MOOI CIJFER VOOR C'T

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen - (nkr)

Ons le­zers­on­der­zoek kon tot be­gin ju­li in­ge­vuld wor­den. En dat de­den jul­lie: we kre­gen bij­na 800 re­ac­ties.

We wor­den weer erg blij van het cijfer dat we kre­gen: een mooie 8+! Een prach­tig rap­port­cij­fer, maar we blij­ven wel open staan voor sug­ges­ties om c't nog be­ter te ma­ken. Hie­ron­der een kor­te sa­men­vat­ting van de re­sul­ta­ten.

Het me­ren­deel van de res­pon­den­ten is abon­nee (75 pro­cent). Het blad wordt door bij­na de helft uit per­soon­lij­ke in­te­res­se én uit za­ke­lijk oog­punt ge­le­zen. De ver­schei­den­heid aan de door de le­zers ge­bruik­te hard­wa­re is groot en va­ri­eert van (zel bouw-)pc's en Rasp­ber­ry Pi's tot ta­blets en ser­vers. Die ver­schei­den­heid zien we ook te­rug bij soft­wa­re: Win­dows en Li­nux, Mi­cro­soft Of ice en Li­breOf ice en Chro­me en Fi­re­fox wer­den het meest in­ge­vuld. Die di­ver­si­teit aan hard- en soft­wa­re zul­len we voor ons blad dan ook ze­ker blij­ven han­te­ren.

Bij­na de helft waar­deert voor­al de diep­gang van c't en noemt dat ook als het­geen ons on­der­scheidt. De va­ri­a­tie aan on­der­wer­pen scoort goed. De vraag om aan te ge­ven wat min­der goed was, blijkt las­ti­ger te be­ant­woor­den. De vorm­ge­ving werd het meest ge­noemd, maar dat wel slechts door 12,5 pro­cent. We hou­den dat ech­ter wel in het ach­ter­hoofd, al gaan we niet ver­an­de­ren om te ver­an­de­ren, maar voor­al om te ver­be­te­ren.

De vraag naar de meest ge­lief­de on­der­wer­pen le­ver­de nog­al wat uit­een­lo­pen­de ant­woor­den op. Het aan­tal ge­noem­de min­der in­te­res­san­te on­der­wer­pen haal­de nog niet eens de helft daar­van. We­der­om een te­ken van een bre­de in­te­res­se bij on­ze le­zers.

Het lin­ke aan­tal re­ac­ties heeft wel een klein na­deel: de kans om een prijs te win­nen neemt af. Op het mo­ment dat je dit leest, heb­ben we de prijs­win­naars al ge­ïn­for­meerd. Via de­ze weg wil­len we jul­lie har­te­lijk dan­ken voor jul­lie tijd en moei­te om het on­der­zoek in te vul­len. We hou­den al­le feed­back bin­nen hand­be­reik om c't nog be­ter te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.