De­vel­op­ment & se­cu­ri­ty

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 - www.ct.nl/soft­link/1806012

Is in­ter­net vei­lig? Hoe open is het? Wie is er wel­kom? Wie kan er suc­ces­vol zijn? En: wie con­tro­leert het? Die vijf cen­tra­le vra­gen wor­den in het In­ter­net He­alth Re­port 2018 van Mo­zil­la be­ant­woord. In veel tek­sten en sta­tis­tie­ken be­licht het rap­port wat er ver­keerd gaat: in­ter­net­blok­ka­des, on­vei­li­ge wacht­woor­den, ont­bre­ken­de net­neu­tra­li­teit en de do­mi­nan­tie van de so­ci­a­le­me­dia­con­cerns Fa­ce­book, Ten­cent en Goog­le. Maar ge­luk­kig zijn er ook po­si­tie­ve ont­wik­ke­lin­gen: het aan­deel aan ver­sleu­tel­de web­pa­gi­na-aan­roe­pen is bin­nen een jaar ge­ste­gen van 50 naar bij­na 70 pro­cent, en het aan­tal men­sen we­reld met toe­gang tot in­ter­net groeit ge­staag. Je kunt het rap­port gratis down­lo­a­den via de link hie­ron­der. (nkr)

Bron: Mo­zil­la, In­ter­net He­alth Re­port v.1.0 2018. CC BY 4.0 (htt­ps://cre­a­ti­ve­com­mons.org/li­cen­ses/by/4.0/)]

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.