Tips en trucs

C’t Magazine - - Inhoud 9/2018 - www.ct.nl/soft­link/1809142

Rou­ter wordt te heet bij warm weer

? Vo­rig jaar heeft mijn rou­ter tij­dens een hit­te­golf de geest ge­ge­ven. Ik heb in­mid­dels een nieu­we ge­kocht, maar ik wil ver­hin­de­ren dat het op­nieuw ge­beurt. Ik over­weeg om een ven­ti­la­tor in te bou­wen. Is het dan be­ter dat de­ze war­me lucht uit de rou­ter weg­zuigt of juist koe­le lucht er­in blaast?

ß Ei­gen­lijk zou een ex­tra ac­tie­ve ven­ti­la­tor niet no­dig moe­ten zijn. In­dien mo­ge­lijk, kun je be­ter pro­be­ren een plek­je voor de rou­ter te zoe­ken waar een lucht­stroom is en hij niet in de zon staat. Als dat des­on­danks toch niet ge­noeg is, dan moet je de ven­ti­la­tor zo be­ves­ti­gen dat hij lucht van bui­ten in je rou­ter blaast.

WLAN-whi­te­list voor Rasp­bi­an

? Ik wil het wi­fi van mijn Rasp­ber­ry Pi zo in­stel­len dat maar een se­lect aan­tal men­sen zich er op kan aan­mel­den. Ik heb daar­voor in de host­AP­con­fi­gu­ra­tie de pa­ra­me­ter 'ma­cad­dr_a­cl=1' in­ge­steld en als 'ac­cep­t_ mac_­fi­le' het be­stand 'hostapd. ac­cept' in­ge­steld waar­in de MAC­adres­sen van de ap­pa­ra­ten in kwes­tie staan. Ik heb Rasp­bi­an op­nieuw op­ge­start, maar toch kun­nen er nog steeds wil­le­keu­ri­ge ap­pa­ra­ten via wi­fi ver­bin­ding ma­ken met de Pi. Waar­om werkt mijn whi­te­list niet?

ß De oor­zaak van het pro­bleem is een bug in hostapd, die ei­gen­lijk al in ok­to­ber 2017 ver­hol­pen had moe­ten zijn. Al­leen zit de bug­fix niet in de hui­di­ge Rasp­bi­an Stretch, die nog steeds ver­sie 2.4 van hostapd ge­bruikt. In de Rasp­bi­an re­po­si­to­ry (rasp­bi­an.rasp­ber­ry­pi.org) is in­mid­dels ver­sie 2.6 be­schik­baar. Het is de be­doe­ling dat de­ze bij de nieu­we ver­sie Rasp­bi­an Bus­ter zal wor­den mee­ge­le­verd, maar je kunt hem al zon­der pro­ble­men in Stretch ge­brui­ken.

Ver­wij­der al­ler­eerst het pak­ket hostapd en laad dan uit de di­rec­to­ry /rasp­bi­an/ pool/main/w/wpa van de Rasp­bi­an re­po­si­to­ry de nieu­we ver­sie 2.6. Het in­stal­le­ren doe je met dpkg-i. Daar­na zou­den al­le whi­te­ en blac­k­lists moe­ten wer­ken zo­als be­doeld.

Lo­ca­ties toe­voe­gen op In­st­agram

? Ik ben de so­ci­a­le­me­di­a­ma­na­ger van ons be­drijf en moet naast Fa­cebook en Twit­ter ook In­st­agram on­der­hou­den. Als ik fo­to's bij on­ze lo­ca­tie wil uplo­a­den, wordt het be­drijf ech­ter niet ge­toond. Hoe kan ik ons be­drijf als lo­ca­tie in­stel­len?

ß In­st­agram haalt de ge­ge­vens hier­van uit Fa­cebook. Om het adres van je be­drijf in te stel­len, moet je dus op de open­ba­re Fa­cebook Li­ke­pa­ge het exac­te adres in­stel­len. De lo­ca­tie wordt meest­al bin­nen 24 uur ge­con­tro­leerd en in­ge­scha­keld. Dan pas kun je het ge­brui­ken om de lo­ca­tie aan je fo­to te kop­pe­len. Als je be­drijf geen Fa­cebook­pa­gi­na heeft, kun je ook via een per­soon­lij­ke Fa­cebook­pa­gi­na een lo­ca­tie in­stel­len. Dat werkt ech­ter met een mo­bie­le app, niet met een brow­ser.

