Win­dows up­da­tes weer ver­wij­de­ren

Dwars­lig­gen­de Win­dows-up­da­tes ver­wij­de­ren

C’t Magazine - - Inhoud 9/2018 - Axel Vahl­diek

Het is de be­doe­ling dat up­da­tes voor Win­dows pro­ble­men op­los­sen, maar soms doen ze juist het te­gen­over­ge­stel­de. Het kan nog­al een flin­ke klus zijn om een up­da­te weer weg te ha­len. In het erg­ste ge­val moet je er een her­stel­m­e­di­um bij pak­ken.

De mees­te up­da­tes voor Win­dows doen wat ze doen moe­ten, maar af en toe heb je pech en los­sen ze geen pro­ble­men op maar ver­oor­za­ken ze die juist. In maart van dit jaar wa­ren er twee up­da­tes die de net­werk­func­ties van vir­tu­e­le ma­chi­nes dwars za­ten. En in no­vem­ber van vo­rig jaar was er een up­da­te waar­door ma­trix­prin­ters niet meer werk­ten. Het komt soms (maar ge­luk­kig bij­zon­der wei­nig) voor dat de ge­vol­gen nog er­ger zijn. Een voor­beeld daar­van za­gen we be­gin dit jaar, toen een up­da­te die door Mi­cro­soft werd door­ge­drukt van­we­ge Melt­down/ Spectre de Win­dows 10-in­stal­la­ties op pc's met zeer ou­de AMD-cpu's be­hoor­lijk in de soep liet lo­pen. Het was zelfs zo erg dat die sys­te­men niet meer wil­den op­star­ten. En in maart was er nog een up­da­te die za­ke­lij­ke pc's lam­leg­de die via een lo­ka­le WSUS-ser­ver hun up­da­tes bin­nen­kre­gen. Het maakt niet uit of een up­da­te nu gro­te

of klei­ne pro­ble­men ver­oor­zaakt of dat slechts klei­ne groe­pen ge­brui­kers daar de du­pe van zijn. Voor ie­der­een die er last van heeft is het al erg ge­noeg.

In dit ar­ti­kel be­schrij­ven we dan ook op wel­ke ma­nie­ren je ir­ri­tan­te up­da­tes weer weg kunt ha­len. Althans in the­o­rie, want we ge­ven geen ga­ran­tie dat het ook daad­wer­ke­lijk lukt. Het is na­me­lijk ze­ker ook denk­baar dat een up­da­te ook de me­cha­nis­mes voor zijn de­ïn­stal­la­tie on­her­stel­baar be­scha­digd heeft. Het kan dan zo zijn dat de de­ïn­stal­la­tie-tips die we hier noe­men dan niet meer wer­ken en je aan­ge­we­zen bent op het te­rug­zet­ten van een eer­der ge­maak­te back-up . Heb je al on­ze voort­du­ren­de ad­vie­zen om al­tijd eerst een back-up te ma­ken in de wind ge­sla­gen, dan rest al­leen een com­ple­te her­in­stal­la­tie.

En ja, up­da­tes heb­ben al­tijd als ri­si­co dat er wat mis kan gaan, maar ze zijn wel es­sen­ti­eel dus in­stal­leer ze het liefst met­een als ze be­schik­baar zijn. Up­da­tes los­sen be­staan­de pro­ble­men op. Of­te­wel: het kan mis­gaan bij het up­da­ten, maar zon­der de up­da­tes loop je kans op nog meer pro­ble­men en el­len­de.

Eer­ste stap­pen

Voor­dat je aan de slag gaat, moet je eerst het een en an­der uit­zoe­ken. Het be­lang­rijk­ste is om na te gaan of je pro­ble­men daad­wer­ke­lijk door een up­da­te wor­den ver­oor­zaakt, of dat er toch iets an­ders als oor­zaak aan te wij­zen valt. Uit er­va­ring we­ten we dat veel pro­ble­men niet door up­da­tes wor­den ver­oor­zaakt. Zelfs al lijkt het qua ti­ming wel erg ver­dacht, ga voor je­zelf na wan­neer je voor het laatst je pc her­start hebt en wat je nog meer aan wij­zi­gin­gen of up­da­tes van pro­gram­ma's hebt door­ge­voerd. Het zou zon­de zijn om al­ler­lei kunst­gre­pen uit te voe­ren, als het met iets an­ders sim­pels bin­nen een paar tel­len op­ge­lost is.

