Screenshot-tools voor Win­dows

Screenshot-tools voor Win­dows

C’t Magazine - - Inhoud 9/2018 - Ste­fan Wischner

Met screenshots sla je een fout­mel­ding op en vi­su­a­li­seer je pro­ces­sen. Ze hel­pen ont­wik­ke­laars en de­sig­ners bij het ont­wer­pen van userin­ter­fa­ces. Win­dows heeft ei­gen tools voor screenshots, maar met spe­ci­a­le pro­gram­ma's kun je veel meer, waar­on­der pro­fes­si­o­ne­le hand­lei­din­gen in el­kaar zet­ten.

Win­dows heeft al heel erg lang een sim­pe­le func­tie om met de prints­creen-knop de to­ta­le schermin­houd naar het klem­bord te ko­pi­ë­ren, of dat met Alt+prints­creen van de in­houd van het ac­tie­ve ven­ster te doen. In Win­dows 10 zit de tool Knip­pro­gram­ma met ex­tra func­ties zo­als naar keu­ze recht­hoe­ki­ge uit­sne­den ma­ken, een­vou­di­ge be­wer­kin­gen uit­voe­ren en op­mer­kin­gen toe­voe­gen. De pre­view voor de 1809-up­da­te be­looft klei­ne ver­be­te­rin­gen qua work­flow, maar geen ech­te nieu­wig­he­den. Voor af en toe een scher­maf­beel­ding ma­ken is dat pri­ma, maar als je bij­voor­beeld do­cu­men­ta­tie wilt ma­ken, heb je spe­ci­a­le ex­tra func­ties no­dig.

De­di­ca­ted screenshot-tools bie­den meer flexi­bi­li­teit bij het se­lec­te­ren van het on­der­werp, com­men­taar­func­ties en meer au­to­ma­ti­sche op­ties om er snel en pret­tig mee te wer­ken. De in­te­res­sant­ste pro­gram­ma's heb­ben we in de­ze test op­ge­no­men: de opens­our­ce tools Gr­eenshot en Sha­reX, het voor con­su­men­ten gra­tis PicPick en drie com­mer­ci­ë­le pro­gram­ma's in de vorm van Asham­poo Snap, Sna­git en Screen­pres­so, dat je in een wat be­perk­te ver­sie ook gra­tis kunt ge­brui­ken.

Ven­ster­keu­ze

Al­le tools leg­gen het com­ple­te scherm, het ac­tie­ve ven­ster of een recht­hoe­kig deel naar keu­ze vast. Al­le pro­gram­ma's be­hal­ve Gr­eenshot her­ken­nen ook stan­daard UI-ele­men­ten als pull-down­me­nu's,

dia­loog­ven­sters en tool­bars en mar­ke­ren ze au­to­ma­tisch. Dank­zij een ti­mer bij het ma­ken van screenshots, ver­ge­lijk­baar met de zelf­ont­span­ner van een ca­me­ra, kun je din­gen vast­leg­gen die nor­maal bij het los­la­ten van de muis­knop of door het in­druk­ken van de prints­creen-knop ver­dwij­nen.

Om te zor­gen dat je bij vrije se­lec­tie heel nauw­keu­rig kunt be­pa­len wat je wilt vast­leg­gen, ver­schijnt er een dy­na­mi­sche loep in beeld die al­les rond je cur­sor ver­groot weer­geeft en wor­den de af­me­tin­gen ge­toond.

Een screenshot wordt meest­al ge­maakt via een pic­to­gram­me­tje op de taak­balk of een zelf in te stel­len snel­toets. Sna­git, Screen­pres­so en Asham­poo Snap la­ten ook een ven­ster zien met de be­lang­rijk­ste screenshot- en work­flow-pa­ra­me­ters. Op den duur be­gint dat ir­ri­tant te wor­den, maar ge­luk­kig zijn ze uit te scha­ke­len.

Met de stan­daard­tool van Win­dows moet je gro­te spread­sheets of web­si­tes die niet he­le­maal op je scherm pas­sen, eerst in de­len vast­leg­gen en daar­na in een beeld­be­wer­kings­pro­gram­ma aan el­kaar plak­ken. De screenshot-tools re­ge­len het scrol­len, vast­leg­gen en aan el­kaar plak­ken op ei­gen hout­je. Maar dat kan wel wat pro­ble­men ge­ven. Sta­ti­sche en her­ha­len­de web­si­te-on­der­de­len als me­nu's, voet­no­ten of re­cla­me­ban­ners ko­men in een op die ma­nier in el­kaar ge­zet screenshot meer­de­re ke­ren voor. Als je bin­nen een pro­gram­ma niet met stan­daard toets­com­bi­na­ties kunt scrol­len of geen ge­bruik maakt van scroll­bal­ken, mis­lukt het ma­ken van een screenshot vaak zelfs. De bes­te pres­ta­ties op dit ge­bied le­ver­de Sna­git. De­ze tool kan do­cu­men­ten ho­ri­zon­taal en ver­ti­caal ver­schui­ven en in pro­gram­ma's als Ex­cel en Word au­to­ma­tisch de in­houd her­ken­nen en los­se de­len net­jes aan el­kaar plak­ken.

