Ad­bloc­kers

C’t Magazine - - Praktijk | Wat Werkelijk Werkt: Bescherming Tegen -

Ad­bloc­kers be­ho­ren tot de po­pu­lair­ste brow­ser­ex­ten­sies. Zij ver­hin­de­ren dat in­ge­bed­de ad­ver­ten­ties door de brow­ser ge­la­den wor­den. Web­si­tes wor­den daar­door niet al­leen snel­ler ge­la­den en lees­baar­der, maar ad­bloc­kers be­scher­men ook tot op ze­ke­re hoog­te je pri­vé­ge­ge­vens en zor­gen voor meer vei­lig­heid.

Over het al­ge­meen wor­den ad­ver­ten­ties ge­la­den van ser­vers van ex­ter­ne dienst­ver­le­ners, die via coo­kies het surf­ge­drag van ge­brui­kers in kaart kun­nen bren­gen. Zo nu en dan lukt het cy­ber­cri­mi­ne­len om scha­de­lij­ke co­de via die dienst­ver­le­ners te ver­sprei­den. De keer­zij­de van het ge­bruik van ad­bloc­kers is dat ma­kers van web­si­tes door de ad­bloc­kers ad­ver­ten­tie-in­kom­sten mis­lo­pen. Je maakt dan wel ge­bruik van hun dien­sten, maar ver­hin­dert dat zij er iets aan ver­die­nen om­dat je de ad­ver­ten­ties blok­keert.

Be­schermt te­gen

• trac­king door ad­ver­teer­ders.

• scha­de­lij­ke co­de die on­li­ne­cri­mi­ne­len via

ad­ver­ten­tie­net­wer­ken ver­sprei­den.

Be­schermt niet te­gen

• scha­de­lij­ke co­de die di­rect in een web­si­te

wordt in­ge­bed.

Ri­si­co's en bij­wer­kin­gen

• Som­mi­ge web­si­tes her­ken­nen ad­bloc­kers

en slui­ten ge­brui­kers uit.

• Web­si­te­ma­kers lo­pen re­cla­me-in­kom­sten

mis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.