Als er iets mis­gaat met een up­da­te en er veel men­sen last van heb­ben, ver­schij­nen er op po­pu­lai­re tech­si­tes al­tijd wel be­rich­ten met tekst en uit­leg. Maar let wel op, ook al zijn er be­rich­ten dat een up­da­te pro­ble­men geeft, ga eerst na of jij daar ook daad­wer­ke­lijk last van hebt voor­dat je aan het ver­wij­de­ren slaat.

Om een up­da­te te kun­nen iden­ti­fi­ce­ren heb je zijn bij­be­ho­ren­de KB-num­mer no­dig, dat meest­al in nieuws­be­rich­ten keu­rig wordt ver­meld. De KB-num­mers han­gen sa­men met een ar­ti­kel dat bij de up­da­te hoort op Mi­cro­softs Know­led­ge­ba­se. De links zijn steeds in het­zelf­de for­mat ge­perst: via htt­ps://sup­port.mi­cro­soft. com/help/4056892 vind je de in­for­ma­tie over de up­da­te die AMD-pc's lam­leg­de. Als je de link in het mid­den aan­vult en er htt­ps://sup­port.mi­cro­soft.com/en-us/ help/4056892 van maakt krijg je het En­gels­ta­li­ge ori­gi­neel te le­zen. Het is so­wie­so aan te ra­den er de En­gel­se ver­sie bij te pak­ken, aan­ge­zien die vaak qua be­woor­din­gen wat dui­de­lij­ker in el­kaar steekt. Het ge­tal aan het ein­de van de link is het KB-num­mer. Vaak wordt de no­ta­tie KB4056892 ge­bruikt, zon­der spa­tie tus­sen bei­de de­len.

Zo­dra je het KB-num­mer te pak­ken hebt en je Win­dows nog draait, con­tro­leer je of de ge­noem­de up­da­te op je pc is ge­ïn­stal­leerd. In Win­dows 10 zit het over­zicht van ge­ïn­stal­leer­de up­da­tes weg­ge­stopt in de In­stel­lin­gen, via 'Bij­wer­ken en be­vei­li­ging' en daar­na 'Ge­schie­de­nis van up­da­tes weer­ge­ven' on­der de link 'In­stal­la­tie van up­da­tes on­ge­daan ma­ken'. Een an­de­re rou­te is via 'Con­fi­gu­ra­tie­scherm / Pro­gram­ma's en on­der­de­len / Ge­ïn­stal­leer­de up­da­tes weer­ge­ven'.

Als je het KB-num­mer bij de hand hebt en ze­ker weet dat de up­da­te die pro­ble­men geeft is ge­ïn­stal­leerd, moet je eerst na­gaan of het pro­bleem is op te los­sen zon­der de up­da­te weg te ha­len. In het ide­a­le ge­val be­vat­ten de be­rich­ten over

het pro­bleem ook aan­wij­zin­gen over hoe je de is­sues op­lost. Mocht dit niet zo zijn, kijk dan een paar da­gen la­ter nog eens op de Know­led­ge Ba­se: zo­dra Mi­cro­soft een op­los­sing heeft, wordt de­ze hier ver­meld.

Je kunt ook het KB-num­mer ge­brui­ken als zoek­term in een zoek­ma­chi­ne en kij­ken of je op die ma­nier een op­los­sing bo­ven wa­ter kunt krij­gen. Via de link aan het ein­de van dit ar­ti­kel kom je bij tips voor trou­ble­shoo­ten on­der Win­dows, om al­les met wat ge­luk weer vlot te trek­ken. Dus nog­maals: het ver­wij­de­ren van een up­da­te is een laat­ste red­mid­del. Je loopt al­tijd de kans meer ka­pot te ma­ken dan te re­pa­re­ren.

