Sy­no­lo­gy DS1618+ NAS

Aan de bo­ven­kant van de plus­lijn van Sy­no­lo­gy zit­ten mo­del­len waar voor de veel­ei­sen­de thuis­ge­brui­ker wei­nig meer te wen­sen over­blijft.

C’t Magazine - - Inhoud 9/2018 -

De 64-bit quad­co­re Atom C3538, 4 GB DDR4-RAM en vier RJ-45-poor­ten van de DS1618+ ko­men over­een met de RS818RP+ die we in de vo­ri­ge c't ge­test heb­ben. Er kun­nen 6 schij­ven in. Als dat niet ge­noeg is, heb je al­tijd nog de uit­brei­dings­unit DX517 voor 5 ex­tra schij­ven.

Je kunt kie­zen of je met Btrfs of Ext4 wilt for­mat­te­ren, Met Btrfs krijg je de mo­ge­lijk­heid tot snap­shots om be­stan­den mak­ke­lijk te kun­nen her­stel­len.

Er zit een PCIe-uit­brei­dings­sleuf in voor bij­voor­beeld de op­ti­o­ne­le 10GbE­net­werkadap­ter­kaart. De DS1618+ is na­tuur­lijk pri­ma ge­schikt als back-up­ser­ver, maar je kunt er ook mak­ke­lijk op wer­ken met Sy­no­lo­gy's ei­gen Of­fi­ce-plug-in voor het wer­ken in de cloud met Word, Ex­cel en Po­werPoint. Je hebt dan het voor­deel van een ei­gen pri­vé­cloud en bent dus niet af­han­ke­lijk van an­de­re aan­bie­ders.

De zeer uit­ge­brei­de mo­ge­lijk­he­den van het be­stu­rings­sys­teem DSM en de be­schik­ba­re plug-ins ko­men op de­ze NAS he­le­maal tot hun recht. Of het nu gaat om vir­tu­a­li­sa­tie, vi­deo­trans­co­de­ring, Doc­ker, me­dia­ser­ver of het een­vou­dig­weg op­slaan van heel veel en gro­te be­stan­den, met de DS1618+ blijft er voor de veel­ei­sen­de thuis­ge­brui­ker wei­nig meer te wen­sen over. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.