Geen toets­be­die­ning van de re­sul­ta­ten van Goog­le

? Het lijkt er he­laas op dat je niet meer via de toet­sen door de zoek­re­sul­ta­ten van Goog­le kunt na­vi­ge­ren. Ik doe het liefst al­les met toet­sen op de com­pu­ter, maar dit maakt dat een stuk las­ti­ger. Is er een of an­de­re ma­nier waar­op ik toch door de zoek­re­sul­ta­ten kan bla­de­ren?

ß Als je met Fi­re­fox of Chro­me werkt, dan kun je hier­voor de ex­ten­sie 'Goog­le se­arch na­vi­ga­tor' in­stal­le­ren. De­ze ex­ten­sie her­stelt de toet­sna­vi­ga­tie weer zo­als je dat ge­wend bent.

Pro­ces­sor en gra­fi­sche kaart voor CAD-work­sta­ti­on

? Wij zijn van plan een nieuw work­sta­ti­on voor een CAD­werk­plek te ko­pen, maar vin­den het las­tig om een keu­ze te ma­ken. Hoe kom je er ach­ter wel­ke gra­fi­sche kaart ge­schikt is en of het be­ter is om een cpu met meer ker­nen of juist met een ho­ge­re klok­snel­heid te ne­men?

ß He­laas, daar zijn geen uni­ver­seel gel­den­de re­gels voor. Dat is deels na­me­lijk af­han­ke­lijk van de soft­wa­re die je ge­bruikt, en deels van wat je er mee gaat doen. Je moet na­gaan bij wel­ke han­de­lin­gen – zo­als con­struc­tie, ren­de­ren, si­mu­la­tie – ho­ge pres­ta­ties es­sen­ti­eel zijn. Veel pro­du­cen­ten van CAD­soft­wa­re ge­ven tips voor de hard­wa­re­keu­ze. Die kun je als ba­sis ge­brui­ken. Bo­ven­dien zijn er gra­tis test­pro­gram­ma's zo­als de work­sta­ti­on­ben­ch­mark van SPEC, die je kun­nen hel­pen om een in­schat­ting te ma­ken van je ver­eis­ten. Het gro­te voor­deel

is dat je een tes­t­rou­ti­ne krijgt op ba­sis van veel­ge­bruik­te work­sta­ti­on­toe­pas­sin­gen, zo­dat de re­sul­ta­ten re­de­lijk goed met de prak­tijk over­een­ko­men. De SPEC­vie­w­perf legt na­druk op de vi­su­a­li­sa­tie en gra­fi­sche pres­ta­ties, ter­wijl SPECwpc eer­der een al­ge­me­ne sys­teem­test doet, die ook de pro­ces­sor en de har­de schijf mee­neemt

Meer­de­re CAD­pro­du­cen­ten ra­den aan om een ge­cer­ti­fi­ceerd work­sta­ti­on van een gro­te fa­bri­kant aan te schaf­fen zo­als Dell, HP, Fu­jit­su of Leno­vo. De aan­schaf van een der­ge­lijk work­sta­ti­on kan gun­stig zijn, om­dat je er ook sup­port bij kunt krij­gen. Bo­ven­dien heb je bij der­ge­lij­ke voor­ge­con­fi­gu­reer­de sys­te­men meer ze­ker­heid dat de ge­bruik­te com­po­nen­ten goed met el­kaar sa­men­wer­ken.

CAD­pro­gram­ma's stel­len sterk uit­een­lo­pen­de ei­sen aan de pro­ces­sor. In een ar­ti­kel van de Au­to­desk know­led­ge­ba­se uit april 2017 staat bij­voor­beeld dat Au­toCAD (acad.exe) al­leen 'in be­paal­de de­len' mul­ti­th­rea­ding on­der­steunt, na­me­lijk voor het 2D­re­ge­ne­re­ren en voor het ren­de­ren met Men­tal Ray. So­lid­works heeft ver­ge­lijk­ba­re uit­spra­ken ge­daan. An­der­zijds stelt de pro­du­cent dat te­ke­nin­gen met veel per­spec­tie­ven, si­mu­la­ties en ren­de­ring­ta­ken juist weer pro­fi­te­ren van meer­de­re ker­nen, c.q. th­reads.

