NBa­se-T-swit­ches ver­ge­le­ken

NBa­se-T geeft je net­werk weer een boost: test van vijf swit­ches

C’t Magazine - - Inhoud 9/2018 - Ernst Ahlers en An­drij­an Möc­kers

Bij de mees­te men­sen zal een Gi­ga­bit­net­werk met snel­he­den tot 110 MB/s snel ge­noeg zijn. Maar vi­deo­pro­du­cen­ten en al­le an­de­ren die gro­te be­stan­den cen­traal op­slaan, zijn blij met el­ke mo­ge­lij­ke snel­heids­winst. NBa­se-T, dat nu steeds meer be­schik­baar wordt, leidt in het ide­a­le ge­val zelfs tot een ver­tien­vou­di­ging.

NBa­se-T biedt voor ie­der­een een dui­de­lijk merk­ba­re snel­heids­sprong als je veel met gro­te be­stan­den werkt. Dat geldt bij­voor­beeld voor fo­to­gra­fen, be­heer­ders van vir­tu­e­le ma­chi­nes, ra­dio­lo­gen en nog veel meer. Het mooi­ste er­aan is dat je pc al­leen een nieu­we net­werk­kaart no­dig heeft – die op dit mo­ment nog rond de 100 eu­ro kost. Een bij­pas­sen­de switch is er al voor 220 eu­ro. En om­dat NBa­se-T met de ou­de Cat 5e-ka­bels werkt, hoef je niet weer over­al nieu­we ka­bels te trek­ken.

NBa­se-T (vaak ook wel Mul­ti-Gi­ga­bi­tether­net ge­noemd) haalt met Cat 5e-ka­bels 10 Gbit/s tot een af­stand van 50 me­ter. Bij lan­ge­re af­stan­den wordt au­to­ma­tisch te­rug­ge­scha­keld naar 5 Gbit/s, wat al­tijd nog vijf keer zo snel is als Gi­ga­bit-ether­net. Met lang­za­me­re hosts is ook 2,5 Gbit/s mo­ge­lijk.

We heb­ben een dwars­door­snee van NBa­se-T-swit­ches voor thuis­ge­brui­kers en be­drij­ven bij el­kaar ver­za­meld. Het klein­ste mo­del is be­doeld voor op een bu­reau (Net­ge­ars GS810EMX) en heeft slechts twee NBa­se-T-poor­ten. De groot­ste heeft daar­en­te­gen acht NBa­se-T-aan­slui­tin­gen, Po­wer­over-Ether­net-mo­ge­lijk­he­den en cloud­ma­na­ge­ment en is daar­door meer be­doeld voor re­ken­cen­tra (Mera­ki MS350-24X). Net­gear heeft re­la­tief goed­ko­pe swit­ches voor klei­ne net­wer­ken in het pro­gram­ma. Dat be­gint bij zo'n 170 eu­ro. Als je ge­noeg hebt aan twee NBa­se-T-poor­ten, kun je in plaats van de hier ge­tes­te 299 eu­ro kos­ten­de GS810EMX kie­zen voor de func­ti­o­neel ver­ge­lijk­ba­re, maar 60 eu­ro goed­ko­pe­re GS110EMS. Kun je zon­der con­fi­gu­reer­ba­re func­ties als VLAN's, Link Ag­gre­ga­ti­on (pa­ral­lel scha­ke­len van ether­net­links voor het ver­ho­gen van de to­ta­le da­ta­ra­te) en mir­ro­ring (da­ta­spie­ge­ling voor fout­ana­ly­se), dan kun je met de va­ri­ant GS110MX nog eens zo'n 45 eu­ro be­spa­ren.

Het twee­de Net­gear-mo­del MS510TXPP heb­ben we in de­ze test mee­ge­no­men door zijn in­te­res­san­te poort­com­bi­na­tie, zie het pro­duct­ka­der van die switch. De gro­te­re broer XS512EM over­stijgt met zijn prijs van 850 eu­ro dui­de­lijk de in­stap­klas­se, maar die heeft wel met­een 12 NBa­se-T-

poor­ten met 10 Gbit/s, waar­van er twee SFP+-com­bi­poor­ten zijn.

De QSW-1208-8C van QNAP wil­den we in eer­ste in­stan­tie ook mee­ne­men, maar die heb­ben we uit de test ge­haald om­dat er com­pa­ti­bi­li­teits­pro­ble­men op­tra­den bij be­paal­de ka­bel­leng­tes en we niet met ze­ker­heid kon­den vast­stel­len of het ging om een exem­pla­ri­sche fout of een se­rie­fout. Daar­om heb­ben we be­slo­ten de QNAP-switch in een la­ter ar­ti­kel wat be­ter aan de tand te voe­len.

Pc- en an­de­re aan­slui­tin­gen

Bij NBa­se-T-kaar­ten voor pc's is er op dit mo­ment wei­nig keus. De door Tra­gant on­der het merk De­lock uit­ge­brach­te 89456 was in 2016 de eer­ste PCIe-kaart op de markt [1]. De­ze kaart voor PCI-Ex­press Gen 2 ge­bruikt een Te­hu­ti-MAC-chip TN4010 (PCIe-bus, ether­net-fra­ming) en de Aquan­tia-PHY­com­po­nent AQR105 (print­plaat).

