Mi­chael Kors Ac­cess Gray­son

C’t Magazine - - Test | Smartwatches -

Mi­chael Kors in on­der­deel van de Fos­sil-groep. De hor­lo­ges van dit mo­de­merk heb­ben dan ook het­zelf­de plat­form als de an­de­re smart­wat­ches van het con­cern. De Ac­cess Gray­son ge­bruikt daar­door de­zelf­de hard­wa­re als de Q Ex­plo­rist van Fos­sil. De de­sig­ners bij Mi­chael Kors zijn in dit ge­val ech­ter voor een stoer­de­re look ge­gaan. Een aan­tal bij­pas­sen­de wij­zer­pla­ten zijn al ge­ïn­stal­leerd. Je kunt dit hor­lo­ge naar keu­ze ko­pen met een me­ta­len of le­de­ren band en er zijn ook be­hui­zin­gen in ver­schil­len­de kleu­ren.

Ook de Ac­cess Gray­son is voor­zien van meer­de­re knop­pen, een luid­spre­ker en een draai­kroon. Daar­mee zijn de func­ties en de com­for­ta­be­le­re be­die­ning van An­droid Wear 2.0 be­schik­baar. Met een Snapdra­gon Wear 2100-SoC is de Ac­cess Gray­son ook tech­nisch up-to-da­te. Maar voor en­thou­si­as­te spor­ters is hij min­der ge­schikt door het ont­bre­ken van gps en hart­slag­me­ting. Bo­ven­dien is hij met een le­de­ren band kwets­baar voor trans­pi­ra­tie en met een me­ta­len band te zwaar.

Net als het Fos­sil-mo­del houdt de Ac­cess Gray­son het bij nor­maal ge­bruik mak­ke­lijk een lan­ge dag vol. Als je het al­ways-on dis­play uit­scha­kelt en de smart­func­ties nau­we­lijks ge­bruikt, is het ook mo­ge­lijk om twee vol­le da­gen te ha­len. Daar­na wou het hor­lo­ge wel weer te­rug naar het mag­ne­ti­sche op­laad­pla­teau.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.