So­lid­works wijst er op dat som­mi­ge mul­ti­co­re­pro­ces­sors een re­la­tief groot ca­che­ge­heu­gen heb­ben, waar de sin­gleth­re­ad­be­re­ke­nin­gen dan weer flink van pro­fi­te­ren. Veel mo­der­ne pro­ces­sors – zo­als de Xe­on­cpu's die RAM met ECC­fout­be­scher­ming kun­nen aan­stu­ren – be­rei­ken in de tur­bo­mo­dus snel­he­den bo­ven 4 GHz. De tur­bo scha­kelt au­to­ma­tisch in wan­neer er maar wei­nig ker­nen be­last wor­den.

In de mees­te 'kant­en­kla­re' work­sta­ti­ons zit een In­tel Xe­on­pro­ces­sor. De Xe­on E3­se­rie is mo­men­teel ver­krijg­baar met maxi­maal vier ker­nen en tot 64 GB ECC­ge­heu­gen. De Xe­on W heeft 4 tot 18 ker­nen en stuurt tot 512 GB ge­heu­gen aan. Work­sta­ti­ons met twee Xe­on SP­pro­ces­sors heb­ben tot 56 cpu­ker­nen en kun­nen tot 3 TB aan werk­ge­heu­gen aan­stu­ren.

Som­mi­ge CAD­pro­gram­ma's zijn goed in het pa­ral­lel­li­se­ren van op­drach­ten, zo­als het ren­de­ren van mo­del­len via de gra­fi­sche kaart. In dat ge­val kan het zin­vol zijn om meer geld uit te ge­ven aan een ge­schik­te gra­fi­sche kaart dan aan een du­re mul­ti­co­re­pro­ces­sor.

Vaak wor­den pro­fes­si­o­ne­le gra­fi­sche kaar­ten als de Nvi­dia Qu­a­dro of AMD Ra­de­on Pro aan­ge­ra­den. De­ze heb­ben wel­is­waar de­zelf­de gra­fi­sche pro­ces­sors (gpu's) als de aan­zien­lijk goed­ko­pe­re kaar­ten voor (ga­ming­)pc's, maar som­mi­ge heb­ben aan­zien­lijk meer gra­fisch ge­heu­gen en wor­den ge­le­verd met dri­vers die voor be­paal­de CAD­toe­pas­sin­gen ge­op­ti­ma­li­seerd en ge­cer­ti­fi­ceerd zijn.

Die kun­nen dan bij­voor­beeld veel snel­ler ras­ter­mo­del­len uit lij­nen be­re­ke­nen dan de 'nor­ma­le' gra­fi­sche kaar­ten. In­dien je nog twij­felt over wel of niet een gra­fi­sche kaart te ge­brui­ken, dan kun je om te tes­ten een con­su­men­ten­ver­sie in­bou­wen en, in­dien je er po­si­tie­ve er­va­rin­gen mee hebt, die la­ter om­wis­se­len voor een pro­fes­si­o­ne­le gra­fi­sche kaart.

Win­dows-up­da­te zit vast

? De up­da­te­func­tie van Win­dows 10 pro­beert con­ti­nu de­zelf­de up­da­te te in­stal­le­ren, maar dit mis­lukt tel­kens en Win­dows pro­beert het ver­vol­gens weer op­nieuw. Iets zit daar niet lek­ker. Is er een ma­nier om dit te ver­hel­pen?

ß Het kan ge­beu­ren dat er soms wel eens iets mis­gaat bij het down­lo­a­den van een up­da­te waar­door er een de­fect in­stal­la­tie­pak­ket op de har­de schijf komt te staan. Dat kun je ver­hel­pen door het pak­ket te ver­wij­de­ren. Start hier­voor een Op­dracht­prompt of Po­wershell (die je kunt vin­den in het Win­dows+X­me­nu) met ad­mi­ni­stra­tor­rech­ten. Stop daar de Win­dows up­da­te ser­vi­ce:

