Mars­son­de af­ge­remd via ae­ro­bra­king

C’t Magazine - - Nieuws | Wetenschap -

De Eu­ro­pe­se ExoMars Tra­ce Gas Or­bi­ter (of­te­wel TGO) heeft een lan­ge en ge­waag­de rem­ma­noeu­vre vol­tooid en is daar­mee suc­ces­vol in een la­ge om­loop­baan om Mars be­land. De TGO was al in 2016 bij Mars aan­ge­ko­men, en is daar in een gro­te el­lip­ti­sche om­loop­baan te­recht­ge­ko­men. De son­de draai­de toen nog in vier da­gen om Mars heen, waar­bij de af­stand tot de pla­neet fluc­tu­eer­de tus­sen 200 en 98.000 km. Daar­mee kon het zo­ge­naam­de ae­ro­bra­king be­gin­nen.

De­ze tech­niek werd voor het eerst uit­ge­pro­beerd bij de Ve­nus Ex­press mis­sie in 2014. Aan het ein­de van zijn mis­sie, 'surf­te' de son­de – die daar he­le­maal niet voor was ont­wor­pen – door de bo­ven­ste at­mos­feer­la­gen van Ve­nus, waar hij door de weer­stand van de at­mos­feer werd af­ge­remd. De test bleek suc­ces­vol, en de er­va­ring die daar­bij werd op­ge­daan zorg­de voor het be­sluit dit bij de ExoMars toe te pas­sen.

Het af­rem­men ver­liep ove­ri­gens niet heel vlot. Om af te rem­men had de son­de 950 om­lo­pen om Mars no­dig. Bij el­ke keer dat hij op het keer­punt de dun­ne Marsat­mos­feer raak­te, werd de son­de door de lich­te weer­stand met maar 17 mm/s af­ge­remd. Ter ver­ge­lij­king, als je in je au­to met 50 km per uur rijdt en je zou met de­ze rem­ver­tra­ging voor een stop­licht wil­len stop­pen, dan zou je al 6 ki­lo­me­ter voor het stop­licht moe­ten be­gin­nen te rem­men. De son­de is in maart 2017 be­gon­nen met rem­men, en heeft dus pas re­cen­te­lijk een sta­bie­le cir­cu­lai­re om­loop­baan op 400 km bo­ven het Mars­op­per­vlak be­reikt. In to­taal is de son­de met maar liefst 3600 km/u ver­traagd tot zo'n 2,9 km/s.

Het voor­naams­te doel van de ExoMars Tra­ce Gas Or­bi­ter is om de spoor­gas­sen in de at­mos­feer van Mars ge­de­tail­leerd in beeld te bren­gen, met na­me om te zien of er me­thaan of an­de­re gas­sen wor­den aan­ge­trof­fen die kun­nen dui­den op ac­tie­ve bi­o­lo­gi­sche of ge­o­lo­gi­sche ac­ti­vi­teit. Daar­naast zijn er ca­me­ra's aan boord die spe­ci­fiek speu­ren naar plek­ken op het op­per­vlak van Mars die mo­ge­lijk de bron van spoor­gas­sen zijn, zo­als ac­tie­ve vul­ka­nen. Daar­naast speurt de son­de ook naar plek­ken met be­vro­ren wa­ter on­der de bo­dem, die naast de spoor­gas­bron­nen po­ten­ti­eel in­te­res­san­te lan­dings­plaat­sen vor­men voor toe­kom­sti­ge mis­sies. Daar­naast zal de TGO ook een cru­ci­a­le rol spe­len als 'te­le­foon­cen­tra­le', om de com­mu­ni­ca­tie te ver­zor­gen voor NASA-ro­vers en ESA's ExoMars Rover, die ge­pland staat om in 2021 op Mars te lan­den.

Ge­du­ren­de het rem­pro­ces werd met el­ke om­loop de el­lip­ti­sche baan van de son­de tel­kens klei­ner ge­maakt.

Tij­dens het ae­ro­bra­king dook de ExoMars-son­de 950 keer de at­mos­feer van Mars in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.