Able­t­on Li­ve 10 mu­ziek­pro­duc­tie

Able­t­on Li­ve 10 voor elek­tro­ni­sche mu­ziek­pro­duc­tie

C’t Magazine - - Inhoud - Hart­mut Gie­sel­mann

Able­t­on heeft vijf jaar aan Li­ve 10 zit­ten scha­ven en heeft de mu­ziek­soft­wa­re on­ein­dig veel klei­ne ver­be­te­rin­gen ge­ge­ven.

Able­t­on Li­ve 10 doet rus­tig aan met gro­te uit­brei­din­gen en ra­di­ca­le ver­an­de­rin­gen. In plaats daar­van heb­ben de ont­wik­ke­laars veel de­tails on­der de loep ge­no­men die het le­ven van ge­brui­kers bij het da­ge­lijks werk een stuk mak­ke­lij­ker ma­ken. Door al die klei­ne stap­pen heeft het eind­re­sul­taat een gro­te sprong ge­maakt.

Able­t­on Li­ve is tra­di­ti­o­neel met na­me ge­op­ti­ma­li­seerd voor het pro­du­ce­ren van elek­tro­ni­sche mu­ziek. In te­gen­stel­ling tot an­de­re DAW's (Di­gi­tal Au­dio Work­sta­ti­ons) kan Li­ve af­zon­der­lij­ke MI­DI-frag­men­ten en au­dio­spo­ren ook als loops ge­brui­ken, die je voor elk spoor kunt com­bi­ne­ren om daar spe­len­der­wijs een ar­ran­ge­ment van sa­men te voe­gen. Door de over­zich­te­lij­ke work­flow werkt dat zelfs bij een li­ve-per­for­man­ce – van­daar ook de naam. Bo­ven­dien kan Li­ve in­stru­men­ten en ef­fec­ten sa­men­voe­gen tot rack­con­tai­ners, waar­van het ge­luid via acht ma­cro­re­ge­laars te stu­ren is. Daar­door ont­staan soms cu­ri­eu­ze, maar ook krach­ti­ge ma­cro-in­stru­men­ten en -ef­fec­ten. Bij de duur­de­re Li­ve Sui­te kun je die met de ont­wik­kelom­ge­ving 'Max 4 Li­ve' (M4L) van de grond af aan op­nieuw pro­gram­me­ren, waar­door de mu­zi­ka­le mo­ge­lijk­he­den de pan uit­rij­zen. Li­ve kan ex­ter­ne syn­the­si­zers nu ein­de­lijk ook met sy­s­ex-com­man­do's aan­stu­ren en is daar­door ge­schikt als uni­ver­se­le be­stu­rings­cen­tra­le in je stu­dio.

Het ont­brak Li­ve tot voor kort nog wel aan wat ele­men­tai­re func­ties, die nu pas toe­ge­voegd zijn. Daar­bij is op de eer­ste plaats het nes­ten van groeps­spo­ren te noe­men. Als je bij­voor­beeld een kick­drum uit meer­de­re spo­ren sa­men­stelt, hoef je die nu niet meer om­slach­tig naar een drum­groep te rou­ten, maar kun je de kick­spo­ren sim­pel­weg sa­men­voe­gen tot een sub­groep bin­nen de drums.

De mixer werkt nog steeds al­leen met ste­re­o­spo­ren, maar daar­bij is een ech­te pan­ning wel mo­ge­lijk waar­bij je het rech­ter en lin­ker ka­naal ge­richt in het ste­reo­pa­no­ra­ma kunt plaat­sen.

Sur­round- en mul­ti-tracks zijn ook nog steeds al­leen te ren­de­ren tot af­zon­der­lij­ke ste­re­o­spo­ren. Als pleis­ter op de wond heeft de Sui­te een 360-gra­den­pan­ner die spo­ren kan ver­stu­ren naar maxi­maal acht luid­spre­kers die in een cir­kel staan. Drie­di­men­si­o­naal ge­o­ri­ën­teer­de set-ups zo­als bij­voor­beeld voor Dol­by At­mos zijn he­laas

niet mo­ge­lijk. Li­ve kan een num­mer naast WAV ook als MP3 (320 kbit/sec) ren­de­ren – dat be­spaart weer het con­ver­te­ren met ex­ter­ne soft­wa­re.

Daar ko­men nog wat op­ruim­hulp­jes bij voor de snel vol­stro­men­de brow­ser. Vaak ge­bruik­te pat­ches, ef­fec­ten en sam­ples zijn met ze­ven kleu­ren te mar­ke­ren. Als je au­dio-in­ter­fa­ce meer dan tien in- en uit­gan­gen heeft, zul je de nieu­we be­na­mings­func­tie voor ka­na­len we­ten te waar­de­ren. Sa­men met de­tail­ver­be­te­rin­gen bij MI­DI-no­ten en au­to­ma­ti­on-cur­ves werkt Li­ve 10 dui­de­lijk mak­ke­lij­ker.

