Beeld­his­to­rie

C’t Magazine - - Websites -

http://eus­creen.eu Via eus­creen kun je gra­tis toe­gang krij­gen tot his­to­risch Eu­ro­pees beel­den tekst­ma­te­ri­aal, be­schik­baar ge­steld door Eu­ro­pe­se tv­zen­ders, au­dio­vi­su­e­le ar­chie­ven en aca­de­mi­sche en tech­ni­sche in­stan­ties. Het ma­te­ri­aal is be­doeld voor het on­der­wijs, on­der­zoe­kers of voor de me­dia. Ook is het de be­doe­ling dat de ver­za­me­ling men­sen en­thou­si­ast maakt voor de Eu­ro­pe­se au­dio­vi­su­e­le his­to­rie. Van­uit de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie is er geld ge­sto­ken in het EUs­creen­pro­ject. Via my­eu­screen leg je book­marks en col­lec­ties aan en deel je ge­mak­ke­lijk con­tent met an­de­ren. Voor Ne­der­land zijn ruim 3200 vi­deo’s, ruim 3200 af­beel­din­gen en bij­na 100 do­cu­men­ten be­schik­baar. Voor Bel­gië ruim 3100 vi­deo’s, te­gen de 90 af­beel­din­gen, een aan­tal do­cu­men­ten en 22 au­dio­frag­men­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.