Ima­ge als ide­a­le pro­bleem­op­los­ser?

C’t Magazine - - Praktijk | Windows: Zelfhulp -

Het is niet al­tijd mo­ge­lijk om met de in­ge­bouw­de tools van Win­dows al­les weer draai­end te krij­gen. Met een beet­je voor­be­rei­ding is het in veel ge­val­len ech­ter niet no­dig om eerst een lan­ge moei­za­me zoek­tocht naar een oor­zaak te hou­den. Maak lie­ver re­gel­ma­tig een ima­ge van de sys­teem­par­ti­tie met al­les wat daar op staat. Als er wat mis­gaat, kun je snel 'te­rug­spoe­len' en weer ver­der. Ge­bruik daar niet de func­tie van Win­dows zelf voor. Die op­tie is al sinds Win­dows 7 in on­ge­wij­zig­de vorm in­ge­bouwd. Mi­cro­soft ver­stopt die func­tie ech­ter in­mid­dels en dat is niet on­te­recht. De ve­le mel­din­gen over die tool la­ten een dui­de­lijk beeld zien: de func­tie is be­hoor­lijk on­be­trouw­baar. Wat het nog er­ger maakt: dat merk je pas op het mo­ment dat je een ima­ge te­rug­zet.

Ge­bruik daar­om lie­ver an­de­re tools voor het ma­ken van een ima­ge. Mocht je nog Win­dows 7 ge­brui­ken, ge­bruik dan Dri­ve Snap­shot. Van­af 8.1 is ons script c't-WIMa­ge (zie de link aan het eind van dit ar­ti­kel) te ge­brui­ken. Daar maak je ima­ges mee waar­van je heel een­vou­dig kunt con­tro­le­ren of ze al­les ook net­jes op de juis­te plek te­rug­zet­ten. Daar heb je geen vrije par­ti­tie of een test-pc voor no­dig. De ima­ges zijn op al­ler­lei hard­wa­re te­rug te zet­ten, als er maar Win­dows op ge­ïn­stal­leerd kan wor­den. Lees voor­dat je be­gint wel eerst de FAQ van het be­tref­fen­de ar­ti­kel goed door.

Hoe vaak je een ima­ge moet ma­ken, hangt af van hoe vaak je sys­teem wij­zigt. Meest­al is het na het ma­ken van de eer­ste ima­ge vol­doen­de om el­ke maand een ima­ge te ma­ken. Dat kun je het bes­te na een patch­day doen. Je per­soon­lij­ke be­stan­den moet je va­ker back-up­pen en dan niet in ima­ge- maar los­se be­stands­vorm. Als het even kan el­ke dag of als het echt om be­lang­rij­ke ge­ge­vens gaat nog va­ker. Tips om back-ups te ma­ken heb­ben we al eens be­spro­ken in [2], [3] en [4].

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.