Zes PCIe-ssd's ge­test

Zes PCIe-ssd's voor no­te­books en desktops

C’t Magazine - - Inhoud 9/2018 - Lutz Labs

M.2-ssd's zijn voor­al ide­aal voor no­te­books om­dat klas­sie­ke ssd's met een 2,5"-be­hui­zing daar niet zo mak­ke­lijk in­pas­sen. De erg snel­le M.2-ssd's met PCI-aan­slui­ting pas­sen ook in veel desktop-pc's, al zijn ze dan maar bij een paar si­tu­a­ties snel­ler dan de ver­sies met een SATA-aan­slui­ting.

Sams­ung heeft met de meest re­cen­te 970 Evo en 970 Pro PCIe-ssd's flink uit­ge­pakt: de­ze ssd's uit de 970-se­rie zijn weer een flink snel­ler dan de toch al snel­le voor­gan­gers uit de 960reeks. Maar de prij­zen van de Sams­ungssd's zal veel men­sen er mis­schien van weer­hou­den om een hal­ve TB of meer in hun pc te stop­pen. An­de­re fa­bri­kan­ten ma­ken ook snel­le PCIe-ssd's, maar dan voor la­ge­re prij­zen.

Voor de­ze test heb­ben we zes M.2-ssd's met PCIe-aan­slui­ting en NVMe-pro­to­col in huis ge­haald, met prij­zen va­ri­ë­rend van 80 tot 400 eu­ro: de Ada­ta SX8200, Apa­cer AP240GAS2280P2, Kings­ton A1000, Plex­tor M9PeG, Team­group Car­dea Ze­ro en de Black van Wes­tern Di­gi­tal. De Team­groupssd Car­dea Ze­ro is nog nau­we­lijks ver­krijg­baar, daar­om heb­ben we in de ta­bel al­leen een prijs voor het mo­del met 480 GB ver­meld.

Flash­ge­heu­gen en con­trol­lers

Met uit­zon­de­ring van de Team­group-ssd zit in al­le ge­tes­te exem­pla­ren 3D-flash­ge­heu­gen met TLC (Tri­ple Le­vel Cell), dat 3 bits per cel be­waart. Team­group ge­bruikt MLC-ge­heu­gen voor de Car­dea Ze­ro (Mul­ti Le­vel Cell, met 2 bits per cel). De le­vens­duur (end­uran­ce) daar­van kan af­han­ke­lijk van de ca­pa­ci­teit het dub­be­le be­dra­gen van de rest van de ge­tes­te mo­del­len. We kon­den niet ach­ter­ha­len wie de fa­bri­kant van het flash­ge­heu­gen op de Ada­ta-ssd is, al­le an­de­re ssd's ge­brui­ken flash­ge­heu­gen van To­s­hi­ba.

Bij de con­trol­lers is er meer di­ver­si­teit. We ko­men Mar­vell, Phi­son en Si­li­con Mo­ti­on te­gen en Wes­tern Di­gi­tal ge­bruikt een ei­gen con­trol­ler. De Mar­vell 88NV1160 is een bij­zon­der ge­val: hij heeft geen ei­gen DRAM-ca­che, maar ge­bruikt daar een deel van het tra­ger te be­na­de­ren werk­ge­heu­gen voor. Op die ma­nier kun je erg goed­koop ssd's ma­ken.

Ty­pi­sche M.2-slots in no­te­books en op moe­der­bor­den on­der­steu­nen maxi­maal vier snel­le PCIe-3.0-la­nes, met een the­o­re­ti­sche maxi­mum­snel­heid van bij­na 4 GB/s. Twee van de ge­tes­te ssd's be­nut­ten slechts twee la­nes en ha­len daar­mee maxi­maal 2 GB/s.

Dat zie je ook te­rug in de prijs: de Kings­ton A1000 is met 28 cent per GB niet veel duur­der dan een even gro­te Sams­ung 860 Evo met SATA-aan­slui­ting. Bij de Apa­cer AS2280P2 ligt die prijs op 33 cent, maar voor het­zelf­de geld heb je de Ada­ta SX8200 met dub­be­le pres­ta­ties. Over het ge­heel ge­no­men be­taal je voor

de snel­le PCIe-aan­slui­ting een aar­di­ge meer­prijs, tot wel bij­na 45 cent per GB bij de Car­dea Ze­ro.

Meet­re­sul­ta­ten

Voor het merk­ba­re snel­heids­ver­schil tus­sen ssd's en har­de schij­ven is niet de ho­ge­re snel­heid bij se­quen­ti­eel le­zen en schrij­ven door­slag­ge­vend, maar daar­bij gaat het veel meer om de snel­le­re res­pons bij toe­gang tot veel klei­ne, wil­le­keu­rig ver­deel­de be­stan­den. Bij ben­ch­marks wordt door­gaans ge­me­ten met een blok­groot­te van 4 kB en queue-diep­te van 32, of­te­wel 32 ge­lijk­tij­di­ge aan­vra­gen. Het NVMe-pro­to­col on­der­steunt een veel ho­ger aan­tal ge­lijk­tij­di­ge aan­vra­gen, waar­bij de snel­heid bij de mees­te ssd's dui­de­lijk meet­baar toe­neemt.

We heb­ben daar­om al­le ssd's bij wil­le­keu­rig le­zen en schrij­ven ook ge­test met een queue-diep­te van 256. Bij de WD Black leid­de dat bij­voor­beeld tot bij­na een ver­dub­be­ling van de meet­waar­den. In de prak­tijk is die waar­de ech­ter zel­den re­le­vant. De se­quen­ti­ë­le lees­snel­he­den bij het schrij­ven lig­gen met on­ze meet­me­tho­de deels on­der de op­ga­ven van de fa­bri­kant. Zij ver­mel­den de maxi­ma­le waar­den, maar wij ge­ven de ge­mid­del­de door­voer­snel­heid ge­du­ren­de een mi­nuut. De SLC­ca­che raakt in die tijd bij de mees­te dri­ves vol, waar­na de snel­heid daalt.

Con­clu­sie

Je hoeft niet per se een Sams­ung te ko­pen, want ook an­de­re fa­bri­kan­ten ma­ken snel­le ssd's. Qua snel­heid springt de WD

Black er­uit, ook al eve­naart die Sams­ungs top­mo­del niet. De SX8200 kan het nog aar­dig bij­be­nen en de Car­dea Ze­ro is ook echt snel, maar wordt erg heet. De M9PeG leest snel, maar ver­traagt bij het schrij­ven na en­ke­le se­con­den. Het ko­pen van een Apa­cer AS2280P2 of Kings­ton A1000 loont al­leen als je per se een goed­ko­pe PCIe-ssd wilt. Ze zijn bei­de nau­we­lijks duur­der dan de goed­ko­pe SATA-ssd's, maar he­laas ook niet veel snel­ler. Als no­te­book­be­zit­ter is het bo­ven­dien ver­stan­dig om te kij­ken naar bei­de zij­den van een ssd: als het om een dub­bel­zij­dig mo­del gaat, zo­als de SX8200 van Ada­ta en de Car­dea Ze­ro, dan moet er bij de M.2-con­nec­tor ook vol­doen­de ruim­te zijn on­der de M.2-ssd. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.