Ea­g­le 9.0 eCAD-pro­gram­ma

Het gra­tis pro­gram­ma Ble­ach­bit be­vrijdt je pc van tij­de­lij­ke be­stan­den, wist de brow­ser­ca­che, ver­wij­dert on­no­di­ge soft­wa­re­pak­ket­ten en ruimt het sys­teem op.

C’t Magazine - - Inhoud 9/2018 -

Zo­ge­he­ten clea­ners la­ten de tool Ble­ach­bit we­ten wel­ke be­stan­den er ver­wij­derd mo­gen wor­den. In de re­gel be­kom­mert el­ke clea­ner zich om één toe­pas­sing. De Fi­re­fox-clea­ner zorgt bij­voor­beeld voor de ca­che en de crash­mel­din­gen van die brow­ser. Je kunt de te ver­wij­de­ren be­stan­den aan­vin­ken die de be­tref­fen­de clea­ner aan­geeft, de rest kun je dan aan Ble­ach­bit over­la­ten. Daar­naast kun je di­rec­to­ry's aan­ge­ven die je ook ver­wij­derd wilt heb­ben of om­ge­keerd juist wilt uit­slui­ten.

Bij het se­lec­te­ren van de clea­ners word je niet echt ge­hol­pen door de sum­mie­re be­schrij­vin­gen, die je soms ver­keerd in­for­me­ren. Het item 'au­to­re­mo­ve' ver­wij­dert bij Li­nux bij­voor­beeld geen ver­ou­der­de be­stan­den, maar over­bo­di­ge pro­gram­ma­pak­ket­ten. Als je blind al­le schoon­maak­func­ties ac­ti­veert, kun je scha­de aan je sys­teem aan­rich­ten – bij­voor­beeld door het wacht­woord­ge­heu­gen van de brow­ser leeg te ma­ken. Met een XML-be­stand kun je zelf ook clea­ners aan­ma­ken.

Een voor­beeld­weer­ga­ve laat al­le be­stan­den zien die ver­wij­derd gaan wor­den, in­clu­sief de ruim­te die ze in be­slag ne­men. Als je dat wilt, over­schrijft Ble­ach­bit de be­tref­fen­de be­stan­den voor het ver­wij­de­ren eerst. Met één druk op de knop kun je ook de com­ple­te le­ge ruim­te van een schijf over­schrij­ven. Bei­de moe­ten ver­hin­de­ren dat er toch nog spo­ren van be­stan­den ach­ter­blij­ven. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.