net stop wuau­serv

Open in Ver­ken­ner de map 'c:\win­dows\ soft­wa­re­dis­tri­bu­ti­on\down­load'. Pro­beer niet op zoek te gaan naar het de­fec­te pak­ket, maar ver­wij­der ge­woon de vol­le­di­ge in­houd van de map, maar niet de map zelf. Al­le 'Weet je het ze­ker'­vra­gen kun je ne­ge­ren, het een­vou­digst door een vin­kje te zet­ten bij 'Dit voor al­le hui­di­ge items doen'. Ten slot­te start je de Win­dows­up­da­te­ser­vi­ce weer met de op­dracht:

net start wuau­serv

Als je nu bij de in­stel­lin­gen bij 'Bij­wer­ken en be­vei­li­ging' op de knop 'Naar up­da­tes zoe­ken' klikt, dan wordt het pak­ket op­nieuw ge­down­load (de­ze keer ho­pe­lijk zon­der be­scha­di­gin­gen) en ge­ïn­stal­leerd.

Fout au­to­aan­vul­len uit Fi­re­fox ver­wij­de­ren

? Tij­dens het be­zoek aan een web­si­te heb ik per on­ge­luk in het­zelf­de veld mijn ge­brui­kers­naam en wacht­woord in­ge­vuld en toen op OK ge­klikt. Fi­re­fox heeft de­ze com­bi­na­tie ont­hou­den en vult hem al­tijd aan wan­neer ik mijn ge­brui­kers­naam be­gin in te ty­pen, waar­door mijn wacht­woord dus ook zicht­baar is voor ie­der­een die over mijn schou­der mee­kijkt. Hoe kom ik van die fout af?

ß Het on­ge­wenst au­to­ma­tisch aan­vul­len van een for­mu­lier­veld kun je op zich heel een­vou­dig ver­wij­de­ren. Se­lec­teer de fou­te in­voer met de muis of via de pijl­toet­sen. Je kunt hem dan ver­wij­de­ren met de toet­sen­com­bi­na­tie Shift+De­le­te. Als je een Mac­toet­sen­bord hebt zon­der De­le­te­toets, ge­bruik dan de com­bi­na­tie Shift+Op­ti­on+Backs­pa­ce.

Als al­ter­na­tief kun je het Fi­re­fox af­le­ren in­log­ge­ge­vens te ont­hou­den. Daar­voor ga

je via het ham­bur­ger­me­nu (rechts­bo­ven in het Fi­re­fox­ven­ster ter hoog­te van de adres­balk) naar het me­nu­item 'Op­ties'. Links in beeld klik je op 'Pri­va­cy & Be­vei­li­ging', en in het rech­ter scherm stel je dan bij 'Ge­schie­de­nis' de op­tie in dat Fi­re­fox aan­ge­pas­te in­stel­lin­gen moet ge­brui­ken. Ver­wij­der daar­na het vin­kje voor 'Zoek­ en for­mu­lier­ge­schie­de­nis ont­hou­den'.

Weer­ga­ve­ap­pa­ra­ten on­der Win­dows 10 ver­sie 1803

? Sinds ik van Win­dows 10 de ver­sie 1803 ge­bruik, kan ik geen weer­ga­ve­ap­pa­ra­ten snel se­lec­te­ren. Ik moet nu via de Ge­luid­in­stel­lin­gen naar de op­tie 'Af­spe­len' om daar een ap­pa­raat te kie­zen. Vroe­ger kon ik rechts­klik­ken op het luid­spre­ker­tje op de Taak­balk. Is het mo­ge­lijk om dit weer net zo een­vou­dig te la­ten ver­lo­pen?

ß Maak een snel­kop­pe­ling op je desktop naar 'control.exe /na­me Mi­cro­soft. Sound / pa­ge play'. Die snel­kop­pe­ling kun je naar wens ook nog van een snel­toets voor­zien.

Doc­ker zon­der Ku­ber­ne­tes

? Als ik met meer­de­re con­tai­ners werk, is het dan han­dig om een be­heer­tool als Ku­ber­ne­tes te ge­brui­ken?

