Win­dows RE tes­ten en re­pa­re­ren

Con­tro­leer en re­pa­reer Win­dows RE

C’t Magazine - - Inhoud - Axel Vahl­diek

Dat Win­dows RE op veel pc's niet staat waar het vol­gens Mi­cro­soft hoort te staan, ligt aan de ma­nier waar­op Win­dows te­gen­woor­dig ge­ïn­stal­leerd wordt. Het set-up­pro­gram­ma zet een ima­ge en een boot­lo­a­der op de schijf. Bij de eer­ste start van Win­dows draait dan het OOBE-pro­ces ('out-of-boxex­pe­rien­ce'), dat ver­ant­woor­de­lijk is voor din­gen als hard­wa­re­her­ken­ning, maar ook Win­dows RE op een apar­te par­ti­tie zet. Veel pc-fa­bri­kan­ten ge­brui­ken ech­ter geen stan­daard-ima­ge van Mi­cro­soft en hou­den geen re­ke­ning met Win­dows RE. Dat staat dan op een ver­keer­de plek of ont­breekt he­le­maal. In het erg­ste ge­val kan Win­dows zich­zelf daar­door niet re­pa­re­ren. Lees ver­der­op hoe je dat con­tro­leert en in­dien no­dig ver­helpt.

Het goed func­ti­o­ne­ren van Win­dows RE ver­eist twee din­gen: het con­tai­ner­be­stand win­re.wim moet aan­we­zig zijn, en het moet ver­werkt zijn in de boot­lo­a­der. Dat con­tro­leer je het snelst met de Po­werShell met ad­mi­ni­stra­tor­rech­ten. Typ bij Win­dows 7 cmd in het zoek­vak van het start­me­nu en start dat via het con­text­me­nu. Bij Win­dows 8.1 of 10 ge­bruik je de toets­com­bi­na­tie Win­dows+X. Typ daar­in de vol­gen­de op­dracht:

re­a­gentc /in­fo

Bij de tekst­uit­voer zoek je naar de re­gel 'Win­dows RE ge­ac­ti­veerd' of 'Win­RE-sta­tus' met daar­ach­ter een '1' of 'Ena­b­led', al naar­ge­lang de Win­dows-ver­sie. In dat ge­val is aan bei­de voor­waar­den vol­daan. Ter con­tro­le kun je Win­dows RE een keer star­ten (zie pa­gi­na 44). De rest van dit ar­ti­kel heb je dan niet no­dig.

Ac­ti­ve­ren

De sta­tus '0' of 'Di­sa­b­led' kan drie oor­za­ken heb­ben: het be­stand win­re.wim ont­breekt he­le­maal, het staat op een ver­keer­de plek of is niet ver­werkt in de boot­lo­a­der. Dat laat­ste los je een­vou­dig op met de vol­gen­de op­dracht, die so­wie­so geen kwaad kan:

re­a­gentc /ena­ble

Als Win­dows de op­dracht be­ves­tigt, her­haal je de con­tro­le en ben je als het goed is klaar.

Krijg je daar­en­te­gen een fout­mel­ding, dan con­tro­leer je of win­re.wim er­gens op je schijf staat. Daar­voor moet je in­stel­len dat Win­dows Ver­ken­ner ver­bor­gen sys­teem­be­stan­den weer­geeft. Klik bij 'Beeld' op 'Op­ties' en kies 'Map- en zoek­op­ties wij­zi­gen'. Ga naar het tab­blad 'Weer­ga­ve' en vink het vak­je 'Be­vei­lig­de be­stu­rings­sys­teem­be­stan­den ver­ber­gen (aan­be­vo­len)' uit. Se­lec­teer bo­ven­dien ver­der naar be­ne­den de op­tie 'Ver­bor­gen be­stan­den, map­pen en sta­ti­ons weer­ge­ven'. Ga in Win­dows Ver­ken­ner naar sta­ti­on C: en typ in het zoek­vak 'win­re.wim' in. Krijg je geen re­sul­taat, dan her­haal je dat voor al­le ove­ri­ge sta­ti­ons, met uit­zon­de­ring van de net­werk- en op­ti­sche sta­ti­ons. Als je het be­stand vindt, ko­pi­eer je het naar de plek waar het hoort, na­me­lijk de map C:\win­dows\ sy­s­tem32\re­co­ve­ry. Klik op 'Door­gaan' als Win­dows om ad­mi­ni­stra­tor­rech­ten vraagt.

Ver­vol­gens ge­bruik je weer het com­man­do re­a­gentc /ena­ble. Het be­stand ver­dwijnt dan naar de de­fi­ni­tie­ve lo­ca­tie, waar het staat als het in de boot­lo­a­der ver­werkt is: op een apar­te her­stel­par­ti­tie in de map 're­co­ve­ry'. Bij MBR-schij­ven met een en­ke­le par­ti­tie kan dat ook in de ver­bor­gen sys­teem­map C:\re­co­ve­ry zijn. Een apar­te her­stel­par­ti­tie kun je met Disk­part vin­den en even­tu­eel van een sta­ti­onslet­ter voor­zien (meer hier­over in de vol­gen­de c't). Test of je RE kunt star­ten.

An­de­re oplossingen

Als het be­stand win­re.wim ont­breekt, ko­pi­eer je het van een an­de­re pc met de­zelf­de Win­dows-ver­sie. De edi­tie (Ho­me, Pro, etc.) maakt niet uit, wel of het 32- of 64bit is. De­ac­ti­veer eerst Win­dows RE op de an­de­re pc met re­a­gentc /disa­ble, zo­dat Win­dows de be­no­dig­de be­stan­den naar de Win­dows-par­ti­tie te­rug­zet. Daar­voor is meest­al min­der dan 1 GB no­dig. Ko­pi­eer ver­vol­gens win­re.wim en re­a­gent.xml uit de map C:\win­dows\sy­s­tem32\re­co­ve­ry naar een ex­tern me­di­um en ac­ti­veer RE weer met re­a­gentc /ena­ble.

Daar­na kun je op de pc zon­der Win­dows RE de be­stan­den ko­pi­ë­ren naar de map C:\ win­dows\sy­s­tem32\re­co­ve­ry en RE ac­ti­ve­ren met het in­mid­dels be­ken­de re­a­gentc /ena­ble. Daar­na zou het moe­ten wer­ken.

(mdt)

Het in het vo­ri­ge ar­ti­kel ge­noem­de Win­dows RE staat stan­daard op een apar­te her­stel­par­ti­tie. Daar hoort het te staan ten­min­ste, maar de wer­ke­lijk­heid is vaak an­ders. Met en­ke­le in­gre­pen her­stel je dit.

Zo hoort het niet: als de sta­tus van Win­dows RE 'di­sa­b­led' is, biedt het geen hulp bij op­start­pro­ble­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.