De Standard-ver­sie heeft qua ef­fec­ten en in­stru­men­ten wei­nig nieuws te bie­den. Er zit wel een 'Drum Buss' in – een goed ge­luk­te plug-in voor slag­werk­spo­ren die ver­schil­len­de pro­duc­ten­trucs com­bi­neert. Hij voegt bij­voor­beeld een nauw­keu­rig ge­stem­de kor­te si­nus­golf aan een kick toe en kan tran­si­ën­ten ge­richt af­zwak­ken of be­na­druk­ken.

Het me­ren­deel aan ver­nieu­win­gen is voor­be­hou­den aan de Sui­te. Dat geldt bij­voor­beeld voor de wa­ve­ta­ble-syn­the­si­zer, die met na­me ge­schikt is voor le­ven­di­ge sfe­ri­sche ge­lui­den. Je kunt geen ei­gen wa­ve­ta­bles ge­brui­ken, maar met de gro­te va­ri­a­tie aan be­schik­ba­re klan­ken kun je veel kan­ten op.

Dub-fans zul­len veel ple­zier be­le­ven aan de goed ge­luk­te re­verb-plug-in, die ou­de ana­lo­ge ta­pe-de­lays na­bootst. Be­lang­rij­ker zijn ech­ter de aan de Sui­te voor­be­hou­den tools als de LFO-tool, de en­ve­lo­pe-fol­lo­wer en de nieu­we sha­per. Die stu­ren pe­ri­o­diek of op random tijd­stip­pen wil­le­keu­ri­ge pa­ra­me­ters. Ge­kop­peld aan een fil­ter­fre­quen­tie va­ri­ë­ren ze bij­voor­beeld hi-hat- of sna­re-aan­sla­gen, zo­dat een beat wat min­der sta­tisch klinkt. Met de nieu­we sha­per kun je zelfs ei­gen en­ve­lo­pe-vor­men te­ke­nen en met de beat syn­chro­ni­se­ren. Het trig­ge­ren via MI­DI is ech­ter voor­be­hou­den aan de en­ve­lo­pe-fol­lo­wer.

Door de in­te­gra­tie van Max 4 Li­ve in de Sui­te la­den de plug-ins snel­ler en ko­men ze op­tisch be­ter tot hun recht in de be­die­nings­in­ter­fa­ce. De mo­ge­lijk­he­den van M4L zijn im­mens. Er wor­den veel klei­ne hulp­mid­de­len mee­ge­le­verd, die bij­voor­beeld MI­DI-da­ta ver­an­de­ren of au­dio­spo­ren door de man­gel ha­len. Naast com­mer­cie­le uit­brei­dings­pak­ket­ten – bij­voor­beeld van het Fran­se mu­ziek­in­sti­tuut IRCAM – staan er in on­li­ne ar­chie­ven als max4li­ve. com meer dan 300 gra­tis M4L-plug-ins, die de func­tie­om­vang van de Sui­te ver­gro­ten – een must voor als je ge­lui­den in el­kaar wilt knut­se­len.

Push it

Pas met de syn­the­si­zers en de ex­tra ef­fec­ten van de Sui­te loont het ge­bruik van de con­trol­ler Push 2, die te koop is voor iets on­der de 700 eu­ro. Op zijn ma­trix met 64 knop­pen be­speel je in­stru­men­ten, pro­gram­meer je se­quen­ces en stuur je de mix aan. Om er voor te zor­gen dat dit goed werkt, moet je voor­na­me­lijk de in­ter­ne in­stru­men­ten en ef­fec­ten van Li­ve ge­brui­ken. Hun pa­ra­me­ters zijn een stuk be­ter ge­ïn­te­greerd als die van plug-ins van an­de­re aan­bie­ders. De be­lang­rijk­ste Push-ver­nieu­wing in Li­ve 10 is een step-se­quen­cer voor me­lo­die­ën, die je nu net zo mak­ke­lijk kunt in­voe­ren als dat bij drum­pa­tro­nen al kon. Bij en­ke­le in­stru­men­ten en ef­fec­ten zie je nu ook de gra­fi­sche uit­voer op het con­trol­ler­dis­play.

