Sle­pen­de sleep­wet

C’t Magazine - - Inhoud - Veel ple­zier Noud van Kruys­ber­gen

Op 21 maart is het zo ver: ie­de­re Ne­der­lan­der kan naast zijn per­soon­lij­ke voor­keur voor een lan­de­lij­ke dan wel lo­ka­le par­tij in het be­stuur van zijn ge­meen­te ook zijn me­ning ge­ven over de zo­ge­he­ten 'sleep­wet', of­te­wel de ver­nieuw­de Wet op de in­lich­tin­gen- en vei­lig­heids­dien­sten. Die wet geeft de AIVD (en MIVD) meer mo­ge­lijk­he­den om on­li­ne com­mu­ni­ca­tie af te luis­te­ren. Een groot aan­tal men­sen is bang dat daar­bij veel in­for­ma­tie in­ge­won­nen gaat wor­den die niet re­le­vant is voor waar de be­tref­fen­de tap­ping op ge­richt is. Het ver­za­me­len van al die ex­tra in­for­ma­tie over on­schul­di­ge men­sen kan tot een gro­ve in­breuk op de pri­va­cy lei­den, of ster­ker nog: is op zich al een in­breuk. Al die da­ta moe­ten na­tuur­lijk ook ge­a­na­ly­seerd wor­den, maar het is zelfs mo­ge­lijk dat die da­ta niet-ge­a­na­ly­seerd door­ge­ge­ven wor­den aan an­de­re al dan niet ge­hei­me dien­sten, en dan niet al­leen aan Ne­der­land­se. Dan is ie­de­re vorm van con­tro­le weg. Di­rec­teur-ge­ne­raal Rob Ber­t­ho­lee van de AIVD kwam bij De We­reld Draait Door in het ka­der van ima­go­ver­be­te­ring uit­leg­gen dat het niet zo sim­pel ligt. Het lijkt er­op als­of de AIVD maar in het wil­de weg da­ta mag gaan ver­za­me­len, maar niets is min­der waar: voor al­le tap­ping is (mi­nis­te­ri­ë­le) goed­keu­ring no­dig, en de AIVD zelf staat on­der Par­le­men­tai­re con­tro­le. De vraag is of een der­ge­lijk char­me­of­fen­sief het gaat red­den te­gen de ne­ga­tie­ve beeld­vor­ming die er heerst. Ge­luk­kig zijn er ook in­stan­ties als Bits of Free­dom, die de re­fe­ren­dum­vraag "Bent u voor of te­gen Wet op de in­lich­tin­gen- en vei­lig­heids­dien­sten 2017" ge­nu­an­ceerd en dui­de­lijk min­der zwart­wit be­kij­ken. De nieu­we wet is dui­de­lijk een ver­be­te­ring ten op­zich­te van de ou­de, maar er zit­ten ook een paar con­tro­ver­si­ë­le pun­ten in. Die zijn vol­gens Bits of Free­dom con­tro­ver­si­eel ge­noeg om 'nee' te stem­men. Het is in eer­ste in­stan­tie de vraag wat de uit­slag van het re­fe­ren­dum wordt. 'Nee' zeg­gen met de hak­ken in het zand lijkt al­tijd een stuk po­pu­lair­der dan 'ja' zeg­gen en er voor wil­len gaan. Daar­na is het de vraag wat er met die uit­slag ge­beurt. Het is im­mers een raad­ge­vend re­fe­ren­dum. En nog wel de laat­ste ook in een niet al te lan­ge se­rie van twee – met de uit­slag van het vo­ri­ge re­fe­ren­dum is ook niet veel ge­beurd. Maar bo­ven­al is de vraag: vindt de te­gen­woor­dig vaak ge­noem­de 'ge­wo­ne' Ne­der­lan­der het on­der­werp pri­va­cy ei­gen­lijk wel in­te­res­sant? Ge­zien de stort­vloed aan ge­deel­de in­for­ma­tie op Fa­ce­book en an­de­re so­ci­a­le me­dia, die vaak een in­kijk in het per­soon­lij­ke le­ven van veel men­sen geeft, lijkt dat niet het ge­val. Het kost vaak aar­dig wat moei­te om uit de stroom aan niet-re­le­van­te ba­by- en poe­zen­fo­to's de echt in­te­res­san­te in­for­ma­tie te kun­nen ha­len. Wat dat be­treft is de taak van de AIVD niet te be­nij­den. Maar bij de laat­ste uit­zen­ding van 'Door het hart van

Chi­na' van Ru­ben Ter­lou werd pijn­lijk dui­de­lijk dat het de Ne­der­lan­der wel zou móe­ten in­te­res­se­ren. Bij een voet­gan­gers­over­steek­plaats re­gi­streer­den ca­me­ra's met be­hulp van ge­zichts­her­ken­ning wie er door rood liep. Als ie­mand dat meer dan vijf keer doet, gaan zijn ge­ge­vens naar een bu­reau voor kre­diet­waar­dig­heid en kan de be­tref­fen­de voet­gan­ger-in-over­tre­ding een kre­diet of een wo­ning wel ver­ge­ten. Het is dus zaak de pri­va­cy­wet­ge­ving goed te blij­ven vol­gen en voor­al als luis in de pels te fun­ge­ren. Be­gin daar­mee op klei­ne schaal, en neem je ei­gen in­ter­net­ge­drag eens on­der de loep …

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.