Le­zers­on­der­zoek

Laat je stem ho­ren en maak kans op mooie prij­zen!

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen -

We wil­len je graag uit­ho­ren! We wil­len na­me­lijk graag we­ten wat jij van ons blad vindt. Denk aan de ve­le on­der­wer­pen die we aan­snij­den: hoe be­lang­rijk en in­te­res­sant vind je ze, of mis je mis­schien nog be­paal­de on­der­wer­pen? Jouw in­put is erg be­lang­rijk voor ons. We ho­pen dan ook dat veel le­zers de moei­te wil­len ne­men om aan het on­der­zoek deel te ne­men, zo­dat we een zo goed mo­ge­lijk beeld kun­nen vor­men.

Het in­vul­len van het on­der­zoek kost slechts een paar minuten van je tijd. Om je voor die moei­te te be­dan­ken, heb­ben we vier mooie prij­zen ge­re­geld die we on­der de deel­ne­mers ver­lo­ten: de zeer uit­ge­brei­de AVM Fritz!Box 7590 wi i-ac/ gi­ga­bit-rou­ter met in­ge­bouwd xDSL-mo­dem ter waar­de van € 290, een Mik­ro­tik wAP 60G 60GH­zwi i-brid­ge (RBwAPG 60ad kit) ter waar­de van € 90 (zie ook de re­view in de­ze c't op pa­gi­na 22), een AOC I2369VM 23" Full-HD-mo­ni­tor met mat IPS-pa­neel en in­ge­bouw­de spea­kers (in zil­ver) ter waar­de van € 145 en een AVM Fritz!Box 4040 wi i-ac/gi­ga­bit-rou­ter ter waar­de van € 80. Het on­der­zoek staat op www.ct.nl/le­zers­on­der­zoek en loopt tot 3 juli. De prijs­win­naars wor­den via e-mail ge­ïn­for­meerd. In de vol­gen­de c't zul­len we ver­slag uit­bren­gen van de re­sul­ta­ten. Al­vast be­dankt voor je moei­te en in­put!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.