Last but not least moet je de kwa­li­teit van de mee­ge­le­ver­de sound­packs niet on­der­schat­ten. Zes the­ma­tisch ge­or­den­de bi­bli­o­the­ken be­vat­ten bij de Sui­te elk meer dan hon­derd pat­ches van de Li­ve-syn­the­si­zer, maf­fe ma­cro-ef­fec­ten, MI­DI-pa­tro­nen en loops. De bouw­pak­ket­ten zijn wat min­der over­ge­pro­du­ceerd dan bij bij­voor­beeld pak­ket­ten voor Na­ti­ve In­stru­ments Ma­schi­ne en bie­der meer cre­a­tie­ve speel­ruim­te voor mo­der­ne un­der­ground-tracks.

Wat ont­breekt?

De groot­ste bott­le­neck van Li­ve 10 is het ma­ge­re aan­tal van twaalf send/re­turn-ka­na­len. Al bij een mid­del­groot ar­ran­ge­ment loop je te­gen gren­zen aan en moet je met com­plexe rou­tings gaan wer­ken. Daar is nog ruim­te voor ver­be­te­ring.

Li­ve on­der­steunt nog steeds de VST 3-stan­daard niet, waar­mee ten op­zich­te van VST 2 bij­voor­beeld si­de­chai­ning een stuk mak­ke­lijk wordt en waar­mee de be­die­nings­in­ter­fa­ce vrij te scha­len is.

Wat be­treft de on­der­steu­ning voor meer­de­re ka­na­len is de nieu­we sur­round­pan­ner meer als een eer­ste be­gin te zien. Daar is dui­de­lijk meer mo­ge­lijk, zo­als bij­voor­beeld Re­a­per laat zien. Li­ve heeft stan­daard geen pitch­cor­rec­tie, maar zou toch min­stens wel Me­lo­dy­nes ARA-in­ter­fa­ce moe­ten on­der­steu­nen om de trans­fer tus­sen DAW en plug-in te ver­ge­mak­ke­lij­ken.

Li­ve laat bij de mix-ef­fec­ten wei­nig te wen­sen over, maar het mas­te­ring-deel is min­der goed be­deeld. Als je daar wilt uit­brei­den, zul je in eer­ste in­stan­tie een EQ met een li­ne­ai­re fa­se­res­pons en een tru­e­peak-li­mi­ter wil­len heb­ben, bij­voor­beeld van Ozo­ne 8 in de mas­te­ring-bund­le van Fab­fil­ter.

Con­clu­sie

Li­ve 10 biedt veel klei­ne ver­nieu­win­gen die een up­da­te al met al ze­ker lo­nend ma­ken – voor­al bij de Sui­te. Als het om ex­pe­ri­men­te­ren met elek­tro­ni­sche mu­ziek gaat, blijft Li­ve de on­be­twis­te ko­ning. Daar zor­gen de cre­a­tie­ve uit­brei­din­gen met Max 4 Li­ve en het over­zich­te­lij­ke be­die­nings­con­cept met loops en rack­con­tai­ners voor. Toch jam­mer dan van het be­perk­te aan­tal re­turn-spo­ren en de ont­bre­ken­de on­der­steu­ning voor VST 3. Als je gro­te ar­ran­ge­men­ten mixt, heb­ben Cu­ba­se en Pro Tools be­ter uit­ge­rus­te mixer­sec­ties.

De Standard-ver­sie heeft wel al­le hoofd­func­ties, maar daar­bij ont­bre­ken al­le mooie in­stru­men­ten en M4L-uit­brei­din­gen van de Sui­te. Maar als je so­wie­so veel met apar­te plug-ins werkt en niet ge­ïn­te­res­seerd bent in Push, kun je geld be­spa­ren. De groot­ste con­cur­rent is Bit­wig Stu­dio 2. Dat on­der­steunt bo­ven­dien Li­nux en het mo­du­lai­re sys­teem van in­stru­men­ten en ef­fec­ten biedt voor 300 eu­ro veel mo­ge­lijk­he­den die Li­ve pas heeft bij de Sui­te-ver­sie.

On­danks de be­per­king tot 16 spo­ren, is de goed­ko­pe­re In­tro-ver­sie van Li­ve 10 ge­schikt voor be­gin­ners om­dat ze hier­mee kun­nen le­ren om­gaan met be­perk­te re­sour­ces. Als je de ba­sis­prin­ci­pes een­maal on­der de knie hebt, kun je la­ter al­tijd nog over­stap­pen op een duur­de­re va­ri­ant. Als je de num­mers op een pc daar­en­te­gen lie­ver op een meer klas­sie­ke ma­nier com­po­neert, heb je met Cu­ba­se Ele­ments 9.5 een aan te ra­den al­ter­na­tief voor min­der dan 100 eu­ro. (nkr)

Li­ve 10 breidt de sa­men­wer­king met de Push 2-con­trol­ler ver­der uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.