Ocu­lus Go VR-head­set

VR-head­set Ocu­lus Go

C’t Magazine - - Inhoud 9/2018 - Jan-Ke­no Jans­sen, Mar­co den Teu­ling

Fa­cebook-doch­ter Ocu­lus wil met een goed­ko­pe VR-bril nu ein­de­lijk de gro­te mas­sa en­thou­si­ast ma­ken voor de vir­tu­e­le wer­ke­lijk­heid. Voor 220 eu­ro heb je een bril in­clu­sief con­trol­ler. In te­gen­stel­ling tot bij an­de­re ap­pa­ra­ten hoef er je geen (du­re) smartphone in te stop­pen of ka­bels op een (du­re) pc aan te slui­ten. Scherm en an­de­re elek­tro­ni­ca met on­der­lig­gend An­droid-sys­teem (Ocu­lus OS) zit­ten in­ge­bouwd. Veel mar­ge zal er niet op zit­ten als je be­denkt dat een smartphone met enigs­zins ver­ge­lijk­ba­re hard­wa­re (zo­als een LG G6) zo'n 300 eu­ro kost.

Op tech­nisch vlak is de Ocu­lus Go ver­ge­lijk­baar met een Gear-VR-bril met in­ge­plug­de Sams­ung-smartphone. Zelfs de apps zijn het­zelf­de, want de Go ge­bruikt de­zelf­de sto­re en Ocu­lus-app als de Gear VR. Het kop­pe­len van de Go aan een S7 waar al een Gear aan was ge­kop­peld gaf dan ook wat pro­ble­men. Maar de be­oog­de ko­per heeft geen an­der VR-sys­teem en stapt nu waar­schijn­lijk voor het eerst in die we­reld. Af­ge­zien van de eer­ste set-up via de smartphone-app, kan de Go daar­na vol­le­dig zelf­stan­dig ge­bruikt wor­den.

Het aan­bod in de sto­re is groot met meer dan 1000 apps, som­mi­ge van uit­ste­ken­de kwa­li­teit. Zo kun je met de Net­flix-app in een vir­tu­e­le woon­ka­mer ge­nie­ten van se­ries en films op een reus­ach­ti­ge tv. Bij het pau­ze­ren gaat de ver­lich­ting in de ka­mer weer zacht­jes aan, bij het ver­der kij­ken dimt het weer. Daar­naast zijn er veel ga­mes om je be­zig te hou­den, zo­als Ca­tan VR en VR­klas­sie­ker Darknet. Bij een ga­me als Ocu­lus' ei­gen Pet Lab ver­an­dert de con­trol­ler in een to­ver­staf, wat de im­mersie ver­groot. De con­trol­ler maakt de be­die­ning so­wie­so pret­ti­ger, zo­als bij me­nu's of bij een vir­tu­eel toet­sen­bord om ac­count­ge­ge­vens in te voe­ren. Het is leuk om an­de­re Ocu­lus-ge­brui­kers in een ei­gen 'room' te ont­moe­ten waar je bij­voor­beeld sa­men een bord­spel kunt spe­len of me­dia be­kij­ken, maar dat werkt het han­digst als het Fa­cebook-vrien­den van je zijn. Maakt de Go via usb ver­bin­ding met je pc, dan kun je mak­ke­lijk ei­gen me­dia zo­als films en fo­to's op het ap­pa­raat zet­ten.

Beeld­kwa­li­teit op ni­veau

De Go zit qua beeld­kwa­li­teit op het ni­veau van high-end VR-bril­len als de HTC Vi­ve en Ocu­lus Rift. Het is wel een lcd en geen oled, maar door­dat de pen­ti­le-ma­trix van oled ont­breekt oogt dat mis­schien zelfs iets be­ter. De kleu­ren zijn le­ven­dig ge­noeg. De hard­wa­re van de Go is ech­ter min­der krach­tig, dus ver­wacht geen ge­de­tail­leer­de beel­den zo­als bij Steam-VR-ga­mes als Sky­rim VR.

De Go werkt zon­der ex­ter­ne sen­sors en kan al­leen de be­we­ging van je hoofd trac­ken (Three De­grees of Free­dom, 3DOF). Hij kan ook je po­si­tie in de ruim­te niet trac­ken (6DOF), zo­als de HTC Vi­ve en Ocu­lus Rift. Je han­den wor­den niet ge­trackt, zo­als bij die VR-bril­len. De eni­ge bij­ge­le­ver­de con­trol­ler heeft zijn ei­gen 3DOF-trac­king via de in­ge­bouw­de sen­sor, maar moet in­ci­den­teel wor­den 'bij­ge­stuurd', zo­dat de bril en con­trol­ler de­zelf­de rich­ting als recht voor­uit zien. Als ga­mes een goed ge­bruik van de con­trol­ler ma­ken, werkt de­ze pret­tig.

Het ge­luid dat wordt weer­ge­ge­ven via sleu­ven in de draag­band klinkt ruim­te­lijk, maar is ook goed hoor­baar voor an­de­ren. Wil je dat niet, dan sluit je oor­tjes aan op de hoofd­te­le­foon­aan­slui­ting. Draad­lo­ze hoofd­te­le­foons wor­den niet on­der­steund. De Ocu­lus heeft geen ven­ti­la­tor is ver­der stil. Al met al biedt de Ocu­lus Go een goed ge­voel van im­mersie, zon­der de ha­pe­rin­gen die bij Day­dream en Gear VR soms op­tre­den. Als ont­wik­ke­laars de 72Hz-fre­quen­tie be­nut­ten is het beeld nog vloei­en­der. Je hebt ook geen ge­han­nes met het in­plug­gen van een smartphone, die bij VR bo­ven­dien snel over­ver­hit raakt en waar­van de ac­cu ook snel leeg­loopt. De Go func­ti­o­neert zelf­stan­dig na de eer­ste set-up via een iOS- of An­droid-ap­pa­raat, wat bin­nen tien mi­nu­ten ge­beurd is. Je kunt hem daar­door mak­ke­lijk er­gens mee naar­toe ne­men of hem even aan je part­ner of kind uit­le­nen.

Con­clu­sie

Op het eer­ste ge­zicht lijkt de Ocu­lus Go niet veel meer te bie­den dan het ou­de Gear-VR-plat­form, maar het is toch een klei­ne door­braak: in plaats van 700 eu­ro uit te moe­ten ge­ven aan een ge­schik­te smartphone plus 75 eu­ro voor een bril, koop je voor 220 eu­ro een au­to­no­me head­set. Zo mak­ke­lijk en be­taal­baar is VR in de­ze kwa­li­teit nog niet eer­der ge­weest. (mdt)

Uit­pak­ken, op­zet­ten en je­zelf on­der­dom­pe­len in de we­reld van vir­tu­al re­a­li­ty. De Ocu­lus Go ver­eist geen in­ge­plug­de smartphone of pc, voor 220 eu­ro ben je klaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.