1.1.1.1 & 1.0.0.1

C’t Magazine - - Websites -

htt­ps://1.1.1.1

Cloud­fla­re heeft in sa­men­wer­king met APNIC een nieu­we DNS-re­sol­ver op­ge­zet, ge­richt op pri­va­cy en snel­heid. APNIC had het ip-adres 1.1.1.1 be­schik­baar en Cloud­fla­re had het no­di­ge aan in­fra­struc­tuur in huis. Je ip-adres wordt niet ge­logd en er wordt elk jaar een au­dit uit­ge­voerd om te be­wij­zen dat ze ook zo pri­va­cy­vrien­de­lijk zijn als ze zelf be­we­ren. Uit de tests van DNSaan­bie­ders die we heb­ben be­ke­ken (en uit ei­gen tests) komt de nieu­we­ling in elk ge­val zeer goed uit de verf. Dank­zij de in­for­ma­tie op de si­te met how-to's voor macOS, Win­dows, Li­nux, iOS, An­droid en rou­ters zijn je in­stel­lin­gen zo aan­ge­past. De se­cun­dai­re DNS-ser­ver in­vul­len (of ont­hou­den) is ook niet las­tig, dat is na­me­lijk 1.0.0.1. Mocht je toch nog te­gen iets aan lo­pen: er is op de web­si­te 1.1.1.1 een fo­rum be­schik­baar waar je te­recht kunt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.