Al­ge­meen

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 -

De groot­ste er­ger­nis van con­cert­gan­gers en fes­ti­val­be­zoe­kers: to­ren­ho­ge door­ver­koop­prij­zen en nep­kaart­jes. De men­sen ach­ter Guts Tic­kets (www.guts.tic­kets) be­slo­ten dit eu­vel aan te pak­ken en heb­ben een sys­teem ge­ïn­tro­du­ceerd op ba­sis van de block­chain­tech­niek om de zwar­te han­del in kaart­jes en frau­de te­gen te gaan. El­ke trans­ac­tie wordt in de block­chain ge­re­gi­streerd en ge­kop­peld aan jouw smartpho­ne. Om je tic­ket aan de deur te la­ten zien, heb je wel een te­le­foon met in­ter­net­ver­bin­ding no­dig (wifi wordt ge­re­geld op lo­ca­tie). Je kaartje is na­me­lijk ge­kop­peld aan een co­de. Het sys­teem is ook in­zet­baar voor het toe­ken­nen van zit­plaat­sen: kies een rang waar je wilt zit­ten en een al­go­rit­me re­gelt de ver­de­ling, ook als je met een gro­te­re groep komt en de kaart­jes niet te­ge­lij­ker­tijd ge­kocht hebt. Als extra is ook crowd­ma­na­ge­ment mo­ge­lijk om je te waar­schu­wen voor les en kun je naar een par­keer­plek ge­leid wor­den.

De tic­ket­ver­koop wordt ge­do­mi­neerd door gro­te na­men als Tic­ket­mas­ter, waar­door Guts Tic­kets zelf ar­ties­ten en the­a­ters be­na­dert. Guts heeft ook een pro­to­col ge­maakt dat an­de­re tic­ket­ver­koop­be­drij­ven kun­nen ge­brui­ken om het voor meer men­sen mo­ge­lijk te ma­ken om vei­lig en eer­lijk aan kaart­jes te kun­nen ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.