Geen en­ke­le ge­tes­te tool biedt pro­fes­si­o­ne­le vi­deo­tu­to­ri­als als out­put. Sna­git, Sha­reX, Screen­pres­so en Asham­poo Snap la­ten je flows wel als kor­te vi­deo­clips of ani­ma­ted gifs vast­leg­gen. Asham­poo doet daar nog een ba­sic be­wer­kingstool bij om het ge­heel wat bij te snij­den. Sna­git kan zelfs ven­sters met Di­rect X-in­houd vast­leg­gen en is daar­mee ge­schikt voor het op­ne­men van ga­me­ses­sies. Daar zijn ech­ter spe­ci­a­lis­ti­sche tools voor, bij­voor­beeld in­ge­bouwd in de dri­vers van Nvi­dia en AMD of in ga­mes zelf.

Als je tu­to­ri­als in el­kaar zet en meer waar­de hecht aan snel­heid dan mooi­ig­heid of als je een han­dig com­mu­ni­ca­tie­mid­del voor sup­port­doe­len no­dig hebt, zit er nog een han­dig­heid­je in Win­dows. Het pro­gram­ma 'Stap­pen­be­schrij­ving' (Win­dows+R, daar­na psr in­ty­pen) zit sinds Win­dows 7 ver­stopt in de tool­box van Win­dows. Dit pro­gram­ma maakt au­to­ma­tisch een screenshot bij el­ke muis­klik en mar­keert het aan­ge­klik­te in­ter­fa­ce-ele­ment. Be­paal­de de­len kun je hand­ma­tig be­na­druk­ken en voor­zien van com­men­taar. Het eind­re­sul­taat wordt he­laas in een prop­ri­ë­tair for­maat op­ge­sla­gen (MHT).

Na­der­hand

In het Knip­pro­gram­ma van Win­dows wor­den de shots naar het klem­bord ge­ko­pi­eerd, ge­maild, of via 'Op­slaan als' stan­daard in 'De­ze pc > Af­beel­din­gen' be­waard. Daar­bij kun je nog kie­zen tus­sen de map­pen Ca­me­ra-al­bum en 'Op­sla­gen af­beel­din­gen'. De ge­tes­te tools kun­nen stan­daard een ei­gen edi­tor ope­nen spe­ci­aal voor screenshots. Daar­mee kun je een heel sca­la aan ex­tra ac­ties uit­voe­ren, waar­mee be­stan­den di­rect rich­ting de cloud, fto-ser­ver, mail­boxen, fo­to­dien­sten of so­ci­al me­dia wor­den ge­stuurd. Als je meer­de­re ac­ties kunt com­bi­ne­ren, ben je snel­ler klaar. De meest flexi­be­le tool op dat ge­bied is Sha­reX, waar­bij het in­stel­len even wat tijd kost.

Bij het ver­stu­ren per mail zijn de tools wat kies­keu­rig. Gr­eenshot en PicPick kun­nen al­leen met Out­look over­weg. Sna­git, Screen­pres­so en Asham­poo Snap wer­ken met een MAPI-on­der­steu­nen­de client, waar­door ze niet over­weg kun­nen met de in­ge­bouw­de Mail-app van Win­dows 10. Sha­reX zorgt zelf voor het ver­stu­ren als je je ac­count­ge­ge­vens in­voert. Al­leen Screen­pres­so, Sna­git, Sha­reX en Asham­poo Snap kun­nen een mail stu­ren met meer­de­re screenshots. In­ge­bouw­de li­bra­ry's hel­pen je om bij gro­te­re pro­jec­ten het over­zicht te be­hou­den en meer­de­re screenshots sa­men te be­wer­ken. Sha­reX toont al­le ge­maak­te shots in een een­vou­di­ge lijst, Screen­pres­so stopt ze in een apart ven­ster. Het han­dig­ste over­zicht biedt Sna­git, de­ze tool stopt de meest re­cen­te shots di­rect in de edi­tor in een soort van ho­ri­zon­ta­le tijd­lijn.

Bij­snij­den en la­be­len

Voor sup­port, do­cu­men­ta­tie en on­lin­een print­pu­blis­hing kan het zijn dat je de shots moet bij­snij­den, pre­cies op maat moet ma­ken, be­paal­de on­der­de­len moet be­na­druk­ken of in­ter­fa­ce-ele­men­ten moet la­be­len. Op dat punt ver­schil­len de tools het sterkst van el­kaar en van het Knip­pro­gram­ma. Dat heeft al­leen een paar pen­nen om grof te mar­ke­ren.

