Ver­e­nigd Ko­nink­rijk over­weegt ver­plicht laad­punt in nieu­we wo­ning

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen -

De Brit­se re­ge­ring over­weegt om bij elk nieuw te bou­wen huis waar­bij de lo­ca­tie en an­de­re om­stan­dig­he­den het toe­staan, te gaan ver­plich­ten om een laad­punt te in­stal­le­ren. Die ver­plich­ting gaat niet al­leen gel­den voor wo­nin­gen, maar ook voor al­le nieu­we straat­lan­taarns waar­bij de lo­ca­tie het toe­staat en er op de aan­gren­zen­de straat ge­par­keerd wordt. Ver­der wordt er een in­ves­te­rings­fonds op­ge­zet en komt er ruim 560 mil­joen eu­ro be­schik­baar voor huis­ei­ge­na­ren en be­drij­ven voor het in­stal­le­ren van laad­pun­ten. Daar­naast wordt er een pro­gram­ma ge­start voor nieu­we draad­lo­ze en on-street­tech­no­lo­gie. Via het op­zet­ten van een Elec­tric Ve­hi­cle Ener­gy Tas­kfor­ce wor­den de ener­gie­we­reld en au­to­we­reld sa­men­ge­bracht om te be­kij­ken hoe moet wor­den om­ge­gaan met de stij­gen­de ener­gie­vraag door elek­tri­sche voor­tui­gen.

De Brit­se re­ge­ring wil dat in 2030 de helft van de nieu­we au­to's 'ul­tra low emis­si­on' is, en dat moet ook gaan gel­den voor 40 pro­cent van de nieu­we bus­jes. In 2040 mo­gen er geen ben­zi­ne- of die­sel­au­to's meer ver­kocht wor­den. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.