Senn­hei­ser CX Sport blue­tooth in-ears

De CX Sport in-ears van Senn­hei­ser zor­gen voor mu­ziek tij­dens ac­tie­ve be­zig­he­den: een lek­ke­re bas, maar ook de rest van de mu­ziek is in or­de.

C’t Magazine - - Inhoud 9/2018 -

De ver­pak­king be­vat een aan­tal ac­ces­soi­res: een op­berg­tas­je, vier maten tips, drie maten vin­nen, een shirt­clip en een kor­te laad­ka­bel. De geel­groe­ne vin­nen en rui­me keus aan si­li­co­nen tips zor­gen dat de in-ears goed blij­ven zit­ten. Met een schuif­je kun je de ka­bels in­kor­ten. Op het lin­keroor­tje zit­ten drie punt­jes, zo­dat je snel weet wel­ke dop in welk oor moet. De laad­poort (mi­croUSB) is voor­zien van een klep die je met wat ge­prie­gel open krijgt.

De drie knop­pen op de re­mo­te zijn wat glad en ste­ken niet ver uit, waar­door voor­al bij fa­na­tiek spor­ten en klam­me han­den de be­die­ning wat min­der han­dig gaat. Als je de lay-out een­maal door hebt, komt het als­nog goed. On­danks dat er twee klei­ne 'units' aan het snoer han­gen, voel je de CX Sport met zijn net iets meer dan 15 gram nau­we­lijks zit­ten. Zweet en op­spat­tend wa­ter kan hij pri­ma heb­ben.

Na het pai­ren laat een pret­ti­ge stem mel­din­gen ho­ren en er is een short­cut (op stand-by) om de res­te­ren­de ac­cu­tijd te ho­ren. De Sport gaat zo'n 6 uur mee met 1,5 uur la­den. In 10 mi­nu­ten laad je hem ge­noeg op voor een uur luis­te­ren. Ze oor­tjes heb­ben een mooi even­wich­tig ge­luid en de bas klinkt lek­ker, maar niet over­dre­ven. Dit valt in de ca­te­go­rie kost wat, maar dan heb je ook wat. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.