Trac­kers voor kin­de­ren en huis­die­ren

Gps-trac­kers voor die­ren en kin­de­ren

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 - Mi­chael Link

Met een gps-trac­ker weet je al­tijd waar iets of ie­mand zich be­vindt. Spe­ci­a­le trac­kers voor huis­die­ren en kin­de­ren pak­ken som­mi­ge din­gen an­ders aan dan de meer uni­ver­se­le trac­kers.

Als je je kind of huis­dier een gp­strac­ker mee­geeft, moet je vaak re­ke­ning hou­den met kri­ti­sche re­ac­ties. De mees­te men­sen vin­den te veel con­tro­le (ge­luk­kig) ver­ve­lend. Maar er kun­nen ge­gron­de re­de­nen zijn voor zo'n trac­ker die niet val­len on­der een over­dre­ven be­hoef­te aan con­tro­le. Veel ou­ders wil­len hun kin­de­ren niet al­tijd met de au­to over­al naar­toe bren­gen, maar ze zelf­stan­dig op pad la­ten gaan. Een trac­ker kan dan als vang­net die­nen. Maar je kunt de volg­func­tie ook he­le­maal niet ge­brui­ken en zo'n ap­pa­raat al­leen als mo­bie­le nood­knop be­schou­wen. Dan kun­nen kin­de­ren hun ou­ders ook zon­der een ei­gen mo­bie­le te­le­foon waar­schu­wen als ze hulp no­dig heb­ben.

We heb­ben in de­ze test ook huis­dier­trac­kers be­ke­ken. Die zijn van­uit tech­nisch oog­punt na­me­lijk heel ver­ge­lijk­baar – ook al zijn de re­de­nen om ze te ge­brui­ken ge­heel an­ders. Je ras­dier kan ge­sto­len wor­den of op­ge­fok­te hon­den en kat­ten met een te gro­te ont­dek­kings­drift kun­nen de weg naar huis niet al­tijd te­rug­vin­den. Een trac­ker kan de ou­ders en baas­jes dan weer ver­e­ni­gen met hun schat­jes.

Ba­sis­func­ties

Gps-trac­kers ge­ven hun po­si­tie draad­loos door naar de ge­brui­ker. Dat kan na een op- roep, via een in­ge­steld alarm of op vas­te in­ter­val­len. Al­le ge­tes­te ap­pa­ra­ten ge­brui­ken het GPS-sys­teem voor de plaats­be­pa­ling, hoe­wel de in­ge­bouw­de chips ook Glo­nass, Bei­dou en/of Ga­li­leo kun­nen ont­van­gen. Al­leen de Prot­he­lis Gre­ta en Pet­poin­ter ver­za­me­len ook Glo­nass-ge­ge­vens. Geen en­ke­le van de ap­pa­ra­ten ge­bruikt de bij smartpho­nes ge­brui­ke­lij­ke lo­ca­tie­be­pa­ling via wifi. Een wi­fi­chip zou de prijs van de trac­kers ho­ger ma­ken en de ac­cu­duur door het ho­ge ener­gie­ver­bruik ver­kor­ten.

Ge­brui­kers van een gps-trac­ker moe­ten wel wat ge­duld heb­ben bij de lo­ca­tie­be­pa­ling. Met GPS heeft een trac­ker daar zo'n 15 tot 20 se­con­den voor no­dig, met een re­de­lijk vrij zicht naar bo­ven voor het ont­van­gen van de sa­tel­liet­sig­na­len. Als een trac­ker lang niet ac­tief is ge­weest, kan het zelfs meer­de­re minuten du­ren door ont­bre­ken­de gps-tra­ject­ge­ge­vens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.