Surf­tips

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 - htt­ps://se­cu­red.fyi

Er is steeds meer be­hoef­te om vei­lig op in­ter­net te kun­nen sur­fen en met tools te wer­ken die je pri­va­cy wel se­ri­eus ne­men. De si­te se­cu­red.fyi is een sim­pel en doel­tref­fend hulp­mid­del, ook al is het nog maar een al­fa­ver­sie. Voor al­ler­lei dien­sten zo­als e-mail, back-up­tools, brow­ser-VPN's en hos­ting is er een ran­king op­ge­steld aan de hand van hoe se­ri­eus de be­tref­fen­de aan­bie­ders je pri­va­cy ne­men, on­der wel­ke ju­ris­dic­tie ze val­len, wat hun re­pu­ta­tie is, of ze opens­our­ce zijn en nog wat van die din­gen meer. Ie­der­een mag bij­dra­gen, dus geef voor­al nieu­we sug­ges­ties of even­tu­e­le wij­zi­gin­gen door. Als je de ma­ker wilt on­der­steu­nen, kun je een abon­ne­ment ne­men of een paar eu­ro do­ne­ren. Een goe­de maar ei­gen­lijk best wel en­ge toe­voe­ging is de Naugh­ty List: be­drij­ven die je ac­count niet wil­len weg­gooi­en en je ge­ge­vens blij­ven trac­ken on­danks dat je er weg bent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.