SATA-ssd's van Sams­ung en Cru­ci­al

SATA-ssd's van Cru­ci­al en Sams­ung

C’t Magazine - - Inhoud - Lutz Labs

De top­klas­se SATA-ssd's heeft drie nieu­we le­den: Sams­ung met zijn twee nieu­we aan­win­sten uit de 860-se­rie en de MX500 van Mi­cron-doch­ter Cru­ci­al. Het groot­ste ver­schil met de voor­gan­gers zit hem in het 3D-flash­ge­heu­gen dat nu uit 64 la­gen is op­ge­bouwd.

Zo­wel Cru­ci­al als Sams­ung gaan bij hun nieu­we ssd's voor flash­ge­heu­gen in 3D met 64 la­gen. Cru­ci­al's MX500 en de Sams­ung 860 Evo ge­brui­ken TLC-ge­heu­gen (Tri­ple Le­vel Cell, 3 bit per cel) en de Sams­ung 860 Pro gaat we­der­om voor het snel­le­re MLCflash­ge­heu­gen met twee­bit op­slag­ca­pa­ci­teit per cel. Vo­rig jaar kon­dig­de Sams­ung QLC-ge­heu­gen aan (Qu­a­dru­ple Le­vel Cell, 4 bit per cel), maar dat wordt nog niet toe­ge­past.

De MX500 werd aan het eind van vo­rig jaar voor­ge­steld in een ver­sie met 1 TB en de­ze heb­ben we ook als test­sam­ple ont­van­gen. On­der­tus­sen zijn er ver­sies met 250 GB, 500 GB en 2 TB ver­sche­nen. En er zijn ook M.2-SATA-ssd's met tot 1 TB aan op­slag­ca­pa­ci­teit te krij­gen.

Sams­ungs 860 Pro top­mo­del is al­leen in een nor­ma­le 2,5"-ver­sie te krij­gen, de Evo is ook als M.2- of mSATA-ssd te krij­gen voor in dun­ne no­te­books. De ca­pa­ci­teit van de 2,5"-mo­del­len gaat van 250 GB tot 4 TB, de no­te­book-va­ri­an­ten val­len met maxi­maal 2 res­pec­tie­ve­lijk 1 TB wat klei­ner uit.

Sams­ung geeft vijf jaar ga­ran­tie op de 860-reeks. Bij het Pro-mo­del uit de eer­de­re se­rie was dit nog tien jaar. De ga­ran­tie ein­digt eer­der als de maxi­ma­le hoe­veel­heid weg­ge­schre­ven da­ta is be­reikt. Die waar­de is ver­ge­le­ken met die van de voor­gan­ger wel flink op­ge­schroefd: per TB op­slag ligt de end­uran­ce bij de Evo op 600 TB en bij de Pro op 1200 TB.

Nor­maal ge­zien hou­den ssd's het een stuk lan­ger uit dan dat. In on­ze duur­test viel een 256 GB 850 Pro pas uit na meer dan 9 PB aan schrijf­ac­ties. De MX500 biedt vijf jaar ga­ran­tie en een end­uran­ce van 360 TB, maar zelfs de­ze waar­de is flink ho­ger dan wat in veel ge­val­len wordt weg­ge­schre­ven in vijf jaar.

Flash­ge­heu­gen en con­trol­lers

Het fa­bri­ce­ren van 3D-flash­ge­heu­gen is duur­der dan van nor­maal ge­heu­gen. Vol­gens in­for­ma­tie van ken­ners bin­nen de bran­che is 3D-flash­ge­heu­gen pas lo­nend ge­wor­den met de over­stap naar 64 la­gen. Dit zou ook la­ge­re prij­zen kun­nen be­te­ke­nen. Ana­lis­ten ver­wach­ten voor dit jaar wat meer rust op de markt, on­danks dat er geen spra­ke is van een over­schot.

Cru­ci­al ge­bruikt in zijn MX500 de SM2258-con­trol­ler. De­ze heeft vier ge­heu­gen­ka­na­len en kan zo vier flas­hchips te­ge­lijk be­schrij­ven. Sams­ungs nieu­we MJX-con­trol­ler zou acht ge­heu­gen­ka­na­len heb­ben en met een ge­fi­ne­tu­ne­de fout­cor­rec­tie wer­ken. Maar meer de­tails over de con­trol­ler heeft Sams­ung nog niet prijs­ge­ge­ven.

