Ein­de­lijk: snel in­ter­net tot in de bui­ten­ge­bie­den

AVM komt met op­los­sing om in­ter­net­snel­heid te ver­ho­gen

C’t Magazine - - Kort Voorgesteld | Bluetooth Toetsenbord, Bluetoot -

Wie in de stad kan­toor aan huis houdt, aan zee een strand­tent runt of in de pro­vin­cie een boer­de­rij heeft, kent de ongemakken: een ha­pe­ren­de ver­bin­ding, tra­ge snel­he­den of zelfs he­le­maal geen in­ter­net. Hoe­wel een ha­pe­ren­de ver­bin­ding voor­al on­der­ne­mers in het bui­ten­ge­bied hin­de­ren, ko­men on­der­pres­ta­ties en struc­tu­reel la­ge­re snel­he­den dan de pro­vi­der be­looft, he­laas nog voor. Daar maakt AVM nu een ein­de aan.

Ne­der­land is ge­daald op de we­reld­wij­de rang­lijst van in­ter­net­snel­he­den. In kor­te tijd zak­ten we van de vijf­de plaats – die we lan­ge tijd be­zet hiel­den – naar de acht­ste plaats. Dat blijkt uit het rap­port Sta­te of the In­ter­net, dat Aka­mai ie­der kwar­taal uit­brengt. "De in­ter­net­snel­he­den in ons land zijn we­l­is­waar toe­ge­no­men, maar niet zo snel als in veel an­de­re lan­den", ver­telt Eric van Uden, Coun­try Ma­na­ger Ne­der­land bij AVM. "En in Zuid­Ko­rea, de aan­voer­der van de lijst, zijn de ver­bin­dings­snel­he­den met 28 Mbps maar liefst ruim 10 Mbps ho­ger dan bij ons."

Au­to­ma­tisch de snel­ste ver­bin­ding

Om het toe­rei­ken­de in­ter­net­snel­he­den voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk te ma­ken, is AVM met een aan­tal pro­vi­ders een sa­men­wer­king aan­ge­gaan. De spe­ci­a­list in breed­ban­d­aan­slui­tin­gen heeft de FRITZ!Box 6890 LTE ont­wik­keld, een rou­ter die zo­wel via VDSL als het mo­bie­le net­werk werkt. Als de ver­bin­ding via VDSL het even laat af­we­ten, dan scha­kelt hij via de LTE au­to­ma­tisch over op 3G of 4G (af­han­ke­lijk van de sim­kaart en het ge­bied). Wie af­ge­le­gen zit en he­le­maal geen vas­te in­ter­ne­t­aan­slui­ting heeft, kan stan­daard het mo­bie­le net­werk be­nut­ten. Zo maak je dus al­tijd ge­bruik van de snelst mo­ge­lij­ke in­ter­net­ver­bin­ding.

Zit je bij een pro­vi­der die een FRITZ!Box niet aan­biedt? Geen pa­niek – dan kop­pel je het ap­pa­raat aan de be­staan­de rou­ter. Eric van Uden, Coun­try Ma­na­ger Ne­der­land bij AVM: "Met de­ze op­los­sing wil­len we snel in­ter­net voor ie­de­re on­der­ne­mer, in ie­der ge­bied, be­schik­baar ma­ken."

Over de FRITZ!Box 6890 LTE

De FRITZ!Box 6890 LTE heeft een ge­ïn­te­greerd mo­dem voor mo­bie­le net­wer­ken (LTE/UMTS/HSPA+) en een al­ter­na­tief VDSL2/ADSL2+mo­dem, in­clu­sief 35b su­per­vec­to­ring. Met vijf LTE­ en twee UMTS­fre­quen­ties on­der­steunt hij ro­a­ming voor sur­fen via het mo­bie­le net­werk; daar­naast be­schikt hij over vier gi­ga­bit LAN­poor­ten en een WAN­poort.

Dank­zij de Mul­ti­User MIMO­tech­no­lo­gie (4x4 du­al­band Wi­Fi AC+N met 1.733 Mbit/s op de 5 GHz­band en 800 Mbit/s op de 2,4 GHz­band) ver­spreidt de FRITZ!Box 6890 LTE da­ta ge­lijk over af­zon­der­lij­ke ap­pa­ra­ten. Dit zorgt voor ho­ge­re Wi­Fi­snel­he­den om bij­voor­beeld pro­bleem­loos mu­ziek of films te strea­men. Ver­der be­schikt het over on­der an­de­re een DECT­ba­sis­sta­ti­on voor te­le­foons en smartho­me­toe­pas­sin­gen en een USB 3.0­poort. Ide­aal dus voor on­der­ne­mers die geen ge­noe­gen meer ne­men met min­der. Dank­zij AVM is een snel­le in­ter­net­ver­bin­ding voort­aan voor ie­der­een bin­nen hand­be­reik. De FRITZ!Box 6890 LTE is ver­krijg­baar voor een ad­vies­prijs van 349 eu­ro. Kijk op htt­ps://nl.avm.de voor ver­koop­in­for­ma­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.