Brow­ser-mi­nen op ei­gen ver­zoek

C’t Magazine - - Knowhow | Cryptominers -

Met de mi­ning-scripts van Coin­hi­ve kun je je web­si­te­be­zoe­kers Mo­ne­ro la­ten mi­nen – zo­wel ge­vraagd als on­ge­vraagd. Om uit te zoe­ken hoe mak­ke­lijk je an­der­mans re­ken­kracht kunt af­tap­pen en wat er dan ge­beurt, cre­ëer­den we een test­ac­count bij Coin­hi­ve. Dat ging snel en mak­ke­lijk, we hoef­den al­leen een e-mail­adres, wacht­woord en land op te ge­ven en op 'Ve­ri­fy me' te klik­ken om een soort Capt­cha af te slui­ten. Na het va­li­de­ren van het e-mail­adres kon­den we al aan de slag. In de do­cu­men­ta­tie ston­den de vol­gen­de re­gels Ja­vaScript voor het in­bed­den van de co­de: <script src="htt­ps://authe­dmi­ne.com/

lib/authe­dmi­ne.min.js"></script> <script> var mi­ner = new Coin­Hi­ve.Ano­ny­mous

('YOUR_SITE_KEY', {thrott­le: 0.3}); if (!mi­ner.isMo­bi­le() &&

!mi­ner.didOp­tOut(14400)) { mi­ner.start(); } </script> Bij het aan­roe­pen van de test­web­pa­gi­na ver­scheen een dia­loog­ven­ster waar­in de be­zoe­ker net­jes wordt ge­vraagd of het goed is dat de 're­ken­kracht voor be­re­ke­nin­gen' mag wor­den ge­bruikt. In­der­daad be­gon de pc pas na het klik­ken op 'Toe­staan voor de­ze ses­sie' met cryp­to­mi­nen. Daar­bij werd on­ze test-pc op al­le co­res voor cir­ca 75 pro­cent be­last – geen ramp. Ver­der­op in de do­cu­men­ta­tie kwa­men we ech­ter het vol­gen­de te­gen: "You may load the mi­ner from htt­ps://coin­hi­ve.com/lib/coin­hi­ve.min.js in­stead if you don’t want to show the opt-in screen." Na­dat we het script had­den aan­ge­past, bleef het dia­loog­ven­ster ach­ter­we­ge en werd de pc van de web­si­te­be­zoe­ker on­ge­vraagd aan het werk ge­zet. Na­dat we de pa­ra­me­ter 'thrott­le' had­den aan­ge­past, kon­den we het test­sys­teem zelfs op maxi­ma­le snel­heid la­ten mi­nen met 100 pro­cent cpu-be­las­ting.

In ons Coin­hi­ve-dash­board ver­sche­nen al snel de eerste klei­ne be­dra­gen in de crypt­ova­lu­ta Mo­ne­ro die met on­ze test­si­te ver­diend wa­ren. Na­dat we die om­re­ken­den naar eu­ro's viel het re­sul­taat ech­ter nog­al te­gen. Het test­sys­teem met een In­tel Co­re i7-6700K oc­to­co­re-pro­ces­sor (4 GHz) le­ver­de met 100 pro­cent cpu­be­las­ting 0,00000880 XMR (Mo­ne­ro) per uur op. Dat komt neer op maar 0,16 cent. In de­zelf­de tijd wa­ren de stroom­kos­ten van het sys­teem bij het mi­nen on­ge­veer 3 cent.

Mi­nen in de brow­ser is dus erg in­ef­fi­ci­ënt. Van­uit het per­spec­tief van een web­si­te­be­heer­der is dat mis­schien on­be­lang­rijk om­dat hij die stroom­kos­ten niet hoeft te be­ta­len, maar als be­zoe­ker is het veel ef­fec­tie­ver om de be­heer­der te steu­nen met een Bit­coin-trans­ac­tie.

Het is een ter­gend traag ge­beu­ren: Coin­hi­ve is snel ge­ïn­te­greerd, maar de Mo­ne­ro's stro­men maar lang­zaam bin­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.