Ble­ach­bit 2.0 sys­teem­op­scho­ningstool

Au­to­desk voegt al­ler­lei nieu­we func­ties toe aan Ea­g­le, de ont­werpsoft­wa­re voor sche­ma's en print­pla­ten. Ver­sie 9 is ge­schik­ter voor pro­fes­si­o­neel ge­bruik.

C’t Magazine - - Inhoud 9/2018 -

Bij het Control Pa­nel staan weer scha­kel­sche­ma's, bi­bli­o­the­ken en lay-outs. Nieuw is het zwe­ven­de ven­ster 'De­sign Ma­na­ger' voor de ei­gen­schap­pen van af­zon­der­lij­ke com­po­nen­ten, het se­lec­te­ren van sig­naal­pa­den en be­wer­ken van het ver­loop. Dat biedt meer over­zicht, maar in­stap­pers kun­nen de De­sign Ma­na­ger ook uit­scha­ke­len.

Via een plug-in be­schik je over de uit­ge­brei­de com­po­nent­bi­bli­o­theek van Sam­acSys On­li­ne. Klik met rechts in je sche­ma op een sym­bool voor de nieu­we func­tie 'Break­out Pins'. Daar­mee wor­den au­to­ma­tisch aan­sluit­pen­nen met sig­naal­bij­schrif­ten toe­ge­voegd. Se­lec­teer een sym­bool en een pas­sen­de sig­naal­bus om met de func­tie 'Break­out Pins to Bus' au­to­ma­tisch de juis­te be­dra­ding toe te voe­gen.

De ont­wik­ke­laars heb­ben sinds de over­na­me door Au­to­desk flink aan het pro­gram­ma ge­sleu­teld. Het is niet meer no­dig om bij het ver­schui­ven van sig­naal­pa­den ook de om­rin­gen­de pa­den op­nieuw te te­ke­nen. De rou­ting­op­tie 'Push & Sho­ve' doet dat au­to­ma­tisch. Er zijn nog veel meer slim­me rou­ting­func­ties toe­ge­voegd. De ver­nieu­win­gen ma­ken het mak­ke­lij­ker om com­plexe print­pla­ten te ont­wer­pen. Er ont­bre­ken ech­ter nog mul­ti­u­ser-func­ties en tools voor pro­jec­ten met ho­ge sig­naal­fre­quen­ties (High Speed De­sign). Voor hob­by­is­ten is de soft­wa­re in een be­perk­te ver­sie gra­tis be­schik­baar. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.