Soft­wa­re

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 -

Mi­cro­soft heeft be­ves­tigd dat de vol­gen­de ver­sie van Mi­cro­soft Of­fi­ce geen OneNo­te meer zal be­vat­ten. Ge­brui­kers van dat mee­ge­le­ver­de no­ti­tie­pro­gram­ma wordt ge­ad­vi­seerd over te stap­pen op de bij Win­dows 10 ge­ïn­stal­leer­de UWP-ver­sie (Uni­ver­sal Win­dows Plat­form) van OneNo­te. De dui­de­lijk om­vang­rij­ke­re desktop­ver­sie werd al lan­ge tijd niet noe­mens­waar­dig meer door­ont­wik­keld. In 2013 zijn er voor het laatst wat nieu­we func­ties in­ge­ko­men.

Bij nieu­we in­stal­la­ties van Of­fi­ce 2019 zal OneNo­te dus ont­bre­ken. Als OneNo­te 2016 al een keer ge­start is ge­weest, zal het vol­gens Mi­cro­soft bij een over­stap van Of­fi­ce 2016 naar 2019 be­hou­den blij­ven en met de an­de­re Of­fi­ce-mo­du­les blij­ven sa­men­wer­ken. Mi­cro­soft sti­mu­leert ech­ter al een tijd­je de min­der om­vang­rij­ke Win­dows 10-app van OneNo­te. Het func­tie­aan­bod daar­van zal nog groei­en, maar zal niet de om­vang van OneNo­te 2016 ha­len. Er komt bij­voor­beeld geen mo­ge­lijk­heid om no­ti­tie­boek­jes ook lo­kaal of op een net­werk­s­ha­re op te slaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.