Book­worm e-book­rea­der voor Li­nux

Als je op je no­te­book met Li­nux een e-book wilt le­zen, heb je niet per se het uit­ge­brei­de Ca­li­b­re no­dig. De een­vou­di­ge Book­worm kan dat net zo goed.

C’t Magazine - - Inhoud 9/2018 -

Book­worm toont de be­schik­ba­re e-books in een over­zicht, naar keu­ze in een grid van boek­om­sla­gen of als lijst. Hie­rin kun je een of meer boe­ken recht­streeks im­por­te­ren of ver­wij­de­ren. Een vol­le­di­ge in­dex met al je di­gi­ta­le boe­ken kun je ech­ter be­ter bij de in­stel­lin­gen be­wa­ren. Het pro­gram­ma on­der­steunt de for­ma­ten epub, mo­bi en pdf, en CBR en CBZ, die veel voor di­gi­ta­le strips wor­den ge­bruikt.

Naast ti­tels en au­teurs kent Book­worm al­leen boek­om­sla­gen, sleu­tel­woor­den en be­oor­de­lin­gen, waar het ook een zoek­func­tie voor heeft. An­de­re met­a­da­ta zo­als sa­men­vat­tin­gen van boe­ken on­der­steunt het pro­gram­ma niet. Als je op zoek bent naar nieu­we ti­tels is Book­worm min­der ge­schikt dan Ca­li­b­re. De met­a­da­ta en boek­om­sla­gen kun je be­wer­ken en je kunt een tot vijf ster­ren als be­oor­de­ling aan een boek toe­ken­nen. Er zijn knop­pen om de in­houd te ope­nen, een boe­ken­leg­ger te plaat­sen en aan­te­ke­nin­gen te ma­ken.

Je kunt bij Book­worm de let­ter­groot­te, de breed­te van de re­gels en de re­gel­af­stand aan je per­soon­lij­ke wen­sen aan­pas­sen. Het pro­gram­ma heeft een vol­le­di­ge scherm­mo­dus en je kunt naar wens een en­ke­le of twee pa­gi­na's naast el­kaar weer­ge­ven. Bij de in­stel­lin­gen kun je uit drie kleur­pro­fie­len kie­zen voor een wit­te, ge­le of don­ke­re ach­ter­grond. Met de nacht­mo­dus maak je het scherm nog een tik­je don­ker­der. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.