De con­trol­lers on­der­steu­nen niet al­leen de gang­ba­re AES-ver­sleu­te­ling. Dank­zij TCG/OPAL 2.0 kun­nen de ssd's met be­hulp van Mi­cro­softs Bit­loc­ker wor­den ge­bruikt als ver­sleu­tel­de eDri­ve. Dit is voor­al voor za­ke­lijk ge­bruik van lap­tops een gro­te stap op vei­lig­heids­ge­bied.

Ver­snel­ler

TLC-flash­ge­heu­gen is tra­ger dan MLCflash. Om de boel wat te ver­snel­len ge­brui­ken Cru­ci­al en Sams­ung bij de TLC­mo­del­len een pseu­do SLC-ca­che waar­bij een deel van de op­slag slechts met een en­ke­le bit per cel wordt be­schre­ven.

Cru­ci­al noemt de­ze tech­niek Dy­na­mic Wri­te Ac­ce­le­ra­ti­on, Sams­ung noemt het In­tel­li­gent Tur­bow­ri­te. De groot­te van de ca­che hangt af van de to­ta­le ca­pa­ci­teit van de ssd. Bij de MX500 met 1 TB is dat on­ge­veer 30 GB, bij de 860 Evo is dat vol­gens Sams­ung 42 GB. Sams­ung

ge­bruikt een klein deel van de re­ser­ve­ca­pa­ci­teit van de ssd en een deel dat af­han­ke­lijk is van de groot­te van de be­schik­ba­re op­slag­ruim­te.

Met be­hulp van de SLC-ca­che ha­len de TLC-mo­del­len bij ben­ch­marks vrij­wel de­zelf­de per­for­man­ce als de 860 Pro met MLC. Die heeft geen SLC-ca­che no­dig aan­ge­zien het flash­ge­heu­gen vlot ge­noeg is. Na­de­len door het lang­za­me­re flash­ge­heu­gen merk je slechts in en­ke­le ge­val­len, bij­voor­beeld bij het ko­pi­ë­ren van gro­te hoe­veel­he­den da­ta naar de ssd. Door het gro­te­re aan­tal flas­hchips geldt dat niet bij de mo­del­len van­af 1TB. Al­leen voor de twee klein­ste mo­del­len geeft Sams­ung aan dat de schrijf­snel­heid in­zakt tot on­ge­veer 300 MB/s na het vul­len van de SLC-ca­che. Klei­ne­re mo­del­len van de MX500 had­den we tij­dens de test niet voor­han­den.

SATA blijft SATA

Bij de se­quen­ti­ë­le da­ta­trans­fers zien we bij al­le drie de ssd's pri­ma waar­den: meer dan 560 MB/s bij le­zen. Flash­ge­heu­gen en con­trol­lers kun­nen mis­schien snel­ler zijn, maar de SATA-in­ter­fa­ce is de be­per­ken­de fac­tor. Sams­ung wil de per­for­man­ce bij random ac­cess nog wat meer op­schroe­ven, maar in de prak­tijk zul je daar wei­nig van mer­ken.

We heb­ben al­le ssd's twee keer ge­me­ten: voor en na de up­da­tes te­gen de Spectre en Melt­down-ga­ten. Er wa­ren al­leen ver­schil­len die bin­nen de fout­mar­ge vie­len. Bij tra­ge­re cpu's dan de door ons ge­bruik­te Co­re i5-6500 kan dat er an­ders uit­zien. Maar in de prak­tijk heb­ben de pat­ches nau­we­lijks in­vloed op het SATA-sys­teem, an­ders dan bij snel­le­re ssd's [1].

Con­clu­sie

Cru­ci­al en Sams­ung waar­de­ren voor­al be­staan­de mo­del­len op, maar dan wel goed. De ver­schil­len tus­sen de drie mo­del­len zijn klein. De MX500 heeft voor­al de gun­sti­ger prijs als voor­deel, de 860 Pro heeft weer een zeer goe­de end­uran­ce. Maar de ge­hal­veer­de ga­ran­tie ten op­zich­te van het vo­ri­ge mo­del kan wat klan­ten weg­ja­gen. Bij de per­for­man­ce lig­gen de 860 Evo en 860 Pro dicht bij el­kaar. Al­leen bij mo­del­len van 500 GB of min­der is het de moei­te waard om voor het Pro-mo­del te gaan. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.