De Asus XB-C100C net­werk­kaart kost met zijn straat­prijs van 120 eu­ro slechts zo'n beet­je de helft en is daar­door ze­ker een aan­trek­ke­lijk al­ter­na­tief [2]. De­ze kaart heeft – net als de AQN-107 van NBa­se-Tchip­fa­bri­kant Aquan­tia – de ge­ïn­te­greer­de MAC/PHY-com­po­nent AQC107 (PCIe Gen 2/3).

Com­pa­ti­bi­li­teit

We heb­ben de swit­ches met ver­schil­len­de ka­bel­leng­tes op com­pa­ti­bi­li­teit ge­test met de bei­de PCIe-kaar­ten en de voor NBa­se-T ge­schik­te on­board-in­ter­fa­ce X550-BT2 van een Su­per­mi­cro-ser­ver­board X11SSZ-TLN4F. De al in 2015 ge­ïn­tro­du­ceer­de NBa­seT-con­trol­ler van In­tel is er ook, als PCIe-kaart met een of twee ether­net­poor­ten, maar die zijn met prij­zen van bo­ven de 300 eu­ro erg duur. Op­val­lend de­tail van de X550-BT2 is wel dat die vol­gens de fa­bri­kant NBa­se-T al­leen on­der­steunt on­der Li­nux.

We had­den een test­tra­ject van 50 me­ter (twee patch­ka­bels van 5 me­ter en 40 me­ter Cat-5e-ver­leng­ka­bel) en een 100mtra­ject dat met een an­de­re kor­te patch­ka­bel via ver­schil­len­de ver­leng­ka­bel­ty­pes liep (40 me­ter Cat 5e, 50 me­ter Cat 6a).

De swit­ches maak­ten daar­bij bij­na al­tijd een sta­bie­le link, met op kor­te af­stand in de re­gel een snel­heid van 10 Gbit/s en bij de lan­ge 5 Gbit/s. In één ge­val moesten we de lin­kra­te hand­ma­tig even op gang hel­pen via de in­stel­lin­gen. Dat was de eni­ge ma­nier om de MS350-24X sta­biel te kun­nen la­ten com­mu­ni­ce­ren met de Asus-kaart over 100 me­ter met 5 Gbit/s.

Als de lin­kra­te hand­ma­tig in­ge­steld moet wor­den, doe je dat op de meest zin-

vol­le ma­nier recht­streeks op de rou­ter. Als die niet te con­fi­gu­re­ren is, dan doe je het bij de in­stel­lin­gen van het be­stu­rings­sys­teem van de pc. Bij Win­dows is dat bij de ge­a­van­ceer­de dri­ver­in­stel­lin­gen van de NBa­se-Tkaart. Daar stel je bij 'Link Speed' of 'Speed & Du­plex' in plaats van 'Au­to Ne­go­ti­a­ti­on' een vas­te waar­de in.

Bij Li­nux gaat het se­lec­te­ren van de lin­kra­te bij veel kaar­ten res­pec­tie­ve­lijk dri­vers met de net­work-ma­na­ger. Als dat niet zo is, dan kan het al­tijd nog met de com­mand­line: su­do etht­ool -s <in­ter­face­naam> speed

5000 au­to­neg off

Als de tool etht­ool ont­breekt, is hij met de bij­be­ho­ren­de pak­ket­ma­na­ger als­nog te in­stal­le­ren. Om die ver­an­de­ring per­ma­nent te ma­ken, is af­han­ke­lijk van de Li­nux-ver­sie een aan­pas­sing no­dig in een con­fi­gu­ra­tie­be­stand in /etc of een ex­tra com­man­do in een start-upscript. Om­dat dit hier te ver zou voe­ren, ver­wij­zen we naar de wiki's van de dis­tri­bu­ties – of naar de zoek­ma­chi­ne die je het liefst ge­bruikt.

Net­to snel­heid

Na het ma­ken van de ver­bin­ding heb­ben we on­der Li­nux met iperf3 ge­test wat er daad­wer­ke­lijk door de ka­bels ging. Bij een 10-Gbit/s-link, 9k-jum­bo­fra­mes (MTU 9000) en meer­de­re pa­ral­lel­le TCP-streams zou je dan 9,9 Gbit/s ver­wach­ten. Bij bru­to 5 Gbit/s zou je net­to op 4,9 Gbit/s moe­ten uit­ko­men [1].

Dat was ei­gen­lijk al­leen niet zo bij de GS810EMX. Bij 5 Gbit/s was er wat lich­te uit­val (een aan­tal re­try's bij iperf3). Bij het ver­keer in een en­ke­le rich­ting (ver­stu­ren óf

ont­van­gen) ging daar­bij bij­na 20 pro­cent aan snel­heid ver­lo­ren (4,1 in plaats van 4,9 Gbit/s). Als we de ver­bin­ding kort ver­bra­ken, dan leek het ver­lies af en toe juist in de an­de­re rich­ting op te tre­den. Een dui­de­lijk pa­troon kon­den we daar ech­ter niet in ont­dek­ken.

