Rui­deng UM24C usb-meet­adap­ter met blue­tooth

C’t Magazine - - Inhoud 9/2018 -

De UM24C is een meet­adap­ter die je tus­sen een usb-laad­ap­pa­raat en laad­ka­bel plaatst. Hij meet op die ma­nier al­ler­lei va­ri­a­be­len.

De meet­adap­ter van Rui­ding Tech­no­lo­gy be­staat uit twee print­plaat­jes en een be­ves­ti­gings­plaat voor het 3,7 cm gro­te kleu­ren­dis­play, die als in een sand­wich zijn ge­sta­peld en met vier schroe­ven vast­ge­zet. Een be­hui­zing vond de Chi­ne­se fa­bri­kant blijk­baar over­bo­dig.

Als je het ap­pa­raat­je in een usb-poort stopt waar span­ning op staat, dan be­gint hij met­een te me­ten en toont hij de span­ning, de stroom, het ver­mo­gen, de im­pe­dan­tie van de aan­ge­slo­ten ka­bel en de tem­pe­ra­tuur op zijn scherm. Sluit een ap­pa­raat aan via USB-A of mi­croUSB en hij toont de ge­le­ver­de ener­gie in mWh of mAh (ca­pa­ci­teit).

Met de vier mi­nie­me toets­jes in de hoe­ken van het scherm kun je tus­sen de ver­schil­len­de weer­ga­ven scha­ke­len. Je kunt bij­voor­beeld zien of bij het la­den Quick Char­ge 2 of 3 wordt ge­bruikt, maar ook de im­pe­dan­tie be­kij­ken van de aan­ge­slo­ten ka­bels. Heel han­dig is daar­naast de mo­ge­lijk­heid om het stroom- en span­nings­ver­loop als gra­fiek te la­ten weer­ge­ven.

Door een knop­je iets lan­ger in te druk­ken kan­tel je de scherm­weer­ga­ve, kun je wis­se­len tus­sen maxi­maal tien op­ge­sla­gen meet­waar­den en re­set je de op­ge­sla­gen ge­ge­vens. Bij het ont­werp is en­thou­si­ast ge­bruik­ge­maakt van de be­schik­ba­re kleu­ren, en daar gaat het soms een beet­je mis, want bij­voor­beeld don­ker­blau­we let­ters op een zwar­te ach­ter­grond zijn haast niet te le­zen.

Het scherm kun je na '0 mi­nu­ten' uit­zet­ten, maar na twee mi­nu­ten zon­der stroom­im­pul­sen scha­kelt het scherm zich stan­daard van zich­zelf uit.

De UM24C heeft een blue­toot­hmo­du­le – de meet­adap­ter is te koop als de UM24, zon­der blue­tooth – waar­mee je de meet­ge­ge­vens naar een Win­dows-pc (mi­ni­maal Win­dows XP) of An­droid-smartphone (van­af ver­sie 5.0) of ta­blet stuurt. De soft­wa­re stelt Rui­deng als down­load be­schik­baar via een Me­dia­fire-link. Een beet­je du­bi­eus, maar het werkt ver­der pri­ma.

De An­droid-app moet je ook hier down­lo­a­den en hand­ma­tig in­stal­le­ren, in de Goog­le Play-sto­re zul je hem niet te­gen­ko­men.

Qua func­ties zijn de app en het Win­dows-pro­gram­ma ge­lijk: de meet­waar­den wor­den gra­fisch en als waar­den op het scherm ge­toond, sa­men met knop­pen om de adap­ter op af­stand te be­die­nen.

Als je de ge­ge­vens nog met an­de­re soft­wa­re wilt be­kij­ken of be­wer­ken: de meet­ge­ge­vens kun­nen als XLS-be­stan­den wor­den ge­ëx­por­teerd.

Voor maar 34 eu­ro is de Rui­deng UM24C een usb-meet­adap­ter met veel func­ties, die ver­ge­le­ken met veel an­de­re meet­dong­les nog re­la­tief een­vou­dig te be­die­nen is.

De UM24 zon­der blue­tooth is van ver­schil­len­de aan­bie­ders met di­ver­se na­men (bij­voor­beeld van Chu­nyang of KK­moon) al van­af 15 eu­ro ver­krijg­baar.

Af­ge­zien van de zend­in­ter­fa­ce zijn de func­ties iden­tiek. De meet­adap­ter is ook nog als UM25 en UM25C met ex­tra USB-C in- en uit­gang ver­krijg­baar. Die her­ken­nen ech­ter niet de snel­laad­sys­te­men Po­wer de­li­ve­ry 2 en Quick Char­ge 4. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.