Open Mesh A42 mesh-wi­fi­sys­teem

Open Mesh mesh-wi­fi­sys­teem

C’t Magazine - - Inhoud - Ernst Ahlers

Open Mesh wil een over­koe­pe­lend, be­taal­baar en mak­ke­lijk via de cloud te be­stu­ren wi­fi­net­werk mo­ge­lijk ma­ken. Niet al­leen voor be­drij­ven of zzp-ers, maar ook voor fa­na­tie­ke thuis­ge­brui­kers.

Het Ame­ri­kaan­se be­drijf Open Mesh (doch­ter­on­der­ne­ming van IT-dienst­ver­le­ner Dat­to) biedt zijn wi­fi­sys­teem aan on­der de ei­gen naam. De com­pac­te ac­ces­spoints krij­gen hun ener­gie via een net­werk­ka­bel. Clients bie­den af­han­ke­lijk van het mo­del wi­fi via één band (2,4 GHz) of bei­de ban­den te­ge­lijk (2,4 en 5 GHz) met 1 tot 3 MIMO-streams (IEEE 802.11n/11ac).

We kre­gen twee exem­pla­ren van de nieu­we A42 om te tes­ten. Het ver­schil met de voor­gan­ger zit hem in een mo­der­ne­re cpu (Qu­al­comm IPQ4018 in plaats van een QCA9557) en meer ge­heu­gen (256 in plaats van 128 MB). De firm­wa­re met ver­sie 6.4.4. bor­duurt voort op een OpenWRT/LEDE-fork met een zeer re­cen­te Li­nux-ker­nel 4.8.17.

De clou zit hem in het (tot nu toe) gra­tis ma­na­ge­ment­sys­teem Clou­dTrax. Dienst­ver­le­ners en admins kun­nen via de brow­ser wi­fi­net­wer­ken voor meer­de­re lo­ca­ties cen­traal con­fi­gu­re­ren en be­he­ren. Hier­on­der val­len ook op­ties als een gast­net­werk. Zelfs het aan­schaf­fen van vou­chers via PayPal is mo­ge­lijk.

Het sys­teem is voor nieuwelingen goed te be­grij­pen. Het toe­voe­gen van AP's gaat heel mak­ke­lijk via de smartpho­ne-app door een QR-co­de te scan­nen. Dit truc­je ken­nen we al van an­de­re me­sh­sys­te­men [1].

Clou­dTrax kan maxi­maal vier lo­gi­sche draad­lo­ze net­wer­ken aan­ma­ken, bij­voor­beeld voor fa­mi­lie, gas­ten, col­le­ga's en klan­ten. Je kunt bij­voor­beeld gas­ten en klan­ten al­leen in­ter­net­toe­gang ge­ven. Gang­ba­re au­then­ti­ca­tie­me­tho­den zijn be­schik­baar, zo­als WPA2-PSK met ge­deeld wacht­woord of WPA2-En­ter­pri­se met in­di­vi­du­e­le lo­gins.

De scha­duw­kant is dat het sys­teem voor­als­nog op US-ser­vers draait via Ama­zon AWS. Dit kan be­te­ke­nen dat lo­kaal ge­bruik in som­mi­ge bran­ches niet wen­se­lijk is, bij­voor­beeld als het gaat om ge­voe­li­ge ge­ge­vens. Een an­der na­deel is dat de Open Mesh-AP's nut­te­loos wor­den als de cloud­dienst ver­dwijnt. Lo­kaal be­heer is er na­me­lijk niet.

Open Mesh werkt ei­gen­lijk net als elk an­der wi­fi­net­werk, waar­bij je ac­ces­spoints be­ka­beld in het net­werk op­neemt. Naast de ka­bel­in­fra­struc­tuur bou­wen de AP's on­der­ling via wi­fi een Lay­er 2 me­sh­net­werk op (BAT-MAN-Adv). Bij on­ze test­sam­ples via het­zelf­de ka­naal als waar de clients op wer­ken. Dit zorgt voor re­dun­dan­tie en ver­hoogt de be­schik­baar­heid voor het ge­val een be­ka­bel­de link weg­valt. Je kunt ac­ces­spoints zon­der be­ka­bel­de net­werkaan­slui­ting ge­brui­ken als re­pe­a­ter om ga­ten in de dek­king op te van­gen. Pc's en an­de­re ap­pa­ra­ten heb­ben daar­bij via de net­werk­poor­ten toe­gang tot de wi­fi (brid­ge-mo­dus).

De A42 biedt slim­me truc­jes. De bei­de gi­ga­bit­poor­ten zijn te­ge­lijk als da­ta­ver­bin­ding te ge­brui­ken. Daar­bij mag je slechts via één poort een ener­gie­voor­zie­ning in­plug­gen. LAN1 is be­doeld voor stan­daard ener­gie­voor­zie­ning via IEEE 802.3af, LAN2 voor prop­ri­ë­tai­re vor­men (18-24V). Het ap­pa­raat mag vol­gens de fa­bri­kant ook bui­ten wor­den ge­bruikt.

De wi­fi-per­for­man­ce van de A42 in com­bi­na­tie met een Acer Aspi­re V13 no­te­book was pri­ma. De back­bo­ne tus­sen twee A42's over 20 me­ter door mu­ren was wel op­val­lend tra­ger (38-50 Mbit/s, af­han­ke­lijk van de plaat­sing) dan bij an­de­re me­sh­sys­te­men die meer dan 100 Mbit/s ha­len [1]. In de ba­sis/re­pe­a­ter com­bi­na­ties haal­den we over 26 me­ter aan de client­kant 23 Mbit/s via de 2,4GHz-band en 66 Mbit/s via 5 GHz.

We von­den nog een ver­be­ter­punt: de wi­fi­chip kan DFS-aan, maar ons A42­sys­teem ge­bruik­te in de 5GHz-band al­leen de ka­na­len 36 tot 48 en ne­geer­de de dank­zij DFS mo­ge­lij­ke op­ties van ka­naal 52 tot 140. Dit kan lei­den tot sto­rin­gen met 5GHz-net­wer­ken in de buurt. Mul­ti­cast-IPTV werd niet door­ge­sluisd om­dat Mul­ti­cast-to-Uni­cast-con­ver­sie ont­breekt.

Con­clu­sie

Open Mesh heeft de po­ten­tie om dank­zij zijn gra­tis be­heer en de in ver­hou­ding goed­ko­pe ac­ces­spoints de markt voor klei­ne be­drijfs­wi­fi-net­wer­ken op te schud­den. Maar om een se­ri­eu­ze con­cur­rent te wor­den voor de oud­ge­dien­den Cis­co, HPE of Lan­com Sys­tems heeft de firm­wa­re nog wat fi­ne­tu­ning no­dig. DFS en 802.11 moe­ten nog toe­ge­voegd wor­den. En het zou fijn zijn als je de cloud-app via je ei­gen ser­vers kunt ge­brui­ken. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.