Wi­ne 3.0: sup­port voor Di­rect3D 11 on­der Li­nux

C’t Magazine - - Nieuws | Linux -

De Wi­ne-ont­wik­ke­laars heb­ben ver­sie 3.0 van hun Win­dows-API-imi­ta­tor ge­pu­bli­ceerd. Ver­sie 3.0 be­schikt over nieu­we gra­fi­sche in­ter­fa­ces en biedt de mo­ge­lijk­heid om Wi­ne op An­droid te in­stal­le­ren. Wi­ne richt zich op Li­nux­ge­brui­kers die spe­ci­fie­ke Win­dows­ap­pli­ca­ties wil­len ge­brui­ken. Dat werkt vaak ver­ras­send goed, zelfs bij veel ga­mes. Vol­gens de re­lea­sen­o­tes be­heerst Wi­ne nu of­fi­ci­eel Di­rect3D 10 en 11 en on­der­steunt het daar­mee ook com­pu­te-sha­ders, depth-bi­as en het ge­ne­re­ren van mip­maps. Wi­ne-ge­brui­kers die een Di­rect3D-12 en Vul­kan­in­ter­fa­ce wil­len ge­brui­ken, moe­ten nog even ge­duld heb­ben en wach­ten op de vol­gen­de gro­te re­lea­se.

Wi­ne 3.0 biedt een be­te­re on­der­steu­ning voor Di­rec­tWri­te en Di­rect2D, wat de weer­ga­ve van fonts en2D­vec­tor­ob­jec­ten ver­be­tert. Ook on­der­steunt Wi­ne nu scher­men met een ho­ge re­so­lu­tie be­ter. Voor het op­roe­pen van dll's ge­bruikt Wi­ne sinds kort de Sa­fe DLL Se­arch Mo­de. Wi­ne si­mu­leert stan­daard een Win­dows 7-om­ge­ving. Wi­ne wordt als APK-pak­ket voor An­droid aan­ge­bo­den in­clu­sief gra­fi­sche en au­dio-dri­vers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.