ß Zo'n tool is ei­gen­lijk pas echt zin­vol als de con­tai­ners van een toe­pas­sing zijn on­der­ge­bracht bij di­ver­se hosts en je func­ties ge­bruikt zo­als load­dis­tri­bu­ti­on. Als je maar een paar con­tai­ners op één ser­ver hebt draai­en, heb je zo'n tool niet echt no­dig. In de ar­ti­kel­se­rie in c't 10/2017 van­af pa­gi­na 112 heb­ben we be­spro­ken hoe je con­tai­ners ook han­dig kunt ge­brui­ken op je ei­gen web­ of thuis­ser­ver, bij­voor­beeld in com­bi­na­tie met Watchtower. Dat is een con­tai­ne­ri­ma­ge waar­mee een draai­en­de con­tai­ner au­to­ma­tisch van up­da­tes wordt voor­zien.

Toe­pas­sing eist .NET 3.5 op Win­dows 10

? Een toe­pas­sings­pak­ket dat ik on­der Win­dows 10 wil in­stal­le­ren, eist dat ver­sie 3.5 van het .NET­fra­me­work op de pc draait. Als ik pro­beer het fra­me­work te in­stal­le­ren, blijft de in­stal­ler han­gen en moet ik hem via het taak­be­heer be­ëin­di­gen. Is er een ma­nier om de toe­pas­sing on­der Win­dows 10 te in­stal­le­ren?

ß In Win­dows 10 zit ver­sie 4.5 van .NET stan­daard ge­ïn­stal­leerd. Daar zit­ten ook func­ties in van ver­sie 3.5, maar de­ze zijn in eer­ste in­stan­tie niet vol­le­dig ge­ac­ti­veerd. Van­daar dat de in­stal­ler blijft han­gen bij het in­stal­le­ren. Je cre­ëert de ver­eis­te voor­waar­den door via 'Con­fi­gu­ra­tie­scherm / Pro­gram­ma's' het item 'Pro­gram­ma's en on­der­de­len' te ope­nen. Je kunt dan de dia­loog 'Win­dows on­der­de­len in­ of uit­scha­ke­len' ope­nen. In de di­rec­to­ry­tree die ver­schijnt, klik je op het plus­je voor '.NET Fra­me­work 3.5 (in­clu­sief .NET 2.0 en 3.0)'. Zet een vin­kje om de twee on­der­staan­de op­ties voor de Win­dows Com­mu­ni­ca­ti­on Foun­da­ti­on te ac­ti­ve­ren. Daar­na moet je de pc her­star­ten. De in­stal­la­tie van de toe­pas­sing zou nu wel voort­ge­zet moe­ten wor­den.

Win­dows: snel een groot be­stand

? Ik wil iets in Win­dows tes­ten en daar heb ik snel even een groot be­stand voor no­dig. Tot nu toe heb ik daar­voor een tekst­be­stand ge­maakt, er iets in­ge­typt en dat via Ctrl+C en Ctrl+V zo­lang er­in ge­plakt tot­dat het be­stand groot ge­noeg was. Al­leen is dat een beet­je veel ge­doe. Is er een mak­ke­lij­ke­re ma­nier om dat te doen?

ß Ja, dat kan met de Op­dracht­prompt van Win­dows in com­bi­na­tie met het com­man­do­re­gel­pro­gram­ma fsu­til. Een sim­pel com­man­do is al ge­noeg. Met:

fsu­til fi­le cre­a­tenew d:\test.dat

1000000

maak je op sta­ti­on D het be­stand test.dat aan, dat uit 1.000.000 null­by­tes be­staat. Je kunt ui­ter­aard het pad, de naam en de groot­te aan je ei­gen wen­sen aan­pas­sen.

De add-on 'Goog­le se­arch na­vi­ga­tor" voor Chro­me en Fi­re­fox her­stelt de toets­be­die­ning voor het na­vi­ge­ren door de Goog­le-zoek­re­sul­ta­ten.

In Fi­re­fox kun je niet al­leen een fou­te in­log­naam ver­wij­de­ren, maar ook in­stel­len dat de brow­ser in­log­ge­ge­vens nooit meer op­slaat.

Win­dows 10 is stan­daard voor­zien van .NET-fra­me­work ver­sie 4.5. Als je een ou­de­re ver­sie wilt in­stal­le­ren, kun je die via de Win­dows-on­der­de­len in­scha­ke­len.

Via een snel­kop­pe­ling als de­ze kun je bij Win­dows 10 ver­sie 1803 de weer­ga­ve­ap­pa­ra­ten di­rect ope­nen, ook via een toet­sen­com­bi­na­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.