De mak­ke­lij­ke weg

Als je Win­dows-in­stal­la­tie nog werkt, is het de­ïn­stal­le­ren van een up­da­te re­la­tief een­vou­dig. Na­vi­geer naar de eer­der ge­noem­de lo­ca­tie met het over­zicht van de ge­ïn­stal­leer­de up­da­tes en se­lec­teer de up­da­te die je weg wilt heb­ben. Open via een rech­ter­muis­klik het snel­me­nu en kies voor 'Ver­wij­de­ren'.

Voor­waar­de daar­bij is wel dat de de­ïn­stal­la­tie­be­stan­den nog aan­we­zig zijn. Het kan zijn dat ze zijn op­ge­ruimd na het uit­voe­ren van Schijf­op­rui­ming. Daar­door zijn de up­da­tes niet meer te de­ïn­stal­le­ren en krijg je dan ook geen 'Ver­wij­de­ren' op­tie meer in beeld.

Het de­ïn­stal­le­ren kan ook las­tig wor­den als een up­da­te niet in de lijst met up­da­tes te­rug te vin­den is. On­der Win­dows 10 ont­bre­ken bij­voor­beeld de cu­mu­la­tie­ve up­da­tes die el­ke maand door Mi­cro­soft wor­den uit­ge­bracht en die al­le up­da­tes be­vat­ten die tot dan toe voor een Win­dows-ver­sie zijn ver­sche­nen.

Ook los­se up­da­tes uit de­ze ver­za­mel­pak­ket­ten staan niet in de lijst, maar de­ze kun je er so­wie­so niet los tus­sen­uit peu­te­ren. Cu­mu­la­tie­ve up­da­tes zijn al­leen in hun ge­heel weg te ha­len, maar dat is een las­ti­ge klus.

De las­ti­ge rou­te

Als er geen ver­wij­der-op­tie be­schik­baar is, wordt het tijd om de com­mand­line er­bij te pak­ken. Via de­ze rou­te kun je ook up­da­tes pro­be­ren te ver­wij­de­ren waar­bij dit met de hier­voor be­schre­ven me­tho­de niet werkt. Open een Op­dracht­prompt met ad­mi­ni­stra­tor­rech­ten. Hie­rin sla je aan het de­ïn­stal­le­ren met de in­ge­bouw­de Win­dows-tool met de naam 'Zelf­stan­dig in­stal­la­tie­pro­gram­ma voor Win­dows Up­da­te' (Win­dows Up­da­te Stan­da­lo­ne In­stal­ler) in de vorm van het uit­voer­ba­re be­stand wu­sa.exe. Met het vol­gen­de com­man­do ver­wij­der je een up­da­te:

wu­sa /un­in­stall /kb:4056892

/log:%ho­me­path%\wu­sa­log.ev­tx

Het eni­ge wat je hoeft te doen, is daar­bij het KB-num­mer aan te pas­sen. Het pad dat ach­ter /log staat ver­wijst naar de ge­brui­kers­map van de aan­ge­mel­de ge­brui­ker, bij­voor­beeld c:\users\avs. De naam van het be­stand aan het eind is vrij te kie­zen, maar de ex­ten­sie moet dan wel al­tijd .ev­tx zijn. Win­dows slaat in dit soort be­stan­den zijn logs op. Het log duikt daar­na op in de vorm van twee be­stan­den met de­zelf­de naam, een dat ein­digt op .ev­tx en een dat ein­digt op .ev­tx.dxp. Het log­be­stand is te ope­nen via een dub­bel­klik op het be­stand dat ein­digt op .ev­tx. Hier­mee wordt het log­be­stand in 'Log­boe­ken' ge­o­pend.

Tij­dens het uit­voe­ren van het com­man­do kun je te­gen fou­ten aan­lo­pen. Het kan zijn dat een up­da­te die tus­sen­door is ge­ïn­stal­leerd in­mid­dels al­weer ver­dwe­nen is. Dan zie je in de up­da­te­his­to­rie de up­da­te wel staan, maar wu­sa.exe geeft aan dat hij niet be­staat. Wel­ke up­da­tes ge­ïn­stal­leerd zijn en wel­ke in­mid­dels weer zijn ver­dwe­nen is te ach­ter­ha­len via een an­der com­man­do in de Op­dracht­prompt:

dism /on­li­ne /get-pack­a­ges

Dit com­man­do toont niet al­leen al­le up­da­tes, maar ook al­le an­de­re ge­ïn­stal­leer­de pak­ket­ten, bij­voor­beeld taal­pak­ket­ten. An­ders dan bij de up­da­te­his­to­rie geeft het com­man­do ook de sta­tus van de pak­ket­ten weer. Nor­maal staat er 'In­stal­led' maar er kan ook 'Su­per­se­ded' staan als de up­da­te door een nieu­we­re ver­sie is ver­van­gen. Ook up­da­tes die be­zig zijn wor­den weer­ge­ge­ven.

