The Red Strings Club

(De­vol­ver Di­gi­tal, € 20)

C’t Magazine - - Games | Retro-adventure, Strategie -

De cy­ber­punk-ad­ven­tu­re The Red Strings Club stuurt je op een unie­ke cy­ber­punk psy­cho-trip. In de na­bije toe­komst staat het naar ei­gen zeg­gen al­tru­ïs­ti­sche be­drijf Su­per­con­ti­nent op het punt het pro­gram­ma 'So­ci­al Psy­che Wel­fa­re' uit­bren­gen, een sys­teem dat de­pres­sie, boos­heid en angst com­pleet wil uit­roei­en. Dan be­gin je je al ach­ter je oren te krab­ben. Men­sen kun­nen zich in de tijds­lijn van de ga­me na­me­lijk la­ten mo­di­fi­ce­ren door im­plan­ta­ten te la­ten in­bou­wen.

Als bar­ten­der van een il­le­ga­le club, free­lan­ce hac­ker of an­dro­ï­de met ei­gen emo­ties die im­plan­ta­ten plaatst, ga je aan de slag om de plan­nen te dwars­bo­men. De ga­me ademt de sfeer uit van de klas­sie­ke Lu­casArts ad­ven­tu­res, maar is geen klas­sie­ke point-and-click ad­ven­tu­re. De de­tails zijn het be­kij­ken waard: al­hoe­wel al­les pixe­lig is, be­vat de ga­me­we­reld wel zeer veel de­tails zo­als het sub­tie­le aan­ste­ken van een si­ga­ret of de rus­tig draai­en­de pla­fond­ven­ti­la­tor.

In de bar The Red Strings Club wordt in­for­ma­tie ver­za­meld en wor­den weg­ge­mof­fel­de moor­den op­ge­lost. Bar­kee­per Do­no­van moet in de dia­lo­gen de juis­te vra­gen en ant­woor­den se­lec­te­ren. Drank­jes die­nen als tool om de ge­spreks­part­ner aan het pra­ten te krij­gen. Met een gei­ni­ge mi­ni­ga­me mix je een cock­tail in el­kaar die je ge­spreks­part­ner bij­voor­beeld zich schul­dig laat voe­len, of juist enorm trots of tij­de­lijk even koe­koek.

De hac­ker Brand­eis ver­vormt zijn stem en be­so­de­mie­tert per­so­nen via de te­le­foon om ze zo in­for­ma­tie te ont­fut­se­len. De an­droi­de da­me Aka­ra-184 past de in men­sen in te bou­wen im­plan­ta­ten aan.

Dit kan naar de wens van de klant, of je kiest voor een in­steek die juist een heel an­der re­sul­taat op­le­vert. Zo kun je het zelf­ver­trou­wen van een per­soon boos­ten of angst­ge­voe­lens ver­min­de­ren. Het ma­ken van een im­plan­taat is ook weer een mi­ni­ga­me, dit keer een soort van pot­ten­bak­ken.

Kort­om: je bent con­ti­nu be­zig met ma­ni­pu­le­ren maar hebt ook steeds een stem­me­tje in je ach­ter­hoofd: doe je er wel goed aan om Su­per­con­ti­nent te stop­pen. De pro­du­cent De­con­struc­team heeft zijn best ge­daan om de­tail­rij­ke dia­lo­gen te schrij­ven. Het diep­gaan­de ver­haal en de ver­schil­len­de ma­nie­ren van aan­pak ma­ken het nog een (paar) keer door­spe­len van het spel aan­lok­ke­lijk. (avs) zeer mooie de­tail­rij­ke dia­lo­gen pak­kend ver­haal mi­ni­ga­mes kun­nen wat gaan ver­ve­len

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.