Fit­bit Io­nic

C’t Magazine - - Test | Smartwatches -

De Io­nic heeft een las­ti­ge taak, want hij moet het erf­goed van de Peb­ble ver­te­gen­woor­di­gen. In Fit­bit OS zit­ten wel wat over­blijf­se­len uit de er­fe­nis van Peb­ble, maar de Io­nic kan op veel pun­ten niet con­cur­re­ren met an­de­re smart­wat­ches. Zo zijn er on­danks een soft­wa­re de­vel­op­ment kit en web-API maar erg wei­nig apps be­schik­baar. Ook qua prijs is de Io­nic met cir­ca 300 eu­ro niet het koop­je dat de Peb­ble was.

Hoe­wel de hard­wa­re in or­de is, zul­len som­mi­ge as­pi­rant-ko­pers zich waar­schijn­lijk sto­ren aan het goed­ko­pe ui­ter­lijk en ge­voel van de be­hui­zing en hor­lo­ge­band.

Smart­wat­ches kun­nen bin­nen­ko­men­de be­rich­ten meest­al ook zon­der ex­tra apps to­nen of be­paal­de apps op de smartpho­ne aan­stu­ren, zo­als een mu­ziekspe­ler. De Io­nic is ook op dit ge­bied mi­ni­ma­lis­tisch door al­leen no­ti­fi­ca­ties te to­nen over te­le­foon­op­roe­pen, sms'jes of chat­be­rich­ten van What­sApp en der­ge­lij­ke. Het af­spe­len van mu­ziek kun je al­leen re­ge­len als de num­mers op het hor­lo­ge zijn ge­zet en dan lo­kaal wor­den af­ge­speeld.

Als ac­ti­vi­ty-trac­ker snelt de smart­watch de con­cur­ren­tie daar­en­te­gen ech­ter voor­bij. De slaap- en ac­ti­vi­ty-trac­king is erg nauw­keu­rig en uit­ge­breid. In de Fit­bit-app op de smartpho­ne wordt al­le da­ta bo­ven­dien over­zich­te­lijk en vi­su­eel aan­trek­ke­lijk ge­pre­sen­teerd en ver­werkt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.