De zeer las­ti­ge rou­te

Voor het ge­val je Win­dows-in­stal­la­tie niet eens meer wil op­star­ten, heb je voor het ver­wij­de­ren een pa­ral­lel ge­ïn­stal­leer­de Win­dows no­dig of een re­co­ve­ry­me­di­um. Een her­stel­sta­ti­on [2] of in­stal­la­tie­me­di­um van Win­dows is pri­ma. Het gaat er­om dat je een me­di­um hebt waar een ver­sie van Win­dows PE van start. Hoe Win­dows PE pre­cies werkt, waar je het van­daan haalt en meer kun je le­zen in c't 7-8/2018 [3]. De ver­sie van PE moet mat­chen met je ver­sie van Win­dows (in het meest voor­ko­men­de ge­val Win­dows 10).

Boot van­af het me­di­um en open dan een Op­dracht­prompt met de toet­sen­com­bi­na­tie Shift+F10. Typ in de Op­dracht­prompt no­te­pad in om het Klad­blok te ope­nen. Druk dan op Control+O om het Ope­nen­ven­ster er­bij te pak­ken en na­vi­geer naar 'De­ze pc'. Daar zie je als het goed is on­der an­de­re al­le door het sys­teem her­ken­de schijf­sta­ti­ons. Kies daar het schijf­sta­ti­on met de Win­dows-in­stal­la­tie en no­teer wel­ke schijf­let­ter de­ze heeft. We ge­brui­ken in ons voor­beeld sta­ti­on d:.

Het vol­gen­de com­man­do laat dan zien wel­ke up­da­tes er op je sys­teem ge­ïn­stal­leerd zijn:

dism /ima­ge:d:\ /get-pack­a­ges

/scratch­dir:d:\

Pas de bei­de schijf­let­ters daar­bij aan al naar­ge­lang jouw ei­gen si­tu­a­tie. De laat­ste pa­ra­me­ter van het com­man­do zorgt er­voor dat het com­man­do tij­de­lij­ke be­stan­den op d:\ aan­maakt. Als je dat niet doet, zal dism moei­lijk gaan doen dat er 'mo­ge­lijk' niet vol­doen­de plek is op de RAM-dri­ve die PE bij het boo­ten voor dit soort doel­ein­den aan­maakt.

Zoek in de lijst ver­vol­gens naar het juis­te pak­ket. Als je in de naam het KB­num­mer ziet staan, is het na­tuur­lijk mak­ke­lijk te vin­den. Bij veel up­da­tes staat dat ech­ter niet aan­ge­ge­ven. Daar­on­der val­len bij­voor­beeld de maan­de­lijk­se cu­mu­la­tie­ve up­da­tes. Ge­bruik dan het build­num­mer aan het ein­de van het pak­ket, bij­voor­beeld '7601.24106.1.4' of '10.0.16299.15'. '7601' en '10.0' heb­ben be­trek­king op de ver­sie, de rest de build. De­ze wordt bij het in­stal­le­ren van cu­mu­la­tie­ve up­da­tes op­ge­hoogd.

Welk KB-num­mer bij wel­ke up­da­te hoort is al­leen on­li­ne uit te vo­ge­len. Dat kun je doen bij de up­da­te­his­to­rie die Mi­cro­soft als los Know­led­ge-Ba­se-ar­ti­kel ter be­schik­king stelt. Dat heeft voor Win­dows 10 KB-num­mer 4018124, maar het is in de prat­kijk niet han­dig om op dat num­mer te gaan zoe­ken. Dan is het mak­ke­lij­ker om 'Win­dows 10' en 'up­da­te his­to­ry' sa­men in een zoek­ma­chi­ne te ty­pen.