De an­de­re edi­tors heb­ben tools voor het bij­snij­den, ver­an­de­ren van het for­maat, ver­pixe­len of blur­ren om ge­voe­li­ge in­for­ma­tie on­zicht­baar te ma­ken en mar­ke­ren, high­ligh­ten en la­be­len. Daar­bij moet je den­ken aan pij­len, ge­o­me­tri­sche vor­men, vrij te plaat­sen tekst­blok­ken en tekst­bal­lon­nen. Als je het werk­vlak apart van het screenshot kunt ver­gro­ten, zijn be­schrij­vin­gen en ver­gro­te de­len los van een screenshot te zet­ten en snel in een stan­daard­for­maat te gie­ten, bij­voor­beeld voor een blog. Spe­ci­a­le stem­pels met au­to­ma­ti­sche num­me­ring zijn fijn bij het ma­ken van hand­lei­din­gen met op te vol­gen stap­pen of een tekst­le­gen­da.

De toe­ge­voeg­de on­der­de­len wor­den als apar­te vec­tor­ob­jec­ten ge­plaatst zo­dat je ze naar har­ten­lust kunt ver­plaat­sen en zon­der ver­lies scha­len. Al­le tools be­hal­ve

Sha­reX en PicPick slaan de screenshot­com­pi­la­tie naar keu­ze op in een ei­gen for­maat, waar­door de vec­tor­ob­jec­ten be­hou­den blij­ven om er la­ter nog be­wer­kin­gen op los te kun­nen la­ten. Bij het ex­por­te­ren naar een bit­map­for­maat als JPEG, TIFF of PNG wor­den de aan­wij­zin­gen in de af­beel­ding op­ge­no­men. Geen en­kel pro­gram­ma maakt een TIFF met ge­schei­den la­gen voor de af­beel­ding en de aan­wij­zin­gen.

Con­clu­sie

De stan­daard tools in Win­dows voor het ma­ken en be­wer­ken van screenshots wor­den ruim­schoots over­trof­fen door de ge­tes­te pro­gram­ma's. Voor stan­daard­werk als het kie­zen van een uit­sne­de, ven­ster of ob­ject tot en met het au­to­ma­tisch op­slaan en het na­be­wer­ken en voor­zien van aan­wij­zin­gen, zijn al­le zes de tools pri­ma ge­schikt.

De be­taal­de pro­gram­ma's Asham­poo Snap, Screen­pres­so en Sna­git bie­den dui­de­lijk meer cre­a­tie­ve vrij­heid en op­ties dan de free­wa­re-tools. Zo zijn de vor­men en pij­len flexi­be­ler te be­pa­len, zijn tek­sten via OCR te ex­tra­he­ren en kun je be­lang­rij­ke de­len met een loep­tool ver­groot la­ten weer­ge­ven. De ab­so­lu­te win­naar qua op­ties is het re­la­tief prij­zi­ge Sna­git met zijn ve­le en deels pro­fes­si­o­ne­le beeld­be­wer­kings­op­ties.

De in­ter­fa­ces van de edi­tors ver­schil­len ook be­hoor­lijk van el­kaar. De gra­tis pro­gram­ma's heb­ben min of meer de klas­sie­ke Win­dows-look. De drie be­taal­de tools heb­ben ei­gen in­ter­fa­ces met gro­te­re be­die­nings­ele­men­ten en mi­ni­ma­lis­ti­sche tekst­me­nu's. Dat kost hier en daar wat meer tijd om mee te wer­ken dan bij­voor­beeld de in­ter­fa­ce van PicPick, die op het lint van Mi­cro­soft Of­fi­ce lijkt.

Sna­git heeft de groot­ste ver­za­me­ling func­ties om screenshots mak­ke­lijk te kun­nen be­wer­ken. Ook bij pro­jec­ten met veel af­beel­din­gen, bij­voor­beeld voor les­ma­te­ri­aal of hand­lei­din­gen, is de­ze tool met zijn door­dach­te li­bra­ry het pret­tigst om mee te wer­ken. Maar daar be­taal je wel aar­dig wat voor. Een be­taal­baar­der al­ter­na­tief is het over­zich­te­lij­ke Screen­pres­so. Dat be­vat goe­de tools en een ge­stroom­lijn­de work­flow.

Ben je meer van het los­se screenshots ma­ken en die be­perkt be­wer­ken, of­te­wel zoek je een slan­ke tool zon­der een flin­ke leer­cur­ve, kijk dan eens naar Gr­eenshot en PicPick. PicPick heeft nog wat han­di­ge ex­tra func­ties voor ont­wik­ke­laars en web­de­sig­ners.

Sha­reX re­gelt flink ge­au­to­ma­ti­seer­de work­flows het bes­te, met rui­me af­stand tot de rest. Na­dat je een screenshot ge­maakt hebt, over­stijgt dit pro­gram­ma de rest, maar het is wel een beet­je prie­ge­len ge­bla­zen. Bij Asham­poo Snap ver­pest de ei­gen­wij­ze edi­tor de pret al snel, en dat is jam­mer want die tool heeft een pri­ma set func­ties. (avs)

De pro­gram­ma's ver­schil­len voor­al qua edi­tor van el­kaar, en dan vaak voor­na­me­lijk op de ma­nier waar­op be­paal­de func­ties zijn uit­ge­werkt.De ver­groot­glasop­tie van Sna­git ligt over een deel van het beeld heen, ter­wijl Screen­pres­so (on­der) een ver­groot deel op een plek naarkeu­ze kan plaat­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.