Wa­com Cin­tiq Pro 32 pen-dis­play en Pro En­gi­ne

Wa­com Cin­tiq Pro 32 en Cin­tiq Pro En­gi­ne

C’t Magazine - - Inhoud 9/2018 - Mar­co den Teu­ling

Naast de 'tra­di­ti­o­ne­le' te­ken­ta­blets heb je te­gen­woor­dig draad­lo­ze (blue­tooth)mo­del­len en mo­del­len met een in­ge­bouwd dis­play, zo­als Wa­coms Cin­tiq-lijn. Daar­naast ko­men er steeds gro­te­re mo­del­len. Met zijn 32"-dis­play (een dia­go­naal van 31,5 inch om pre­cies te zijn) over­troeft de nieu­we Cin­tiq Pro 32 de rest.

Het ap­pa­raat is ruim 85 bij 50 cm groot en weegt maar liefst 13 kg. Met de op­ti­o­ne­le Cin­tiq Pro En­gi­ne (zie ver­der­op) komt daar nog eens 2 kg bij. Als je dan toch zo veel in­ves­teert in een werk­plek, moet je de aan­schaf van een Wa­com Er­go Stand (cir­ca 400 eu­ro) of een an­de­re stan­daard ook maar ge­woon in­cal­cu­le­ren. Het ap­pa­raat kan wel in een hoek van 20° om­hoog ge­zet wor­den op uit­klap­ba­re voetjes, maar dat biedt wei­nig flexi­bi­li­teit en gaat moei­zaam van­we­ge het for­maat en ge­wicht.

Cin­tiq Pro 32

De Cin­tiq Pro 32 sluit je aan op een work­sta­ti­on met Win­dows of macOS. Via USB-C kan dat met een en­ke­le ka­bel voor dis­play en in­voer. Al­ter­na­tief kun je de Cin­tiq via Dis­playPort of HD­MI 2.0 en een stan­daard usb-poort op een pc aan­slui­ten. In al­le ge­val­len is een er­go­no­mi­sche 60 Hz op het 4K-scherm mo­ge­lijk. De usb-hub in de Cin­tiq biedt twee usb-aan­slui­tin­gen rechts en twee links, on­der­op zit een ex­tra usb­poort voor de don­g­le van de bij­ge­le­ver­de draad­lo­ze af­stands­be­die­ning. Die Ex­press Key Re­mo­te biedt 17 pro­gram­meer­ba­re knop­pen waar­aan je func­ties kunt kop- pe­len van Pho­to­shop of an­de­re soft­wa­re. De Cin­tiq Pro heeft zelf ook vijf knop­pen rechts­bo­ven, maar die zijn voor snel­le toe­gang tot de beeld­scher­min­stel­lin­gen en an­de­re ei­gen­schap­pen van het ap­pa­raat.

Een van die knop­pen scha­kelt de tou­ch­func­tie van het scherm uit of in, ter­wijl de pen ac­tief blijft. Die Pro Pen 2 werkt ui­ter­aard met Wa­coms EMR-tech­niek, waar­door op­la­den niet no­dig is. Hij heeft 8192 druk­ni­veaus, twee knop­pen en een gum. De pen werkt erg nauw­keu­rig en her­kent ook de hoek waar­on­der je hem vast­houdt. Je kunt hem op­ber­gen in de los­se stan­daard of de bij­ge­le­ver­de hou­der. De pen werkt ui­ter­aard veel nauw­keu­ri­ger dan het tou­chs­creen, dat voor­al meer­waar­de biedt als je de Pro En­gi­ne ge­bruikt. Han­dig is dat de re­mo­te, pen en stan­daard mag­ne­tisch aan de bre­de scherm­rand blij­ven plak­ken.

Het mat­te 4K-scherm van de Cin­tiq biedt na­tuur­ge­trou­we kleu­ren en on­der­steunt tot 99% van de Ado­be-RGB-kleur­ruim­te. Via Wa­coms soft­wa­re kun je ook an­de­re kleur­ruim­ten kie­zen en de hel­der­heid en der­ge­lij­ke re­ge­len. Dank­zij het enor­me werk­op­per­vlak kun je zo­wel je ont­werp als je fa­vo­rie­te tool­boxen mak­ke­lijk kwijt. Een twee­de (pc-)scherm is daar­door min­der nood­za­ke­lijk, wat han­dig is als je met de Pro En­gi­ne een werk­plek wilt re­a­li­se­ren.

Wa­com Pro En­gi­ne

De Wa­com Pro En­gi­ne is een los ver­krijg­ba­re mo­du­le die aan de on­der­kant in het 32-inch pen-dis­play schuift. Hij past ook in het 24-inch mo­del. Het ver­bin­den van het dis­play en de in­put zijn zo met­een ge­re­geld, maar he­laas is de voe­ding van de Pro En­gi­ne al­leen niet ge­noeg. Je moet ook de voe­ding van het pen-dis­play aan­slui­ten op de door­lus­poort in de en­gi­ne. De en­gi­ne be­nut de USB-C-aan­slui­ting voor beeld­over­dracht. Net als bij een ge­wo­ne pc wer­ken de usb-poor­ten van het pen­dis­play dan met USB 2.0-snel­he­den.

De Pro En­gi­ne be­vat een com­ple­te pc, naar keu­ze met een Xe­on-cpu of een Co­re i5. Een Nvi­dia Qu­a­dro gra­fi­sche kaart, een rui­me hoe­veel­heid RAM en een snel­le M.2ssd zor­gen dat hij pro­fes­si­o­neel gra­fisch werk aan­kan. Bij zwa­re be­las­ting hoor­den we de ven­ti­la­to­ren flink rui­sen, maar de koe­ling voor­komt cpu-thrott­ling. Pret­tig is ove­ri­gens dat het ge­heu­gen en de ssd mak­ke­lijk te ver­van­gen zijn.

De Pro En­gi­ne is de (fraaie) kers op de taart. Maar ook zon­der die mo­du­le zul­len gra­fi­sche pro­fes­si­o­nals zo­als tuin­ar­chi­tec­ten smul­len van het enor­me werk­op­per­vlak en de mo­ge­lijk­he­den van de Cin­tiq Pro 32. (mdt)

Hoe kun je een 32-inch 4K-pen­dis­play nog meer ca­chet ge­ven? Door er een spe­ci­a­le pc-mo­du­le voor aan te bie­den met work­sta­ti­onspe­ci­fi­ca­ties. We be­kij­ken Wa­coms Cin­tiq Pro 32 en de op­ti­o­ne­le Cin­tiq Pro En­gi­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.