Fan­cy ster­ren­kij­ker

C’t Magazine - - Lifestyle -

Met dro­nes maak je mooie shots van je om­ge­ving, maar hoe maak je nu mooie foto’s van het heel­al zon­der al­ler­lei las­tig te be­die­nen ap­pa­ra­ten te ge­brui­ken? De ma­kers ach­ter Stel­li­na wil­den dit re­a­li­se­ren en gin­gen aan de slag voor een mak­ke­lijk te be­die­nen te­le­scoop. En ja, daar hoort ook een app-kop­pe­ling bij via wi­fi om te kie­zen waar je foto’s van wilt ma­ken. De te­le­scoop stelt zich­zelf au­to­ma­tisch goed in (tri­pod wordt mee­ge­le­verd) en schiet bin­nen 5 mi­nu­ten foto’s. Hij ver­telt je ook wel­ke he­mel­li­cha­men je op de ge­voe­li­ge plaat hebt vast­ge­legd. Hij stuurt foto's di­rect door naar je te­le­foon of pc. De te­le­scoop is re­la­tief com­pact en weegt 7 ki­lo, dus in een rug­zak mee­ne­men voor on­der­weg is een op­tie. Met een 20.000 mAh po­wer­bank houdt hij het on­ge­veer 10 uur uit. Op stroom aan­slui­ten via 5V USB kan ook. Het ap­pa­raat is IP53-ge­cer­ti­fi­ceerd en be­vat een CMOS van So­ny voor een re­so­lu­tie van 3096 × 2080 pixels.

va­o­nis.com • van­af 1999 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.