Ener­gie­kos­ten

We heb­ben het ener­gie­ver­bruik van de ap­pa­ra­ten op drie ma­nie­ren aan het stop­con­tact ge­me­ten: een­maal zon­der ka­bels, een­maal met al­le Twi­sted-Pair-poor­ten op 1 Gbit/s en een­maal met de vol­le snel­heid op al­le aan­slui­tin­gen. Daar­bij wa­ren de poor­ten met kor­te ka­bels aan­ge­slo­ten. Daar lie­pen geen da­ta door, de SFP+-slots voor glas­ve­zel­mo­du­les wa­ren leeg en bij de swit­ches met PoE-mo­ge­lijk­heid werd daar geen ge­bruik van ge­maakt.

Al­leen al de be­las­ting met al­le poor­ten vrij was bij de voor NBa­se-T ge­schik­te ap­pa­ra­ten dui­de­lijk ho­ger dan bij de Gi­ga­bi­tether­nets­wit­ches. De Buf­fa­lo BS-MP2012 met twaalf poor­ten ver­bruik­te id­le al een dik­ke 18 watt, ter­wijl er Gi­ga­bit-mo­del­len zijn met twee keer zo­veel poor­ten die vijf jaar ge­le­den al ge­noeg had­den aan 6 tot 10 watt [3].

Om­dat al­le poor­ten van de­ze switch NBa­se-T on­der­steu­nen, bood dit ook een in­di­ca­tie voor het meer­ver­bruik per poort ten op­zich­te van Gi­ga­bit-ether­net. Als al­le poor­ten met Gi­ga­bit-ether­net werk­ten, kost­te dat om­ge­re­kend per poort on­ge­veer 0,5 watt meer dan zon­der ka­bels. Bij 10 Gbit/s werd dit cir­ca 0,7 watt meer. Het ver­bruik bij 10 Gbit/s was per poort dus maar iets meer dan 0,2 watt ho­ger.

Ter ver­ge­lij­king: In­tel re­kent voor zijn ether­net­con­trol­lers van de X550-se­rie uit 2015 voor een en­ke­le NBa­se-T poort een TDP van 3 watt (8 watt bij de X550-AT ver­sus 11 watt bij de dual­port-va­ri­ant X550-AT2, zie de link on­der­aan). Dat is dan met­een het worst­ca­se-sce­na­rio voor NBa­se-T, dat bij door­ont­wik­ke­len van de chips al­leen maar min­der zal wor­den. De eer­ste Gi­ga­bit-ether­net­poor­ten ver­bruik­ten voor Twi­sted-Pair-ka­bels im­mers ook dui­de­lijk meer ener­gie dan de he­den ten da­ge ge­brui­ke­lij­ke 0,2 tot 0,3 watt.

Om de warm­te af te voe­ren, heb­ben bij­na al­le ap­pa­ra­ten een of twee ven­ti­la­to­ren, die voor een ba­sis­ge­ruis zor­gen. De Net­gear MS510TXPP was bij on­ze id­le ge­luids­me­ting op een hal­ve me­ter met een 0,5 so­ne nog wel ge­schikt voor op het bu­reau, maar dat ver­an­dert snel als de PoEaan­slui­tin­gen ge­bruikt wor­den. De­ze swit­ches met ven­ti­la­to­ren ho­ren dan ook thuis in een tech­ni­sche (ser­ver)ruim­te.

Con­clu­sie

NBa­se-T is nog niet zo uit­ge­rijpt als het veel ou­de­re Gi­ga­bit-ether­net. De kaar­ten en swit­ches zijn nog dui­de­lijk duur­der en ver­brui­ken meer ener­gie. Bij de test tra­den er bij som­mi­ge com­bi­na­ties pro­bleem­pjes op, maar die wa­ren meest­al wel te ver­hel­pen.

De tech­niek is dan ook wel vol­was­sen ge­noeg voor de prak­tijk. Als je veel of vaak werkt met gro­te be­stan­den in je net­werk, pro­fi­teer je van een tot tien­maal ho­ge­re trans­fer­snel­heid dan bij Gi­ga­bit-ether­net, zon­der daar­bij nieu­we ka­bels te hoe­ven trek­ken. (nkr)

Li­te­ra­tuur

[1] Ernst Ahlers,Tus­sen­snel­he­den PCI Ex­pres­s­kaar­ten voor NBa­se-T met 2,5 en 5 Gbit/s, c't 11/2016, p.26

[2] Ernst Ahlers, LAN-tur­bo, c't 7-8/2018, p.24 [3] Ernst Ahlers, Fi­ne­tu­nen, Ma­na­ged Gi­ga­bits­wit­ches voor be­drij­ven, c't 10/2013, p.108

www.ct/nl/soft­link/1809118

Als er op de au­to­ma­ti­sche ma­nier geen sta­bie­le NBa­se-T-ver­bin­ding ont­staat, kun je de lin­kra­te hand­ma­tig in­stel­len. Bij Win­dows is er een drop-down­me­nu, Li­nux heeft ook tools om dat hand­ma­tig te doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.