Gar­min Virb 360 rond­om­ca­me­ra

C’t Magazine - - Inhoud -

Met de wa­ter­dich­te Virb 360 van Gar­min kun je al­les om je heen op­ne­men, ook met ex­tra in­for­ma­tie van ex­ter­ne sen­sors.

De Virb 360 voegt 4K/30fps-vi­deo of 15-me­ga­pixelfo­to’s in de ca­me­ra zelf aan el­kaar. Met de ge­bruiks­vrien­de­lij­ke (gra­tis) pc-soft­wa­re van Gar­min kun je (RAW) 5K/30fps-beeld­ma­te­ri­aal aan el­kaar la­ten stit­chen. Een ex­tra be­hui­zing te­gen wa­ter is niet no­dig aan­ge­zien hij tot 10 me­ter wa­ter­dicht is. De mee­ge­le­ver­de grip is met­een ook een han­di­ge klei­ne tri­pod.

Naast de in­ge­bouw­de sen­sors voor on­der meer gps, hoog­te en ver­snel­ling, kun je er ook ex­ter­ne sen­sors mee ver­bin­den om bij­voor­beeld je hart­slag, voer­tuig­ge­ge­vens of tem­pe­ra­tuur­da­ta toe te voe­gen. Het scherm is ook in fel zon­licht nog pri­ma af te le­zen en het be­die­nen via de knop­pen gaat snel. Via de app krijg je wat meer op­ties, kun je re­al­ti­me mee­kij­ken en foto’s ne­men. Maar di­rect op­ne­men met een druk op de knop op de ca­me­ra kan ook.

De iOS-app had soms wat ku­ren, zo­als het to­nen van een zwart scherm. Met een her­start van de app was dat weer op­ge­lost. De iOS-app is wel de eni­ge ma­nier om te li­vestrea­men in 360-gra­den via Fa­ce­book en You­tu­be. De Virb 360 biedt veel func­ties en kan te­gen een stoot­je, maar het prijs­kaart­je is wel pit­tig. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.