Meet­tool voor ob­jec­tie­ven

C’t Magazine - - Nieuws | Software - www.ct.nl/soft­link/1804010

Met het opens­our­ce pro­gram­ma MTF Map­per kun je ach­ter­ha­len of bij on­scher­pe foto's het pro­bleem zich voor, in of ach­ter de ca­me­ra be­vindt. De soft­wa­re on­der­zoekt met be­hulp van de 'Mo­du­la­ti­on Trans­fer Func­ti­on' (MTF) hoe nauw­keu­rig de ran­den van ob­jec­ten op een foto weer­ge­ge­ven wor­den. Om de beeld­scherp­te te me­ten, ex­tra­heert de soft­wa­re uit een spe­ci­a­le test­kaart au­to­ma­tisch de daar­op af­ge­beel­de recht­hoe­ki­ge ob­jec­ten en meet dan de sterk­te van de con­trastran­den. Een an­der test­pa­troon dient er­voor om het scherp­ste punt in een foto te be­pa­len en daar­door front- of back­fo­cus-pro­ble­men bij di­gi­ta­le spie­gel­re­flex­ca­me­ra's te ont­dek­ken. De der­de test be­paalt de scherp­te­af­na­me naar de ran­den toe. De opens­our­ce soft­wa­re voor Win­dows- en Li­nux-sys­te­men staat op Sour­ce­for­ge, in­clu­sief be­die­nings­hand­lei­ding, en kan daar ge­down­load wor­den (zie de link hier­on­der). (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.