Zo­dra je de juis­te up­da­te ge­von­den hebt, kun je die met het vol­gen­de com­man­do de­ïn­stal­le­ren. We ge­brui­ken in dit voor­beeld de in april uit­ge­brach­te up­da­tes voor Win­dows 10, ver­sie 1709:

dism /ima­ge:d:\ /re­mo­ve-pack­a­ge /pack­age­na­me:Pack­a­ge_­for_Rol­lupFix

~.31bf3856ad364e35~amd64~. ~16299.371.1.3 /scratch­dir:d:\

Ook hier weer: pas de schijf­let­ters aan naar je ei­gen si­tu­a­tie. Tij­dens on­ze ex­pe­ri­men­ten kwam het een aan­tal keer voor dat de com­man­do's om on­dui­de­lij­ke re­de­nen met al­ler­lei ver­schil­len­de fout­mel­din­gen wer­den af­ge­bro­ken. De op­los­sing was daar­bij steeds om op­nieuw van het re­co­ve­ry­me­di­um te boo­ten en het com­man­do nog een keer in te ty­pen.

Her­ha­ling voor­ko­men

Om er­voor te zor­gen dat Win­dows de up­da­te die je net (met veel moei­te) hebt weg­ge­gooid niet als­nog weer au­to­ma­tisch gaat in­stal­le­ren, moet je nog een aan­tal stap­pen uit­voe­ren, Die zijn ech­ter wel wat be­wer­ke­lijk. Mi­cro­soft heeft de op­tie om items te ver­ber­gen na­me­lijk heel er­ger­lijk weg­ge­haald. Maar om­dat he­le­maal weg­la­ten blijk­baar toch niet ac­cep­ta­bel was, heeft Mi­cro­soft hem be­schik­baar ge­maakt via HB3183922, de 'Show or hi­de up­da­tes trou­ble­shoo­ter pack­a­ge' (of­te­wel wu­show­hi­de.dia­gcab), zie de link on­der­aan de­ze pa­gi­na.

Start de­ze trou­ble­shoo­ter als het even kan snel na­dat je Win­dows op­nieuw hebt op­ge­start op, zo­dat de ver­ve­len­de up­da­te niet tus­sen­door au­to­ma­tisch op­nieuw ge­ïn­stal­leerd wordt. Kies na het op­star­ten voor 'Hi­de Up­da­tes'. Als er een net­werk­ver­bin­ding be­schik­baar is, test de tool daar­na wel­ke up­da­tes nog niet ge­ïn­stal­leerd zijn. Via het plaat­sen van vin­kjes kun je be­pa­len bij wel­ke up­da­tes dat ook daad­wer­ke­lijk zo moet blij­ven. Met de­zelf­de tool kun je de up­da­te(s) la­ter weer la­ten weer­ge­ven via 'Show hi­d­den Up­da­tes'. Daar­na gaat Win­dows Up­da­te de weer zicht­baar ge­maak­te pak­ket­ten au­to­ma­tisch in­stal­le­ren. (avs)

Als je Win­dows nog werkt, kun je een aan­tal van de up­da­tes sim­pel­weg de­ïn­stal­le­ren via het Con­fi­gu­ra­tie­scherm.

Als de nor­ma­le rou­te voor het ver­wij­de­ren van up­da­tes niet werkt, is er al­tijd nog de good old Op­dracht­prompt en het 'Zelf­stan­dig in­stal­la­tie­pro­gram­ma voor Win­dows Up­da­te'.

Via een com­mand­line-op­dracht krijg je een lijst met al­le ge­ïn­stal­leer­de pak­ket­ten te zien. Daar ho­ren niet al­leen up­da­tes bij, maar bij­voor­beeld ook taal­pak­ket­ten.

Mi­cro­soft heeft in al zijn wijs­heid be­slo­ten om het ver­ber­gen van up­da­tes (waar­door ze niet ge­ïn­stal­leerd wor­den) weg te ha­len. Ge­luk­kig is er in­mid­dels een tool be­schik­baar ge­maakt om het ver­ber­gen weer mo­ge­lijk te ma­ken (wu­show­hi­de.dia­gcab).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.