol­gens he­le­maal ver­wij­derd te wor­den. Spam lter SpamAs­sas­sin en an­ti­vi­rust­ool ClamAV wor­den niet apart ver­meld, maar zul­len waar­schijn­lijk sa­men met de mail­ser­ver naar het di­gi­ta­le kerk­hof ver­dwij­nen. Het pak­ket macOS Ser­ver wordt meer ge­richt op 'het ma­na­ge­ment van com­pu­ters, ap­pa­ra­ten en op­slag­me­dia'. Je kunt het be­richt van Ap­ple ook le­zen als een er­ken­ning dat veel dien­sten nau­we­lijks wer­den ge­bruikt.

Ap­ples sup­port­web­si­te (zie de link hier­on­der) ver­meldt al­ter­na­tie­ven voor de dien­sten die gaan ver­dwij­nen. Som­mi­ge daar­van ge­bruikt Ap­ple zelf in enigs­zins aan­ge­pas­te vorm en bie­den in het ser­ver­pak­ket een mak­ke­lij­ke gra­fi­sche schil (bij­voor­beeld IMAP-ser­ver Dove­cot, SMTP­ser­ver Post­fix en web­ser­ver Apa­che). Wil je de rest ech­ter ge­brui­ken, dan moet je je toe­vlucht ne­men tot een ter­mi­nal­ven­ster. Bo­ven­dien zijn niet al­le ser­ver­on­der­de­len be­schik­baar in de vorm van opens­our­ce al­ter­na­tie­ven. Als je bij­voor­beeld L2TPVPN ge­bruikt, moet je over­stap­pen op an­de­re VPN-soft­wa­re (OpenVPN, Tc­pcrypt et ce­te­ra). (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.