Li­nux

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 -

De klei­ne Li­nux-dis­tri­bu­tie Slax stelt maar zeer ge­rin­ge ei­sen aan de hard­wa­re. Als je via het li­ve-sys­teem de dis­tri­bu­tie hebt op­ge­start, ge­bruikt het maar 125 MB RAM. Als je een web­brow­ser wilt ge­brui­ken, dan zul je toch wel min­stens 512 MB werk­ge­heu­gen no­dig heb­ben. Als je het sys­teem op een ou­de pc wilt draai­en, is er naast de 64-bit ver­sie ook een 32 bit ISO-ima­ge be­schik­baar.

De lijst van voor­ge­ïn­stal­leer­de pro­gram­ma's is over­zich­te­lijk kort: op de desktop staat de ter­mi­nal-emu­la­tor Xterm, de be­stands­ma­na­ger PCManFM, de tekst­ver­wer­ker Le­af­pad, het pro­ces­be­heer LXTask en de re­ken­ma­chi­ne Qal­cu­la­te. Als web­brow­ser is Chro­mi­um aan­we­zig, Wicd be­heert de net­werk­ver­bin­din­gen en zip-, tar- en an­de­re ge­zip­te be­stan­den wor­den door Xar­chi­ver uit­ge­pakt. Af­beel­din­gen wor­den ge­toond door de lich­te ima­ge­vie­wer feh en screenshots maak je met Scrot. De desktopin­ter­fa­ce komt van win­dow­ma­na­ger Flux­box en Comp­ton neemt desktopef­fec­ten als het scha­du­wef­fect en trans­pa­ran­tie voor zijn re­ke­ning. Met een rech­ter­muis­klik op de desktop open je het desktop­me­nu, waar­mee je de scherm­re­so­lu­tie of de toet­sen­bord­in­de­ling snel kunt wij­zi­gen.

De­bi­an sta­ble doet dienst als pak­ket­dis­tri­bu­tie­cen­trum waar je in de uit­ge­brei­de re­po­si­to­ry's nog tal­lo­ze pak­ket­ten kunt down­lo­a­den en in­stal­le­ren. Dat moet wel via apt van­af de ter­mi­nal om­dat er geen gra­fisch front-end be­schik­baar is. Voor de in­stal­la­tie van een aan­tal pro­gram­ma's zijn er wel 'one-click­to-in­stall'-links be­schik­baar. Daar­mee kun je bij­voor­beeld snel VLC Me­dia­play­er in­stal­le­ren of de crypt­ova­lu­ta wal­let Vo­teCoin. Het is niet mo­ge­lijk Slax op de har­de schijf te in­stal­le­ren. Als je tij­dens het boo­ten de per­sis­tent-mo­dus se­lec­teert, dan slaat Slax al­le wij­zi­gin­gen op, mits dat met het boot­me­di­um kan. (ddu)

De su­per­lich­te Li­nux-dis­tri­bu­tie Slax draait ook op ou­de pc's.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.